2017. július 07. péntek


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer

A bejelentési rendszer célja annak biztosítása, hogy az Etikai Kódex elnevezésű dokumentum megsértése esetén rendelkezésre álljon a társaság honlapján a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő visszaélés-bejelentési rendszer.

I. A bejelentéssel kapcsolatos eljárás

A. Bejelentés

1.    A bejelentést elektronikus úton a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen,

2.    A bejelentést postai úton az alábbi címen lehet megtenni:

„Bejelentés”
KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
jogi osztályvezető
2800 Tatabánya Csaba u. 19.

Bejelentés tételére jogosultak a KNYKK Zrt. munkavállalói, szerződött partnerei, továbbá minden olyan személy, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.

3.    A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak nevét, székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni. A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

4.    A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, ami polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

5.    A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tett bejelentés vizsgálata mellőzhető. Szintén mellőzhető a bejelentés vizsgálata, ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

...

B. Kivizsgálás

1.    A bejelentésben érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejtheti, és bizonyítékokkal támaszthatja alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

2.    A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, mely határidő – a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett legfeljebb további 60 nappal meghosszabbítható.

...

C. Intézkedés

1.    Az olyan beazonosítható bejelentőt, akinek elérhetőségével a Társaság rendelkezik, a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja a Társaság. A tájékoztatást az esettel érintett személyek személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett teljesíti a Társaság.

2.    Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

3.    Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

4.    Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, az eljárást le kell zárni.

---

II. Adatkezelés

1.    A bejelentő személyazonosságát és személyhez fűződő adatait a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

2.    A bejelentés különleges személyes adatot (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3. § 3. pont) nem tartalmazhat. Amennyiben a bejelentéssel mégis ilyen adat jut a Társaság tudomására, az adatot a bejelentésből haladéktalanul törölni kell.

3.    A bejelentésben érintett személyt – a fenti B.1. pontban foglalt kivétellel – a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a rá vonatkozó bejelentésről, az Infotv. alapján megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

4.    A bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

5.    Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

6.    Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a rosszhiszemű bejelentővel tett intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatok a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárását követően kerülnek törlésre.

- - -