2018. október 09. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Jegyek, bérletek használatához szükséges igazolások

...

VI. Cím
JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS
AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

1. Fejezet
A Szolgáltató által kiadásra és érvényesítésre kerülő Igazolványok, Igazolások és
az azokkal összefüggő közös eljárások, feltételek és szabályok

1.1. A Szolgáltató a következő jegyek, bérletek használatához és kedvezmények igénybevételéhez ad ki, illetve érvényesít Igazolványokat, Igazolásokat:

a)    országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon való felhasználásra

 • névre szóló, azaz csak egy meghatározott személy által használható utazási kedvezmény nélküli bérlettel (havi, félhavi, 30 napos stb. érvénytartamú) történő utazáshoz fényképes Igazolvány (bárki által váltható),
 • óvodások rendszeres óvodába járásához igénybe vehető kedvezményes bérlet használatához Tanulók igazolványa,
 • levelező tagozatos tanulók, hallgatók rendszeres iskolába, tanintézetbe és gyakorlati oktatásra utazásához a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatás helye (tanintézet) vagy gyakorlati oktatás helye között igénybe vehető kedvezményes menetjegy használatához Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól,
 • nappali és esti tagozatos tanulók, hallgatók rendszeres iskolába, tanintézetbe és gyakorlati oktatásra utazásához a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatás helye (tanintézet) vagy gyakorlati oktatás helye között igénybe vehető kedvezményes bérlet használatához „Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól”,
 • fogyatékkal élők és magasabb összegű családi pótlékban részesülők kedvezményes bérletének használatához Igazolás a fogyatékkal élők bérletes utazásának viszonylatairól,

b)    helyi (városi) autóbuszjáratokon történő felhasználásra

 • névre szóló, azaz csak egy meghatározott személy által használható utazási kedvezmény nélküli bérlettel (havi, félhavi, 30 napos stb. érvénytartamú) történő utazáshoz fényképes Igazolvány (bárki által váltható),
 • 6. és 14. életév közötti gyermekek, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező tanulóknak helyijárati kedvezményes bérletének használatához Tanulók igazolványa,
 • nyugdíjasok és szociálisan rászorulók kedvezményes bérletének használatához Nyugdíjas igazolvány.

1.2. Az Igazolvány kiállítása és érvényesítése a Szolgáltató jelen Üzletszabályzatban 3. sz. Függelékében közzétett autóbusz-állomásainak (forgalmi helyeinek) jegy- és bérletpénztárainál történhet. Az érvényességét vesztett igazolványokat, igazolásokat – ha érvényességük meghosszabbítása lehetséges, illetve utazási kedvezménnyel összefüggő valamilyen jogosultságot, korlátozást stb. tartalmazók esetén, ha a kedvezményre való jogosultság változatlanul fennáll – a Szolgáltatóhoz ugyanezen helyeken kell további érvényesítésre benyújtani a jogosultság ismételt igazolásával. (További információ: Jegyek, bérletek árusítása >>)

1.3. Az igazolványok, igazolások kiállításához, azzal összefüggésben utazási kedvezményekre vonatkozó jogosultságok és feltételek meglétének vizsgálatához a Szolgáltatónak szüksége van az igazolványt, igazolást igénylő, illetve a kedvezményre jogosult személy személyazonosító és egyéb személyes adataira. A 2012. évi LXI. törvény felhatalmazása alapján a Szolgáltató és megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint az utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából az utazásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, következő adatok megismerésére:

a)    természetes azonosító adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcím,
b)    a jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,
c)    az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Az utazási kedvezményt vagy személyhez kötött utazási jogosultságot tartalmazó, elektronikus adathordozón rögzített személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a Szolgáltató jogosult továbbá a felsorolt adatok kezelésére is.

1.4. A kiadott igazolványokat, igazolásokat – megóvásuk érdekében – olyan tokban kell elhelyezni, amely az ellenőrzést lehetővé teszi.

1.5. A Szolgáltató által kiállításra kerülő igazolványok, igazolások kiállítási díjának kiegyenlítésére is a Jegyek, Bérletek Árusítása VII. Cím „Közös szabályok” c. fejezetében szereplő szabályok vonatkoznak.

1.6. Az igazolvány vagy igazolás tulajdonosának (kiskorú esetében a szülőnek, gondviselőnek) a névre szóló (mind a kedvezményes, mind a kedvezmény nélküli árú) bérletek előlapján – a bérlettel történő első utazás megkezdése előtt – az igazolványának, illetve igazolásának sorszámát, továbbá országos, regionális és elővárosi utazásra érvényes

 • bérlet esetében a nevét és
 • kedvezményes árú bérlet esetében az igazolványon, igazoláson feltüntetett – és a bérlet árának megfelelő km-távolságú – viszonylatot (az Igazoláson szereplővel azonos módon)
 • mint a bérletnek az érvényesítést tartalmazó Igazolvánnyal való összetartozást kifejező megjelöléseit   olvashatóan tintával vagy golyóstollal fel kell tüntetnie.

1.7. Jegyek, bérletek használatához és az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges Igazolások, Igazolványok kiállításának díját az 1.6. sz. melléklet tartalmazza.

...

2. Fejezet
„Igazolvány” a névre szóló (havi, félhavi, 30 napos stb. érvénytartamú)
bérlet használatához az országos, regionális és elővárosi, illetve a helyi autóbuszjáratokon való felhasználásra

2.1. Az Igazolvány rendeltetése, hogy a névre szóló, azaz csak egy meghatározott személy által használható bérletekhez a használatára jogosult személy azonosítását egyszerűen és gyorsan, az utasforgalom legkisebb akadályozása mellett biztosítsa, továbbá az országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon való felhasználáshoz a tartalmazza a bérlet érvényességi viszonylatát (szükség szerint útirány vagy átszállóhely meghatározással), valamint az arra vonatkozó utazási távolságot (díjövezetet). Ez utóbbinak megfelelő árú bérlet használható az Igazolványon rögzített utazási viszonylatban történő utazásokhoz.

2.2. A névre szóló, csak egy személy által használható bérletek csak ezen Igazolvánnyal együtt érvényesek utazásra.

Az Igazolványok kiváltásakor a személyazonosító igazolványt be kell mutatni, a lakcímet igazolni kell, és mellékelni kell a tulajdonosról egy új készítésű (hat hónapnál nem régebbi) 3 x 4,5 cm méretű arcképet.

2.3. A kiállításra és érvényesítésre kerülő Igazolvány a használati jogosultsággal kapcsolatban tulajdonosának nevét, személyazonosító igazolványának számát, lakcímét tartalmazza, országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon való használathoz továbbá az utas által igényelt érvényességi viszonylatot meghatározó megállóhelyek nevét, ha szükséges az útirányt vagy az átszállóhelyet jelölő települést vagy megállóhelyet, valamint az érvényességi viszonylatnak megfelelő, a bérlet árának megállapításánál figyelembe veendő, a díjszámítás alapját képező díjszabási kilométer-távolságot (díjövezetet).

A csak a helyi autóbuszjáratokon érvényes névre szóló bérletek használatához igényelt Igazolványokon csak az Igazolvány használójára vonatkozó adatok kerülnek feltüntetésre. A országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokra szóló bérlet használatához érvényesített Igazolványokkal – külön érvényesítés nélkül – a helyi autóbuszjáratokra érvényes bérletek is használhatók.

2.4. Az Igazolvány 10 év időtartamra érvényes.

...

3. Fejezet
„Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól”
a tanulók, hallgatók utazási kedvezményének igénybevételéhez

3.1. Az „Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól” (továbbiakban e fejezetben, röviden: Igazolás) rendeltetése, hogy a tanulók, hallgatók országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon igénybe vehető kedvezményeihez meghatározza az(oka)t az utazási viszonylato(ka)t és az arra vonatkozó utazási távolságot (díjövezetet), amely(ek)ben a jegy- vagy bérletkedvezmény igénybe vehető. Az Igazolás kiváltása szükséges

a)    levelező tagozatos tanulók, hallgatók menetjegy kedvezményének igénybevételéhez, ha a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatás helye közötti utazás átszállással történik, továbbá amennyiben a diákigazolványon nem szerepel az a lakóhely vagy tartózkodási hely, illetve a képzés helye, ahová (ahonnan) utazáshoz a tanuló (hallgató) kedvezményre jogosult,
b)    nappali és esti tagozatos tanulók, hallgatók bérletkedvezményének igénybevételéhez.

3.2. A kedvezményes menetjegyek vagy bérletek az előző pont a)-b) alpontjaiban említett esetekben csak a diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás”-sal és ezen Igazolással együtt érvényesek utazásra.

3.3. Az Igazolás kiváltásához vagy érvényesítéséhez az igénylőnek be kell mutatnia érvényes diákigazolványát, illetve a jogszabályban meghatározott, az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás”-át. Ha a diákigazolványon nem szerepel az a lakóhely, ahonnan az oktatás helyére utazáshoz a tanuló (hallgató) kedvezményre jogosult, a tényleges lakóhelyet (tartózkodási helyet) a „Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány”-nyal igazolhatja. Ha viszont a diákigazolványon nem a képzés (oktatás, gyakorlati foglalkozás) tényleges helye szerepel, akkor az a tanintézet által kiadott „Igazolás”-ból kerül megállapításra. Átszállásos utazás esetén meg kell nevezni az utazásoknál az átszállás igénybevételre kerülő állomásokat (megállóhelyeket), valamint azt, hogy az autóbuszról autóbuszra vagy más közösségi közlekedési eszközről(re) autóbuszra(ról) történik-e.

3.4. A jogosultság alapját képező bemutatott igazolásokat a Szolgáltató alkalmazottja érdemben felülvizsgálja, és a megállapított jogosultságnak megfelelően az Igazolást a levelező tagozatos tanulóknak (hallgatóknak) menetjegy kedvezmény, a nappali vagy esti tagozatos tanulóknak (hallgatóknak) bérletkedvezmény igénybevételére érvényesíti. (A kedvezményre való jogosultságot jogszabály, továbbá az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjszabás tartalmazza.) Az Igazoláson feltünteti azon a tanuló (hallgató) nevét és diákigazolványán szereplő oktatási azonosító számát vagy a tanintézettől kapott „Igazolás”-on szereplő oktatási azonosító számát, az érvényességi viszonylatot meghatározó helységek vagy megállóhelyek nevét, ha szükséges az útirányt vagy az átszállóhelyet jelölő települést vagy megállóhelyet, továbbá az érvényességi viszonylatnak megfelelő, a kedvezményes menetjegy vagy bérlet árának megállapításánál figyelembe veendő díjszabási kilométer-távolságot (díjövezetet), továbbá aláírja, bélyegzőjével lebélyegzi. Ha a tanuló (hallgató) lakóhelye és a képzés helye közötti távolságot részben vasúton vagy más közforgalmú országos, regionális vagy elővárosi közlekedési eszközzel teszi meg, az Igazolás a lakóhely (tartózkodási hely) és az átszállási állomás (megállóhely), illetve az átszállási állomás (megállóhely) és a képzés helye közötti útvonalra is érvényesíthető.

3.5. A diákigazolványon és az Igazoláson az érvényesség viszonylatát meghatározó adatok nem módosíthatók. Ha a tanulónak (hallgatónak) a jogosultsága változik (pl. más viszonylatban lesz a kedvezményre jogosult), új diákigazolványt kell igényelnie, illetve módosíttatnia kell, vagy új Igazolást kell kiváltania.

3.6. Az Igazolás érvényességét a Szolgáltató nem határozza meg, ha az csupán a diákigazolvány adataiból került érvényesítésre; ebben az esetben érvényessége azonos a diákigazolvány érvényességével. Ha az Igazolás a diákigazolványon kívül más igazolás(o)k bemutatásával megállapított jogosultság alapján került kiadásra, a Szolgáltató azt csak a diákigazolvány vagy a tanintézet által kiadott „Igazolás” érvénytartamára érvényesíti. A diákigazolvány érvényességének meghosszabbítását követően az Igazolást is – a jogosultság fennállásának ismételt igazolásával – újból érvényesíttetni kell, vagy ha az betelt, újat kell kiváltani a Szolgáltató autóbusz-állomásainak (forgalmi helyeinek) jelen Üzletszabályzatban közzétett jegypénztárainál.

3.7. Az Igazolás kiállításának díja: 100,- Ft

...

4. Fejezet
„Tanuló igazolvány” a 6. éven felüli óvodások óvodába járási bérlet kedvezményéhez
az országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon, valamint
a 6-14 éveseknek és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező tanulóknak helyijárati kedvezményes bérletükhöz

4.1. A „Tanuló igazolvány”-al történik az óvodások óvodába járására szolgáló országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon érvényes kedvezményes bérletének, továbbá a 6-14 éveseknek és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező tanulóknak helyijárati kedvezményes bérletük használatához a kedvezményre való jogosultság igazolása, az óvodás személyi azonosítása, továbbá országos, regionális és elővárosi autóbuszjárattal az óvodába utazáshoz szükséges kedvezmény érvényességi viszonylatának igazolása.

4.2. Az óvodások országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon érvényes kedvezményes bérlete, továbbá a 6-14 éveseknek és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező tanulóknak helyijárati kedvezményes bérlete csak ezen Tanuló igazolvánnyal együtt érvényesek utazásra.

4.3. Az igazolvány kiváltásához vagy érvényesítéséhez az igénylőnek be kell mutatnia

 • országos, regionális és elővárosi autóbuszjárattal 6. éven felüli gyermek óvodába járásához az óvoda igazolását arról, hogy a gyermek az adott tanévben óvodai nevelésben részesül, és amely tartalmazza az óvodás személyi adatait, lakcímét (ahonnan óvodába jár), az óvoda székhelyét és címét,
 • helyijárati kedvezményes bérlet használatához 6-14 éves életkorú gyermekek esetében a szülőnek a gyermek nevére szóló, életkorát és adatait is tartalmazó, vagy a szülő nevére szóló, a gyermek nevére és életkorára utaló adatot tartalmazó igazolványát,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező külföldi állampolgárságú tanulóknak, hallgatóknak helyijárati kedvezményes bérlet használatához személyazonosságuk, állampolgárságuk, tanulmányi viszonyuk és az iskola (tanintézet) székhelyét tartalmazó igazolást.

4.4. Jogosultság tekintetében az utazás napján betöltött életkor a mérvadó.

4.5. Országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratra Tanuló igazolvány igénylésekor – átszállásos utazás igénye esetén – meg kell nevezni az utazásoknál átszállásra igénybevételre kerülő állomásokat (megállóhelyeket), valamint azt, hogy az átszállás autóbuszról autóbuszra vagy más közösségi közlekedési eszközről(re) autóbuszra(ról) történik-e. A Tanuló igazolvány kiváltásához egy új (hat hónapnál nem régebbi, 3x4,5 cm nagyságú) arcképet is mellékelni kell.

4.6. A jogosultság alapját képező igazolást a Szolgáltató tartalmilag felülvizsgálja. A Szolgáltató a Tanuló igazolványon a jogosult nevét, lakcímét, továbbá országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratra érvényesítés esetén az utazási viszonylatot (szükség szerint az átszállóhely, illetve az útirányt jelölő megállóhely bejegyzésével) és km távolságát (díjövezetét) tünteti fel, továbbá aláírja és lebélyegzi. Ha az óvodás a lakóhelye és az óvoda helye közötti távolságot részben vasúton vagy más országos, regionális vagy elővárosi közforgalmú közlekedési eszközzel teszi meg, a Tanuló igazolvány a lakóhely (tartózkodási hely) és az átszállási állomás (megállóhely), illetve az átszállási állomás (megállóhely) és a képzés helye közötti útvonalra is érvényesíthető.

4.7. A Szolgáltató a Tanuló igazolványt óvodások, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező külföldi állampolgárságú tanulók részére tanévenként – a kiváltását követő későbbi tanévekben a jogosultság újabb igazolásakor – a megfelelő rovatba a tanév bejegyzésével, aláírással és bélyegzéssel érvényesíti. A 6-14 év közötti gyermekek helyijárati kedvezményes bérlet használatához érvényesített Tanuló igazolvány legfeljebb 14. életévük betöltéséig kerülhet érvényesítésre.

4.8. A Tanuló igazolványon a jogosultságra, érvényességre és az érvényességi viszonylatra vonatkozó adatok nem módosíthatók. Ha a jogosultság megváltozik (pl. más viszonylatban lesz az óvodás kedvezményre jogosult), új Tanuló igazolványt kell kiváltani.

4.9. A 6. éven felüli óvodások részére országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokra szóló bérlet használatához érvényesített Tanuló igazolvánnyal – külön érvényesítés nélkül – a helyi autóbuszjáratokra érvényes bérletek is használhatók.

4.10. A Szolgáltató által érvényesített Tanuló igazolvánnyal bármely városban (helységben) a VOLÁN társaság által közlekedtetett helyi autóbuszjáratokra váltható, illetve azzal használható kedvezményes bérlet.

4.11. Tanulók igazolványa kiállításának díja: 100,- Ft

...

5. Fejezet
„Igazolás fogyatékkal élők bérletes utazásának viszonylatairól”
a fogyatékkal élők és a magasabb összegű családi pótlékban részesülők részére

5.1. Az „Igazolás fogyatékkal élők kedvezményes utazásának viszonylatairól” (továbbiakban e pontban, röviden: Igazolás) rendeltetése, hogy az országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon e jogcímen kedvezményes bérlet használatára jogosultak részére tartalmazza a használatra kerülő bérlet érvényességi viszonylatát (szükség szerint útirány vagy átszállóhely meghatározással), valamint az arra vonatkozó utazási távolságot (díjövezetet).

5.2. A fogyatékkal élők és a magasabb összegű családi pótlékra jogosultak kedvezményes bérletei csak a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Díjszabásban meghatározott jogosultságot bizonyító igazolványokkal, igazolásokkal és ezen Igazolással együtt érvényesek utazásra.

5.3. Az Igazolás kiváltásához vagy érvényesítéséhez az igénylőnek be kell mutatnia egy, a személy azonosságának igazolására alkalmas okmányt, a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Díjszabásban meghatározott igazolványt, igazolást és meg kell nevezni az(oka)t a kívánt utazási viszonylato(ka)t – több útirányon át lehetséges utazás esetén az útirányt is –, amelyben a bérlet kedvezményt igénybe kívánja venni. Átszállásos utazás esetén meg kell nevezni az utazásoknál átszállásra igénybevételre kerülő állomásokat (megállóhelyeket).

5.4. A jogosultságot bizonyító hatósági igazolványt, annak adatait a Szolgáltató érdemben megvizsgálja. Az Igazolás kiváltásakor feltünteti azon a fogyatékkal élő nevét, a hatósági igazolvány, igazolás sorszámát, a kívánt utazási viszonylato(ka)t (útirányt, átszállási helyet) és km-távolságát (díjövezetét), továbbá az Igazolást aláírja, bélyegzőjével lebélyegzi.

5.5. Az Igazoláson az érvényesség viszonylatát meghatározó adatok nem módosíthatók, azonban lehetőség van több utazási viszonylat egyidejű feltüntetésére. A kedvezményes bérlettel utazni szándékolt viszonylat(ok) megváltoztatása esetén az Igazolást az új viszonylat(ok) adataival érvényesíttetni kell, vagy ha betelt, új Igazolást kell kiváltani.

5.6. Az Igazolás érvényessége megegyezik a hatósági igazolvány érvényességével. A 2011. január 1-je előtt hosszabb érvényességgel kiadott Igazolások a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig felhasználhatók.

5.7. Az Igazolás kiállítási díja: 100,- Ft

...

6. Fejezet
„Igazolvány VOLÁN helyijárati nyugdíjas bérletjegy használatához”
a helyi közlekedésben nyugdíjasok és szociálisan rászorulók részére

6.1. Az „Igazolvány VOLÁN helyijárati nyugdíjas bérletjegy használatához” (továbbiakban e pontban, röviden: Igazolvány) rendeltetése, hogy a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Díjszabásban meghatározott, a helyi autóbuszjáratokon kedvezményes bérlethasználatára jogosultak részére e jogosultságukat igazolja, továbbá a használatára jogosult személy azonosítását egyszerűen és gyorsan biztosítsa.

6.2. A nyugdíjasok és szociálisan rászorultak kedvezményes bérletei csak az Igazolvánnyal együtt érvényesek utazásra.

6.3. Az Igazolványa kiváltásához vagy érvényesítéséhez az igénylőnek be kell mutatnia személyazonosító igazolványát, valamint a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Díjszabásban meghatározott, a kedvezményre jogosultságot igazoló igazolványt, igazolást, egyéb dokumentumot. Az Igazolvány kiváltásához egy új (hat hónapnál nem régebbi) 3x4,5 cm nagyságú arcképet is mellékelni kell.

6.4. A jogosultság alapját képező igazolásokat a VOLÁN érdemben felülvizsgálja. Az Igazolvány kiváltásakor feltünteti azon a jogosult nevét, személyazonosító igazolványának számát, lakcímét, az érvényességi időt, továbbá az Igazolványt aláírja és lebélyegzi. Amennyiben a jogosult az előírt igazolásokon kívül igazolja az ellátásának jogcímét, illetve a jogosultságra előírt feltételek meglétének részleteit is, és abból az ellátás véglegessége állapítható meg, a Szolgáltató az Igazolvány érvényességét nem korlátozza. Egyéb esetekben az érvényesítés a bemutatott „Ellátottak utazási utalványa” érvényességének lejártáig, egyéb igazolások esetében a tárgyév végéig történik. Az utóbbi igazolások esetében, ha a jogosultság az érvényesség lejártát követően is fennáll, annak ismételt igazolásával a nyugdíjasok igazolványa a további időszakra meghosszabbítható. Az Igazolvány – ha nem időkorlátozás nélkül kerül érvényesítésre – legfeljebb négy évig használható.

6.5. A Szolgáltató által érvényesített Igazolvánnyal bármely városban (helységben) a VOLÁN társaság által közlekedtetett helyi autóbuszjáratokra váltható, illetve azzal használható kedvezményes bérlet.

6.6. Az Igazolvány kiállítási díja: 100,- Ft

- - -