2017. július 04. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: KNYKK Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.11-10-001682
Adatkezelő székhelye: 2800 Tatabánya, Csaba u. l9.
Adatkezelőt nyilvántartó cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelő e-elérhetősége: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adatkezelő képviselője: dr. Pataki Gábor (belső adatvédelmi felelős)

...

2.  Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2015. november 2-től visszavonásig tart.

A KNYKK Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

A Társaság mindenkori vezérigazgatója a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezérigazgató látja el egy általa kinevezett vagy megbízott adatvédelemért felelős személy útján.

...

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet a belső adatvédelmi felelőstől, aki azt három napon belül teljesíti.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

...

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:
2800 Tatabánya, Csaba utca 19.

4.1. Munkára jelentkezők adatainak kezelése

A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért a humánpolitikáért felelős szervezeti egység vezetője a felelős, így a jelen adatkezeléssel összefüggő feladatok ellátása során a Társaság belső adatvédelmi felelősével együttműködve köteles az érintettek jogait biztosítani.

A Társaság előtt két módon tárulnak fel személyes adatok a munkaerő kiválasztásával kapcsolatosan: a meghirdetett álláshelyekre munkaerő-toborzás révén keres megfelelő személyt a Társaság, ám előfordul, hogy ún. „berepülő önéletrajzok” érkeznek közvetlenül az érintettől postai úton a Társaság székhelyére és telephelyeire, vagy elektronikus úton a Társaság által üzemeltetett (…@knykk.hu) e-mail címre.

A munkaerő-toborzással és a „berepülő önéletrajzok”-kal kapcsolatos közös szabályok

A Társaság a munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatok tartalmazó önéletrajzok (továbbiakban: CV) esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus módon érkezett CV.

A Társaság a kiválasztás során az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre érkező CV-kre vonatkoztatva garantálja azok jelen pont szerinti kezelését. Amennyiben a CV más, ám a Társaság tulajdonába tartozó e-mail címre érkezik, úgy az adott e-mail cím birtokosa felelős azért, hogy az e-mail a lehető legrövidebb időn belül átkerüljön az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre, ezzel egyidejűleg az adott e-mail címről törlődjön a levél. Abban az esetben azonban, ha ez nem történik, úgy a Társaság az elektronikus adattárolásra vonatkozó általános szabályokat alkalmazza, függetlenül az e-mail tartalmától.

Ugyanez a helyzet abban a postai úton érkező CV-k esetében is. Amennyiben a jelentkező a munkaerő-toborzás során meghirdetett postai címre, a Társaság által elvárt jelöléssel küldi meg a CV-t, úgy ebben az esetben garantálja a Társaság a jelen pont szerinti adatkezelést. Amennyiben azonban nem a meghirdetetteknek megfelelő módon érkezik a papíralapú CV, úgy az iratkezelési szabályok szerint a címzettnek minősülő személy köteles arról gondoskodni, hogy a CV a humánpolitikáért felelős szervezeti egység vezetőjéhez kerüljön. Abban az esetben azonban, ha ez nem történik meg, úgy a Társaság az iratkezelésre vonatkozó általános szabályokat alkalmazza, függetlenül a levél tartalmától.

Főszabály szerint az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljára kategorizálja a cég.

Minden, a cég előtt feltárt CV esetében az adatkezelésre az Infotv. 6. § (6) ad jogalapot, amely szerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.
Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.

A „berepülő önéletrajzok”-ra vonatkozó különös szabályok

A nem meghirdetett álláshelyre való jelentkezés esetén a Társaság válaszlevelet küld a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról.

A munkaerő-toborzásra vonatkozó különös szabályok

Társaságunk a CV-ket főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából kategorizálja – igaz ez abban az esetben is, ha a CV konkrét meghirdetett pozíció betöltése céljából érkezett. A CV-t és az azon szereplő személyes adatokat a Társaságunk jelen szabályzat alapján és az abban foglaltak szerint kezeli. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy a későbbiekben az itt meghatározottak szerinti határidőn belül kezelje Társaságunk adatait, úgy ezt vagy a CV megküldésével egyidejűleg kell jeleznie, vagy a későbbiek során visszavonni a CV beküldésével megadott hozzájárulását. (Mivel jelen szabályaink az érintettek számára a CV megküldése előtt is elérhetőek, így az erre vonatkozó előzetes tájékoztatást megadottnak tekintjük, a hozzájárulást pedig önkéntesnek.)

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88169/2015.
adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése
kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított fél évig
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

4.2. A honlap adatkezelése

A  Társaság saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon, és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.3. Ügyfélszolgálati adatkezelések

A Társaság minden műszaki telephelyén és autóbusz-állomásán ügyfélszolgálatot üzemeltet. Az ügyfélpanaszok felvételének módja történhet személyesen, telefonon, panaszlevél formájában, panaszkönyvbe történő bejegyzés által vagy e-mailen keresztül.

A Társaság külön formanyomtatványt erre a célra nem rendszeresít, a panaszt feljegyzés formájában rögzíti.  A Társasággal telefonon is kapcsolatba lehet lépni: amennyiben a Társaság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-C. §§-ai hatálya alá tartozó, telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálatot üzemeltet, úgy a törvény előírása alapján a Társaság telefonos ügyfélszolgálatára érkező beszélgetések minden esetben rögzíti. A rögzítés tényéről a beszélgetés megkezdése előtt a Társaság tájékoztatja az érintettet.

Panaszok esetén az adatkezelés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-C. §§-aiban meghatározottak szerint történik.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88173/2015.
adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása
kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok (név, lakcím, telefonszám, egyéb a panaszos által önként megadott adatok), a panaszhoz kapcsolódó egyéb személyes adatok, melyek összeköthetőek a Társaság alkalmazásában lévő harmadik személlyel (buszsofőr, irodista stb.)
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás a fogyasztóvédelmi törvény 17/A-C. §§-ban meghatározott jogalappal
adattárolás határideje: a vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7)]

4.4. Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer

A Társaság mint munkáltató munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel Vezérigazgatói Utasításaiban a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, amelyet a munkáltató a kapcsolódó eljárás leírásával együtt bárki számára elérhető módon köteles nyilvánosságra hozni.

A Társaság a jogszabályok és a Vezérigazgatói Utasításokban meghatározott magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre, ebben a bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személynek a bejelentésben megadott személyes adatait a bejelentés kivizsgálása céljából kezeli, de különleges adatot nem kezel. Amennyiben a Társaság előtt különleges adat kerül feltárásra, úgy az adatot a Társaság a bejelentésből törli. Ugyancsak törli azt a személyes adatot a Társaság, amely a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozik, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges.

A Társaság a visszaélés-bejelentési rendszer működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a munkáltató honlapján magyar nyelvű, részletes tájékoztatást tesz közzé.

A visszaélés-bejelentési rendszerbe a munkáltató munkavállalói, valamint a foglalkoztatói szervezettel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő köteles megadni

  • nevét
  • lakcímét,
  • jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

A bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Társaságunk a bejelentő figyelmét minden esetben felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik. A bejelentőt tájékoztatni kell arról, hogy a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A bejelentést a Társaság kivizsgálja és a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.

Amennyiben a bejelentés körülményeiből és adataiból a Társaság joggal arra következtethet, hoy a bejelentés rosszhiszemű, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt.

Ugyancsak elutasítható a bejelentés, a vizsgálat pedig mellőzhető, ha a bejelentés

  • egy korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett,
  • a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után bejelentett,
  • név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett,
  • adataiból következtetni lehet rá, hogy a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

A bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

A Társaság a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a rá vonatkozó bejelentésről, az Infotv. és jelen Vezérigazgatói Utasítás alapján megillető jogairól, az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően Társaságunk biztosítja, hogy a bejelentésben érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, de a vizsgálat időtartama indokolt esetben sem haladhatja meg a 3 hónapot.

A vizsgálat eredménye

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88174/2015.
adatkezelés célja: munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése
kezelt adatok köre: a bejelentő neve, lakcíme, a bejelentésben érintett harmadik személy adatai a bejelentéssel kapcsolatos esettel összefüggésben
adatkezelés jogalapja: 2013. évi CLXV. törvény 14. § (1)
adattárolás határideje:

  • megalapozatlan vagy további intézkedést nem igénylő bejelentés esetében 60 nap,
  • ha bejelentés alapján intézkedés megtételére kerül sor, a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni

...

5. Belső adatvédelemért felelős személy és elérhetőségei

dr. Pataki Gábor (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

...

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló Vezérigazgatói Utasítás az irányadó.

- - -