2017. június 30. péntek


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Gépjármű szélvédő üvegek bizományos készletbe történő kihelyezése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a)    Az ajánlatkérők neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (2800 Tatabánya, Csaba u. 19, amelynek nevében az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. (1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet, telefon: 412-2467, telefax: 412-2469) jár el.

b)    A pályázat tárgya, illetőleg mennyisége:

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében ajánlatot kér a leírásban részletezett gépjármű szélvédő üvegek bizományos készletbe történő kihelyezésére.

c)     A szerződés meghatározása: Bizományosi szerződés

d)     A szerződés időtartama: 1+1 év. A szerződés hatálya 2015. április 15. napjától 2016. április 14. napjáig tart, mely a következő évre szóló szállítási árakról 2016. március 31-ig történő kölcsönös megegyezés esetén 2017.04.14-ig meghosszabbodik.

e)     A teljesítés helye:

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. székesfehérvári (Székesfehérvár, Börgöndi út. 14.), dunaújvárosi (Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 21-23.) és móri (Mór, Mikes Kelemen út 2.), tatabányai (Tatabánya, Csaba u. 19.), dorogi (Dorog, Esztergomi u. 37.) és oroszlányi (Oroszlány, Táncsics Mihály u. 64.) telephelyén található anyagraktárai.

f)     Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése átutalással, beszállító számlája ellenében, a szerződésben rögzített naptári napon belül történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

g)     Az ajánlat bírálati szempontja:

Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján, a Dokumentáció II. fejezet 9. pontban előírtak szerint bírálja el.

h)     Az alkalmassági követelmények:

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőknek csatolniuk kell:

1)         Az ajánlattételi határidőt megelőző három (3) év (2011-2013) – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot a Dokumentáció 3. számú melléklete szerint.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

1)    Az ajánlattételi határidőt megelőző három (3) évben (2011-2013) nem rendelkezik összességében legalább nettó 30 M Ft teljes árbevétellel, és ezen évek legalább egyikében nem rendelkezik legalább nettó 12 M Ft teljes árbevétellel.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőknek csatolniuk kell:

1) Az ajánlattételi határidőt megelőző három (3) évben (2011-2013) a legnagyobb forgalmú partnereknek végzett szállítások ismertetését (referencialista) a Dokumentáció 4. számú melléklete szerint, legalább a következő tartalommal:

- a teljesítés ideje (év, mettől-meddig)
- a teljesítés tárgya (egy végfelhasználónak szállított gépjármű szélvédő üveg mennyisége (db))
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése, elérhetősége
- a referenciaadó személy neve, elérhetősége

Csatolni kell továbbá a megrendelő által kiállított nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

1) Az ajánlattételi határidőt megelőző három (3) évben (2011-2013) összesen nem rendelkezik legalább 1 db, egy végfelhasználótól származó, éves szinten 80 db gépjármű szélvédő üveg szállítására vonatkozó, megrendelői nyilatkozattal alátámasztott referenciával.

i)     A hiánypótlás lehetősége: Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, kivéve a bírálati szempontra tett vállalásokat.

j)     Az ajánlattételi határidő: 2015. március 26. 9:30 óra

k)     Az ajánlat benyújtásának címe: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet.

l)     Az ajánlattétel nyelve: magyar.

m)    Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: Helye: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet. Ideje: 2015. március 26. 9:30 óra.

n)    Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

o)    A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésének napját követő 5. naptári nap.

p)     A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége, vagy kizárása:

Részajánlat és többváltozatú ajánlat megtételére nincs lehetőség.

Egyéb információk:

1)    Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében dokumentációt készített és bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció ára nettó 50.000,- Ft + ÁFA, a dokumentáció ellenértéke befizethető az OKFON Zrt. házipénztárába vagy átutalható az OKFON Zrt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél vezetett 10300002-20105358-00003285 számú számlájára. A dokumentáció átvehető munkanapokon 8-12 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 – 9:30 óra között az OKFON Zrt. címén. A dokumentáció átvétele és az ezzel összefüggő regisztráció az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át.

2)    Az előírt igazolásokat – kivéve eltérő rendelkezés esetén – elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

3)    Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és az alvállalkozó esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot, amennyiben ajánlattevő/alvállalkozó nem szerepel az ingyenesen elérhető elektronikus céginformációs adatbázisban, valamint az aláírási címpéldány másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

4)    Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2001– vagy azzal egyenértékű – minőségbiztosítási rendszerrel, úgy az érvényes tanúsítvány másolati példányát az ajánlatban csatolni szükséges.

5)    A pályázaton belföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint magántulajdonosnak minősülő más személyek vagy ezek konzorciuma vehet részt. A konzorciumban pályázóknak a versenyeljárásban és a szerződéskötés, valamint a szerződés teljesítése során egyetemleges a felelőssége. Közös ajánlat esetén az ajánlatban csatolni kell az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint rendelkezik a kapcsolattartásról, a számlázásról.

6)    Ajánlatkérő előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint az ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Dokumentáció 1. sz. melléklet)

7)    Az ajánlatban meg kell jelölni a Dokumentáció 6. sz. melléklete szerint:

a) a beszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a beszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a beszerzésnek azt a részét (részeit), és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,

8)    Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 30 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához.

9)    Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel).

10)    Az ajánlatok munkanapokon 8 – 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 – 12 óra, az ajánlattételi határidő napján 8 – 9:30 óra között nyújtható be az ajánlattételi felhívás k) pontjában megadott címre.  

11)    Az ajánlatban az ajánlattevőnek, valamint a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkozniuk kell arról, hogy nem tartoznak a Dokumentáció 7. mellékletében felsorolt kizáró okok hatálya alá.

12)    Az ajánlatnak a meghatározottakon túlmenően tartalmaznia kell azokat az igazolásokat, amelyeket ajánlatkérő jelen pontban megjelöl valamint az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra:

a.    A pályázó elfogadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy – nyertessége esetén – a pályázat elbírálásával megbízott Értékelő Bizottság értékelését követően a bizományosi szerződésben foglalt feltételekkel, a részvénytársasággal bizományosi beszállítói szerződést köt.
b.    A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben a szerződéskötési kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy a kiíró jogosult a bizományosi beszállítói szerződés megkötésétől, ajánlattevőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni.
c.    A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kiíró jogosult továbbá minden késedelemből és nem teljesítésből eredő kárát ajánlattevővel szemben érvényesíteni.
d.    Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlatában foglalt, általa vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges információkat a kiíró részére (írásban történő kérésre) kiadja, illetve azokat eljuttatja az ilyen tárgyú írásos adatkérés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül.      

13)    Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

14)    Ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy a dokumentáció mellékleteként csatolt szerződés tervezetet megismerte a benne foglaltakat elfogadja.

- - -