2018. október 09. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Utazási feltételek a helyközi közlekedésben

...

IV. Cím
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS,
UTAZÁSI FELTÉTELEK

A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítást személyszállítási szerződés alapján végzi. A szerződési feltételeit a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szerződési feltételekként a következő Utazási feltételekben határozza meg és teszi közzé.

A/ RÉSZ
Utazási feltételek
a KNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére

I. Fejezet
Az Utazási feltételek hatálya

1. Jelen „Utazási feltételek a KNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére” (továbbiakban röviden: Utazási feltételek) hatálya kiterjed a KNYKK Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által közlekedtetett

 • közforgalmú, menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi (továbbiakban együtt: helyközi) autóbuszjáratokon való helységek közötti és egy helység közigazgatási határain belüli utazásra,
 • közforgalmú, menetrend szerinti határon átmenő autóbuszjáratokon való belföldi utazásra.

2. A határon átmenő autóbuszjáratokkal határon átmenő utazásokra vonatkozó utazási feltételek – nemzetközi szerződések, egyezmények alapján – egyes kérdésekben a II-XVII. fejezetekben foglaltaktól eltérőek. Ezekről az eltérésekről a Szolgáltató ad tájékoztatást. Egyéb kérdésekben a Szolgáltató a határon átmenő utazásoknál is az II.-XVII. fejezetekben foglalt feltételeket alkalmazza.

3. A belföldi regionális és elővárosi autóbuszjáratokon városi (helyi) viszonylatban történő utazásokra a jelen Utazási feltételek a II-X., XII. és XIV-XVII. pontokban foglalt feltételei vonatkoznak.

4. Általában a sajátos igényeket kielégítő, illetve a forgalmat az általánostól eltérő körülmények között ellátó vonalakra, járatokra, autóbuszokra vonatkozóan a Szolgáltató jelen Utazási feltételekben nem szabályozott egyes kérdésekre vonatkozóan külön kiegészítő utazási feltételeket is meghirdethet, illetve ettől eltérő feltételeket is alkalmazhat, amelyeket a honlapján és a helyileg szokásos módon hirdet meg.

5. Jelen Utazási feltételek kerülnek alkalmazásra a Szolgáltató által meghirdetett, de a Szolgáltató alvállalkozója (IV./7. pont) által közlekedtetett autóbuszjáratokon történő, az 1. pontban meghatározott utazásokra is.

6. Amennyiben a Szolgáltató a közforgalmú helyközi menetrend szerinti személyszállítást részben az igényvezérelt szolgáltatási formában végzi, akkor az igényvezérelt formában végzett személyszállításra is – a menetrendszerűségre vonatkozó szabályokat leszámítva – jelen Utazási feltételek vonatkoznak.

7. Nem terjed ki a jelen Utazási feltételek hatálya az autóbuszjáratokat igénybe vevő vagy azon tartózkodó és szolgálati feladatukat az autóbuszjáraton ellátó rendőrökre, katonai rendészeti járőrökre, pénzügyőrökre, a büntetés-végrehajtási szervezet tagjaira, a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálat hivatalos állományú tagjaira, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó személyekre – a szolgálati feladatuk autóbuszjáraton történő végzésének időtartama alatt –, továbbá az általuk kísért személyekre. Ezen személyeknek a szolgálati feladataik ellátása körében tett intézkedései az utasokra és a járati személyzetre kötelezőek.

...

II. Fejezet
Az Utazási feltételeket megalapozó szabályok

A Szolgáltató közforgalmú helyközi és határon átmenő menetrend szerinti személyszállítást

 • a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, Ptk.) szerződésekre vonatkozó általános, valamint vállalkozási és a fuvarozási szerződésekre, továbbá az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai,
 • a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 2009. október 21-ei 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény,
 • a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet,
 • az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet,
 • a közlekedésért felelős miniszter részéről a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek

szerint végeznek. Jelen Utazási feltételek a felsoroltakkal együttesen alkalmazandók.

...

III. Fejezet
A személyszállítási szerződés

1. A Szolgáltató a személyszállítást személyszállítási szerződés alapján teljesíti.

2. Az utas és a Szolgáltató közötti személyszállítási szerződés

 • a menetdíj megfizetésével és a menetjegy, bérlet, továbbá az utazási jogosultságot más módon igazoló okmány – beleértve az utazási jogosultságot vagy a menetdíj megfizetését igazoló elektronikus adathordozót is – (a továbbiakban együtt: utazási igazolvány) megvásárlásával, átvételével, vagy
 • ha az utas jogszabály rendelkezése vagy a Szolgáltató üzletszabályzata alapján utazási igazolvány nélkül jogosult az utazásra, akkor a helyének adott járatra történő biztosításával, továbbá
 • minden más esetben az autóbuszra utazási céllal történő felszállással

jön létre.

A szerződéskötési szándék kifejezése (az előre való jegyvásárlás, illetve helybiztosítás, vagy a felszállás) egyben az Utazási feltételek elfogadását is jelenti. A szerződés létrejöttével a Szolgáltató az Utazási feltételeket elfogadottnak és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti.

3. A személyszállítási szerződés attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra felszáll, vagy meghatározott napra és járatra érvényesített utazási igazolvány esetében legkésőbb a járatnak a megjelölt felszállási helyről történő menetrend szerinti indulásának időpontjától.

4. A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor

a)    az utas a céljának megfelelő autóbusz-állomás vagy megállóhely területén az autóbuszról való leszállást befejezte,
b)    az utas az eredeti célállomása elérése előtt továbbutazási szándékáról lemond, és ezért az autóbuszról leszáll, vagy
c)    az utast a Szolgáltató az utazásból kizárja.

5. A Szolgáltatót a menetrendben közzétett autóbuszjáratokkal történő személyszállításra – a meghatározott kivételekkel – szerződéskötési kötelezettség terheli, ha

 • az utas az Utazási feltételeket a személyszállítási szerződés megkötési szándékát kifejező, a 2. pontban meghatározott magatartással elfogadja és
 • az utazás a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokkal lehetséges.

6. Teljes árú menetjegy megvásárlásával megkötött személyszállítási szerződést a Szolgáltató az utas kérésére – ha a menetjegyet még nem használták utazásra – a menetjegy érvényességének lejártáig, illetve a meghatározott naptári napra és járatra kiadott jegy esetében a járat elindulása előtt a menetjegy érvényessége, az utazás célállomása vagy az útiránya tekintetében módosítja. Kedvezményes árú menetjegy vagy más utazási igazolvány megváltásával létrejött személyszállítási szerződés csak akkor módosítható, ha az utazási kedvezmény, illetve a más utazási igazolvány igénybevétele, használata, az utazás időszaka, időpontja, utazási viszonylata vagy az utazások száma nem korlátozott. A lehetséges módosítások részleteit, módját az Üzletszabályzat és annak melléklete, a Díjszabás tartalmazza.

7. Menetjegy elővételben történt megvásárlásával megkötött személyszállítási szerződéstől az utas elállhat – ha a menetjegyet még nem használta utazásra – a menetjegy érvényességének (felhasználhatóságának) lejártáig, illetve a meghatározott naptári napra és járatra kiadott jegy, helyjegy (helyfoglalást is tartalmazó menetjegy) esetében a járat indulási idejéig, feltéve, ha az utas ezen időpontokig a menetjegyet (helyjegyet) visszaadja. Bérlet vagy más, itt nem említett utazási igazolvány megvásárlásával, átvételével megkötött személyszállítási szerződéstől az utas a bérlet vagy más utazási igazolvány érvényességének (felhasználhatóságának) kezdetéig elállhat, feltéve, ha ezen időpont előtt a bérletet, illetve utazási igazolványt visszaadja. Az utazási igazolványok visszaadásának részletesebb szabályait a XVI. Fejezet, továbbá az Üzletszabályzat külön XI. Cím alatt tartalmazza.

8. Amennyiben a személyszállítási szerződés már létrejött, az utas utazásból való kizárása a személyszállítási szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül.

9. A személyszállítási szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el.

...

IV. Fejezet
A személyszállításra (utazásra) vonatkozó általános szabályok

1. A bárki által igénybe vehető személyszállítás céljából a Szolgáltató a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedteti, amelyek utazásra a menetrend szerint lehetséges viszonylatokban, a megkötött személyszállítási szerződés szerint vehetők igénybe.

2. A Szolgáltató az 1. pont szerinti személyszállítási szolgáltatást a jogszabályokban előírt érvényes engedélyek birtokában, a forgalombiztonsági követelményeknek megfelelő autóbuszokkal és a feladatok ellátására kiképzett autóbuszvezetőkkel látja el.

3. Az utas jogosult a menetrend szerinti járatot végző autóbuszon utazni, az utasok biztonságát, kényelmét, komfortját szolgáló, illetve elősegítő berendezéseit használni, a járathoz, illetve a járattal történő utazáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. Az autóbusz egyes felszerelési tárgyait, berendezéseit csak az autóbuszvezető vagy a járati személyzet más tagja kezelheti, illetve az ő engedélyével használható, kezelhető. Ezek feltételeiről és részleteiről a járati személyzet ad tájékoztatást.

4. Az utas jogosult mindazon szolgáltatás igénybevételére – az Utazási feltételek előírásainak megtartásával –, amelyet a Szolgáltató a járat menetrendjében, az üzletszabályzatában vagy a megváltott menetjegyen feltüntetett.

5. A Szolgáltató az V. fejezet 8. pontban foglalt eset bekövetkezése ellenére is biztosítja a továbbutazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan megállóhelyig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

6. A Szolgáltató egyes kötelezettségei teljesítésével más szolgáltatót vagy személyt bízhat meg. Ebben az esetben a kötelezettséget ténylegesen teljesítő szolgáltatóra vagy személyre is vonatkoznak az I. pontban felsorolt jogszabályok.

7. A Szolgáltató a meghirdetett menetrendjében szereplő autóbuszjáratok egy részét – a közszolgáltatási szerződésében meghatározott mértékben és feltételekkel – alvállalkozóval közlekedtetheti.

8. Amennyiben az utas az utazási körülményeivel, a Szolgáltató vagy megbízottja eljárásával vagy magatartásával kapcsolatban panaszt kíván tenni, ezt a menetrend szerinti járat igénybevételét vagy annak meghiúsulását követő három hónapon belül a Szolgáltatóhoz kell benyújtania.

A panaszokkal kapcsolatos egyéb szabályokat és eljárást az Üzletszabályzat Panaszok, Káresemények Bejelentése, Kezelése XIII. Címe tartalmazza. (További információ: Ügyfélszolgálat >>)

...

V. Fejezet
Utazási jogosultság

1. Az autóbuszjáraton – a következő, 2-11. pontokban foglalt feltételekkel és kivételekkel – bárki utazhat.

2. Kísérő nélkül nem jogosult az utazásra

 • a magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy, valamint
 • a hat éven aluli gyermek.

Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz gyermekhez legalább egy kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

3. Fogyatékos vagy csökkent mozgásképességű személy utazása vagy helyfoglalása ezen állapotukra hivatkozással csak akkor tagadható meg, ha

a) jogszabályi vagy hatósági előírás alapján egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében az szükséges, vagy
b) az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbusz-állomások kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk fizikailag nem lehetséges.

4. A többi utas egészségét veszélyeztető fertőző betegségben szenvedő személy a menetrend szerinti autóbuszjárattal nem utazhat.

5. A 2. és 4. pontban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja.

6. Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermekkocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható.

7. Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen rögzíthető.

8. A Szolgáltató az utazást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha az utas

a)    ittas vagy bódult,
b)    botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
c)    magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti,
d)    ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon az autóbuszt, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,
e)    az autóbuszba kézipoggyászként, vagy csomagként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni,
f)     az utazást jogosulatlanul veszi igénybe és utazási igazolványt felszólításra vagy ellenőrzéskor sem vált,
g)   a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító utazási igazolványát (VI. fejezet 1. pont), igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,
h)    a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja, vagy
i)     az Utazási feltételeket nem tartja meg.

9. Utazásból való kizárás – ide nem értve az utazás megtagadását – csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen, és a IV fejezet 5. pontban foglaltak figyelembevételével történhet. A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú utazása csak megtagadható, de az autóbusznak a felszállóhelyről történő elindulása után nem zárható ki az utazásból.

A 6 éven aluli gyermek kísérője utazásának megtagadása vagy utazásból történő kizárása – ha a gyermeknek más kísérője nincs – csak a gyermekkel együtt történhet.

10. A Szolgáltató az utazást az utazási igazolvány előzetes megvásárlásához vagy helyfoglaláshoz kötheti, amelyről a menetrendben ad tájékoztatást.

11. Ha a Szolgáltató az utazást egyes autóbuszjáratokon helyjegy váltásához vagy az ülőhely más módon való biztosításához, illetve külön díj megfizetéséhez köti, utazásra csak az jogosult, akinek az adott autóbuszjáratra váltott helyfoglalást is tartalmazó menetjegy vagy érvényes helyjegy és más – a Díjszabásban meghatározott, a szolgáltatás igénybevételére feljogosító, külön díj megfizetését is igazoló – utazási igazolvány vagy okmány van a birtokában.

...

VI. Fejezet
Menetjegyváltás, utazási igazolványok érvényessége

1. A személyszállítási szerződés megkötésének és az utazási jogosultság igazolására az utazási igazolvány szolgál. Az utazás – az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével – csak érvényes utazási igazolvánnyal történhet. A névre szóló utazási igazolvánnyal vagy a személyhez kötötten igénybe vehető kedvezmény alapján váltott kedvezményes utazási igazolvánnyal csak az arra jogosult utazhat. A nem névre szóló utazási igazolvány más személy részére, illetve a felhasználó személyéhez még nem kötött kedvezményes árú utazási igazolvány más azonos kedvezményre jogosultra mindaddig átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg vagy útipoggyászt nem adtak fel. Az egyes utazási igazolványok használatának szabályait a Díjszabás tartalmazza. (További információ: Díjszabás >>)

2. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabály vagy a Díjszabás különböző jogosultságokhoz kötheti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a jogszabályban vagy a Díjszabásban előírt igazolással együtt érvényesek.

3. A Díjszabást az Üzletszabályzat melléklete tartalmazza.

4. A Szolgáltató egyes járatokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre.

5. A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb a járműre utazási céllal történő felszálláskor, a Szolgáltatónak az utazási igazolvány meglétének ellenőrzésével megbízott alkalmazottjánál (a továbbiakban: jegykezelő) kell megfizetni. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott utazási igazolvány – kivéve azt, amely menetdíjfizetés nélküli utazásra jogosít – a menetdíj megfizetését, mint a személyszállítási szerződésből eredő kötelezettség teljesítését igazolja. A jegy-, bérlet és egyéb utazási igazolványok megvásárlásának részletes szabályait az Üzletszabályzat VII. Címe tartalmazza. (További információ: Jegyek, bérletek árusítása >>)

6. A Szolgáltató az utazási igazolvány előre történő megvásárlását vagy az előzetes helyfoglalást – járataira vagy járatainak egy részére, egyes autóbusz-állomásokon, megállóhelyeken vagy meghatározott időszakokban – kötelezővé teheti. Az előre megváltott utazási igazolványok utazásra való felhasználhatóságának időszakát (érvényességi idejét) a Szolgáltató korlátozhatja. Az egyes járatokra szóló elővételi menetjegy, illetve helyjegy kiadásának lezárási időpontját a Szolgáltató előzetesen közzé teszi.

Jegykiadó gép vagy -automata alkalmazásánál annak használatát a Szolgáltató meghatározott pénzérme és/vagy meghatározott címletű bankjegy használatához kötheti.

A járatra érvényesítéssel kiadott utazási igazolványok csak a meghatározott napon és járaton jogosítanak utazásra.

7. Az utazási igazolvánnyal rendelkező utasnak a járatra történő felszálláskor utazási igazolványát a Szolgáltató Díjszabásában előírt módon kell kezelnie, kezeltetnie illetve ellenőrzésre a jegykezelőnek felmutatnia vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló okmánnyal együtt – beleértve szükség esetén a személyazonosság igazolására szolgáló okmányt is – a jegykezelőnek fel kell mutatni, vagy át kell adni. A járaton szolgálatot teljesítő jegykezelőt ebben a IX. fejezet 3.-5. pontokban meghatározott, az ellenőrökével azonos jogosultság illeti meg.

8. Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, illetve amelynek valamely adata annyira felismerhetetlen lett, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, vagy amely nem eredeti, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a Szolgáltató bevonja, az utasnak pedig helyette más, érvényes utazási igazolványt kell váltania. Amennyiben az utazási igazolvány a Szolgáltató alkalmazottjának eljárása következtében rongálódott meg vagy vált valamely adata felismerhetetlenné, továbbá amelyre téves vagy nem valós bejegyzést tett és ezzel az érvénytelenné vált, a Szolgáltató alkalmazottja ezt a tényt az utazási igazolványra rájegyzi. Ha ez lehetséges, a hibás bejegyzés a bizonylatokra előírt módon javításra kerül. Az így érvénytelenné vált és a nem javítható adatot tartalmazó utazási igazolványt a Szolgáltató díjtalanul érvényesre cseréli, és amennyiben ezzel bizonyíthatóan kárt okozott, azt megtéríti az utas részére.

9. Az utazási igazolvány csak arra a viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). Érvénytelen az utazásra az az utazási igazolvány is, amelynek az adott járaton való előírt kezelését, kezeltetését elmulasztották. Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a Díjszabás tartalmazza. (További információ: Díjszabás >>)

10. Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek.

11. Elveszett, eltűnt menetjegyet, bérletet vagy más utazási igazolványt a Szolgáltató nem pótolja.

...

VII. Fejezet
Fel- és leszállás, helyfoglalás

1. Az utas csak az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott autóbusz-állomásokon és megállóhelyeken szállhat fel az autóbuszra vagy le az autóbuszról, kivéve, ha a járatok menetrendjének betartása, egyes járatok üzemeltetése elháríthatatlan külső okból nem lehetséges (rendkívüli forgalmi helyzet) és ez indokolttá teszi az ettől eltérő helyeken történő le-, illetve felszállást.

2. Ha a menetrendben közzétett járat teljesítéséhez kiállított autóbusszal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a Szolgáltatót a szerződéskötési kötelezettség az adott autóbusz befogadóképességéig terheli. Ilyen esetben a megállóhelyen várakozók részére az autóbuszjárat személyzete tájékoztatást ad az egyéb utazási lehetőségekről.
Azon autóbuszjáratok esetében, amelyekkel álló utas nem szállítható, a közlekedő autóbusz befogadóképességének az utasok számára kialakított ülőhelyek számát kell tekinteni.

3. Országos személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállításának sorrendje a következő:

a)    az utazáshoz előre váltott és a járatra érvényesített menetjeggyel és helyjeggyel rendelkező utasok,
b)    a nagyobb távolságra utazó utasok,
c)    az a) pontban meghatározott utazási igazolvánnyal nem rendelkező fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekkel utazók,
d)    bérlettel vagy más utazási okmánnyal rendelkezők,
e)    az a)-d) pontban nem említett utasok.

Azonos elbírálás alá eső utasok között a jelentkezés sorrendje az irányadó.

4. Regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállításának sorrendje a következő:

a)    az utazáshoz előre váltott menetjeggyel rendelkező utasok,
b)    bérlettel vagy más utazási okmánnyal rendelkezők,
c)    az a) és b) pontban meghatározott utazási igazolvánnyal nem rendelkező fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekkel utazók,
d)    az a)-c) pontban nem említett utasok.

Azonos elbírálás alá eső utasok között a jelentkezés sorrendje az irányadó.

5. Helyi személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállítása érkezésük sorrendjében történik.

6. A 3-4. pontban foglalt elszállítási sorrendtől eltérően elsőbbséget élveznek a kerekesszékkel közlekedő fogyatékkal élők és csökkent mozgásképességűek, valamint a gyermekkocsiban elhelyezett kisgyermekkel utazók azokon az autóbuszokon, amelyek rendelkeznek az ilyen utasok számára a fel- és leszállást megkönnyítő, illetve ezen eszközöket rögzítő berendezéssel.

7. A csak ülő utast szállító autóbuszjáratok elsősorban a járat indulása előtt, a külön meghirdetett időpontig elővételben megvásárolt helyjeggyel (helyfoglalást is tartalmazó menetjeggyel) vehetők igénybe. Az ezzel nem rendelkező utasok – az előzetes kötelező helybiztosítás esetét kivéve – csak akkor szállhatnak fel, ha a lefoglalt, valamint a távolabb felszálló és helyfoglalással rendelkező utasok részére fenntartott ülőhelyeken kívül az autóbuszon még van szabad ülőhely és csak ezeket foglalhatják el.

8. Az utasnak a fel- és leszállás helyileg meghatározott rendjét (ajtók használata stb.) meg kell tartania. Felszállás általában az autóbusz első ajtónál történhet. Azokban az esetekben, amikor a felszállás helye ettől eltérő lehet (pl. kerekesszékkel, gyermekkocsival utazók), azt a Szolgáltató külön (felirattal vagy piktogrammal stb.) megjelöli.

Az utasoknak a le- és felszállásuk alkalmával használniuk kell – a megcsúszás és más hasonló esetek elkerülésére, illetve hatásuk csökkentésére – az erre a célra kialakított kapaszkodókat. Fokozott óvatossággal és nagy körültekintéssel kell végezni a fel- és leszállást különös időjárási körülmények (síkosság, csapadék) között, valamint ha az nem kiépített fel- vagy leszállóhelyen történik.

A távirányítású ajtók csukódására figyelmeztető (hang- és/vagy fény) jelzés működésbe lépésekor a le- és felszállást haladéktalanul be kell fejezni, a jelzés időtartama alatt a le- és felszállást megkezdeni nem szabad. Nyitott ajtóval az autóbusz nem indítható el.

9. Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt előzetesen biztosította vagy a fennmaradó ülőhelyeket más utasok nem foglalták el. A 3. éven aluli gyermek – biztonsága érdekében –, ha a kísérője úgy dönt, hogy a gyermek nem gyermekkocsiban rögzítve utazik, akkor kísérője ölében, illetve külön ülésen un. mózeskosárban, gyermek-hordozóban, gyermekülésben, gyermekbiztonsági rendszerben stb. helyezhető el. A terhes anyák, kisgyermekkel utazók, vakok és mozgásukban korlátozottak vagy rokkantak számára megjelölt üléseken, valamint a kerekesszékkel utazók részére kijelölt helyen elsősorban ezen személyek utazhatnak.

10. Kerekesszékkel utazó utas jelentkezésekor a kerekesszék számára kijelölt területet a többi utasnak a kerekesszékkel utazó részére át kell engedniük. A kerekesszéket és benne az utast a visszatartó rendszerrel rögzíteni kell az autóbuszvezetőnek.

11. Aki több ülőhelyet foglal el, mint amennyi őt megilleti, annak a lefoglalt ülőhelyről az odahelyezett tárgyat el kell távolítania és az ülőhelyet álló utasnak át kell engednie.

12. Ha valamely autóbuszjáratot olyan hatósági korlátozású autóbusz végez, amellyel álló utas nem szállítható, továbbá a csak ülő utas szállítására meghirdetett autóbuszjáratokon csak az utasok számára kialakított ülőhelyet elfoglalva szabad utazni.

13. A Szolgáltató – a kötelező helybiztosítással közlekedő járatain kívül – egyes más autóbuszjárataira is lehetővé teheti férő-, illetve ülőhely előzetes foglalását helyjegy vagy helyfoglalást is tartalmazó menetjegy elővételben történő megváltásával.

14. A Szolgáltatónak a hely fenntartására vonatkozó kötelezettsége az előre váltott helyjegy (helyfoglalást is tartalmazó menetjegy) esetében csak a jegy érvényességének kezdetét jelölő állomásra (megállóhelyre) vagy a helyfoglaláskor külön megnevezett felszállási helyre vonatkozik. Az ilyen módon lefoglalt ülőhelyeket a Szolgáltató a helyjeggyel (elővételi jeggyel) rendelkező utas számára fenntartja. Ha helyjeggyel (elővételi jeggyel) nem rendelkező utas a fenntartott ülőhelyet elfoglalja, azt a helyjegy (elővételi jegy) felmutatójának át kell engednie. Ha az utas a menetjegyhez tartozó helyjeggyel vagy helyfoglalást is tartalmazó menetjeggyel nem az azokon megjelölt állomáson (megállóhelyen) kezdi meg utazását, hanem az érvényesség viszonylatán belüli közbeeső állomáson száll fel, a lefoglalt helyre nem tarthat igényt.

Kötelező helybiztosítással igénybe vehető autóbuszjáratokra előreváltott menetjeggyel, (kiegészítő jeggyel) és helybiztosítással rendelkező utas, ha utazását az azokon megjelölt állomáson (megállóhelyen) nem kezdi meg, a Szolgáltató úgy tekinti, mint aki az utazásáról lemondott. Ilyen esetben az előreváltott menetjegy érvényességi viszonylatán belüli közbeeső megállóhelyen felszállni kívánó utas az autóbuszjáratot csak akkor veheti igénybe, ha azon a kívánt utazása teljes viszonylatára szabad ülőhely még van, lefoglalt ülőhelyére vonatkozó igényét azonban elveszti.

15. Ahol az autóbuszjárat tartózkodási ideje ezt lehetővé teszi, az utasnak az előzetesen biztosított ülőhelyét vagy férőhelyét legalább 10 perccel a menetrend szerinti indulási idő előtt kell elfoglalni vagy az ülőhely fenntartására vonatkozó igényét a helyjegy (elővételben váltott menetjegy) egyidejű felmutatásával a járati személyzetnek bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató az ülőhely biztosítását tovább nem vállalja.

Azokra a járatokra, illetve azokon az autóbusz-állomásokon (megállóhelyeken) amelyekre, illetve amelyeken csak előre váltott menetjeggyel lehet a járatra felszállni, a Szolgáltató a helyet a járat indulási időpontjáig fenntartja.

16. Az utasnak a leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk.

17. Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbuszjárat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk.

...

VIII. Fejezet
Az utas magatartása

1. Az utas az utazás – beleértve a fel- és leszállást, várakozást, utazást – során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és berendezések épségét, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.

2. Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti, vagy azokban kárt okozhat.

3. Az autóbuszban bármilyen árut, szolgáltatást csak az illetékes Szolgáltató engedélyével szabad árusítani. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel zajt okozni nem szabad.

4. Az ablakok, szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát figyelembe véve intézkedik. Az utastér központi világítását az autóbuszvezető – ha az őt a vezetésben zavarja – lakott területen kívül kikapcsolhatja.

5. Autóbuszban rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja.

6. A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon dohányozni nem szabad. Tilos a dohányzás továbbá a megállóhelyeken, autóbusz-állomásokon (azok fedett és nyitott területén egyaránt) – az állomásokon a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – továbbá azok külső határvonalától számított 5 méteren belül.

7. Az olyan autóbuszjáratokon, illetve autóbuszokon, amelyeken állva nem, csak az ülőhelyeket elfoglalva szabad utazni és az autóbuszülések biztonsági övvel fel vannak szerelve, a biztonsági öv használata (becsatolása és becsatolt állapotban tartása) a 3. életévet betöltött személyek részére az utazás megkezdésétől a befejezéséig – kivéve az autóbusz-állomásokon és más pihenőhelyeken való tartózkodás idejét – kötelező, egyéb esetekben az utas saját biztonsága érdekében használata ajánlott.

8. Az utazás során az autóbusz haladásakor az állóhelyen tartózkodó, az autóbusz utasterében közlekedő, a helyüket elfoglaló, illetve elhagyó utasoknak folyamatosan használniuk kell a beépített, illetve felszerelt kapaszkodókat.

9. Sem álló helyzetében, sem az autóbusz haladásakor az ajtónak támaszkodni, az ajtók nyitásához és zárásához szükséges területen tartózkodni vagy a nyitást és zárást bármely más módon akadályozni nem szabad.

10. Nem szabad az autóbuszból kihajolni, kinyúlni, ajtaján vagy ablakán át bármilyen tárgyat kidobni.

11. Az utasnak a hatósági eljárási szabályokhoz igazodni kell, valamint a kézi- és útipoggyász esetenként szükséges hatósági kezeléséről magának kell gondoskodni. Ennek elmulasztása a menetrend megtartását nem hátráltathatja.

12. Az autóbuszokban – az autóbusz, a berendezések, továbbá az utasok életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából, az erre vonatkozó törvények előírásainak megtartásával – a Szolgáltató jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytatni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, valamint a készített kép- és hangfelvételt kezelni. A kép vagy hangfelvétel, illetve a kép- és hangfelvétel megsemmisítésével, a megsemmisítés mellőzésének kérelmével és a felvétel felhasználásával kapcsolatos szabályokat az Üzletszabályzat autóbusz-állomások használatára vonatkozó szabályai tartalmazzák.

...

IX. Fejezet
Ellenőrzés, pótdíj fizetés

1. A megváltott és a VI. fejezet 7. pont szerint kezelt, kezeltetett vagy ellenőrzésre felmutatott (a továbbiakban együtt: érvényesített) utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni. Az érvényesített utazási igazolványt az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor – ellenőrzés céljából, a kedvezményes jegyváltásra jogosító okmánnyal együtt – a Szolgáltató által az utazási igazolványok ellenőrzésre feljogosított személy (jegykezelő vagy ellenőr, a továbbiakban: ellenőr) részére, felhívására, fel kell mutatni, vagy át kell adni. Amennyiben az utazási igazolvány vagy az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének megállapításához, illetve ha az az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni.

2. Az ellenőr az utazás tartama alatt – beleértve a járatra történő fel- és leszállást is – bármikor jogosult a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatára való jogosultságot, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét, továbbá a jelen Utazási feltételek szabályainak megtartását ellenőrizni. Az ellenőr e minőségére utaló jelzést visel, valamint írásbeli megbízással rendelkezik. Az ellenőr nem köteles az utas részére előre igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást felmutatni.

3. Törvény felhatalmazása alapján a Szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utazásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint az utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából az utazásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges adatok megismerésére.

4. A Szolgáltató az utazási kedvezményt vagy személyhez kötött utazási jogosultságot tartalmazó, elektronikus adathordozón rögzített személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben jogosult – törvény felhatalmazása alapján – az 5. pontban meghatározott adatok kezelésére.

5. A Szolgáltató vagy megbízottja adatmegismerési, adatkezelési jogosultsága az utazás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki:

a)    jogosult természetes személy azonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme,
b)    a jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,
c)    az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

6. Az ellenőr jogosult az ellenőrzés eredményes lefolytatása céljából rövid időre megtiltani az autóbusz személyzetének az autóbusz ajtóinak kinyitását, illetve az autóbusz továbbhaladását.

7. Annak az utasnak, aki

 • utazása alkalmával érvényesített utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, vagy érvényes utazási igazolvány nélkül utazik,
 • a menetjegy váltását elmulasztotta,
 • aki az ellenőrzés alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel,
 • aki utazási igazolványt jogtalanul használ,
 • kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

a teljes utazási viszonylatára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.

Ha az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, a járat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől a járat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.

8. Ha az utas az autóbuszon az utazási feltételekben meghatározott szabályokat megszegi, pótdíjon felül az esetleges menetdíj-különbözet megfizetésére is köteles.

9. Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni. Az igazolás megtagadása esetén az ellenőrzést végző személy az adatok megismerése érdekében rendőri intézkedést kérhet vagy az utast az utazásból kizárhatja.

10. A közúti közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás sajátosságaira, valamint az autóbuszvezető munkaköri feladatainak összetettségére figyelemmel, aki érvényes utazási igazolvány vagy díjmentes utazási jogosultságot igazoló okmány nélkül kísérli meg az utazást, utazási kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, vagy az utazási feltételeket más módon megsérti, a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása vagy az utazásból történő kizárása során eredményesen nem hivatkozhat az autóbuszvezető ellenőrzési kötelezettségének elmulasztására.

11. A pótdíjak összegét és felszámításának eseteit részletesen a Díjszabás tartalmazza. (További információ: Díjszabás >>)

...

X. Fejezet
Kézipoggyász

1. Az utas az autóbuszba kézipoggyászként egy személy által is könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és terjedelme szerint a 3. pontban meghatározott módon elhelyezhető tárgyat vihet magával, feltéve, hogy terjedelme miatt az az utas kezében vagy ölében szállítva sem gátolja az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását, sem az ülő, sem az álló utasoknak kényelmetlenséget nem okoz, és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okoz.

2. A kézipoggyász összértéke a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

3. Az utas kézipoggyászát elsősorban kezében, ölében tartva szállíthatja, ha azonban ez nem lehetséges, köteles azt úgy elhelyezni, hogy a többi utas testi épségét ne veszélyeztesse, kényelmét a legkevésbé zavarja, és az autóbusz berendezésében kárt ne okozzon. Kézipoggyász ülőhelyen való elhelyezésével ülőhely nem foglalható el. Az ülőhelyek feletti poggyásztartóban nem helyezhető el folyadékkal töltött edény, vagy azt tartalmazó csomag, továbbá olyan tárgy, amely elmozdulhat, vagy a poggyásztartó túlterhelését okozhatja.

4. A kézipoggyászként szállítani kívánt tárgyat – amennyiben az arra alkalmas – előzetesen kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba kell elhelyezni vagy egyéb módon kell csomagolni.

5. Kézipoggyászként nem szállítható:

a)    olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,
b)    olyan tárgy, amely méreténél vagy súlyánál fogva az autóbuszban erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,
c)    a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló kormányrendelet szerint közforgalmú közlekedési eszközön birtoklásra tiltott eszközök, kivéve, amelyek a rendeletben meghatározott módon csomagolva, illetve elhelyezve birtokolhatók, és megfelelnek a csomagolásra, elhelyezésre vonatkozó feltételnek,
d)    töltött lőfegyver.

6. A Szolgáltató megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely

a)    az utasoknak kényelmetlenséget okozhat,
b)    az autóbuszt megrongálhatja vagy beszennyezheti.

7. Egyes kézipoggyászokra vonatkozó különleges feltételek:

a)    Kisgyermekek szállítására használt mózeskosár, gyermek-hordozó, gyermekülés, gyermekbiztonsági rendszer stb. az autóbuszba bevihető; gyermekkocsi csak akkor vihető kézipoggyászként az autóbusz utasterébe, ha ott úgy elhelyezhető, hogy az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását nem gátolja, elmozdulás ellen biztosítható és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okozhat. A gyermekkocsit az autóbuszban elsősorban a kerekesszékek szállítására kijelölt helyen kell elhelyezni, és elmozdulás ellen rögzíteni kell.

b)   Propán-bután gáz személyenként 1 db, legfeljebb 5 kg töltetű palackban vihető be az autóbuszba. A gázpalackot az autóbuszon zárt állapotban, védőkupakkal ellátva – állítva – úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy el ne mozdulhasson.
Éghető folyadékot tartalmazó edények nem szállíthatók az autóbusszal. Összetevőként éghető folyadékot tartalmazó élelmiszerek, háztartási cikkek, lakkok, festékanyagok stb., valamint ezek oldószerei személyenként legfeljebb 5 liter mennyiségben vihetők be az autóbuszba.

c)    Személyenként 1 pár sífelszerelés az autóbuszban – elsősorban állítva és kézben tartva – kézipoggyászként szállítható, ha annak elhelyezésére az autóbuszon külön hely nincs kijelölve.

d)   Kerekesszék és egyéb mozgást segítő eszköz (továbbiakban: kerekesszék) a tömegére és mérethatárára tekintet nélkül az autóbuszba kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott úgy elhelyezhető, hogy az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását nem gátolja, elmozdulás ellen biztosítható és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okozhat. A kerekesszéket az autóbuszban a kerekesszékben ülő utasnak vagy kísérőjének az e célra kialakított helyen, az ott elhelyezett tájékoztatóban foglaltak szerint kell elhelyeznie. Tájékoztató hiányában a kerekesszéket az e célra kialakított helyen, a menetirányt tekintve az elülső korlátnál, a menetiránynak háttal kell elhelyezni, a saját fékberendezésével – és ha a kialakított helyen erre a célra felszerelt biztonsági öv is található, akkor a biztonsági övvel is – rögzíteni kell. (Az elektromos moped nem minősül kerekesszéknek, az autóbusz utasterében nem szállítható.)

e)    Kerékpár csak a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, amit a Szolgáltató az autóbuszon külön feltüntet.

f)     Roller csak összecsukott állapotában szállítható az autóbusz utasterében.

8. A kézipoggyász őrzése az utas feladata.

9. Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba.

10. Amennyiben az utas kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vitt az autóbuszba és ez az utazás során kiderül, azt a Szolgáltató kizárja a további szállításból. Ha az utas a szállításból kizárt tárgytól nem hajlandó megválni, a Szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.

11. Kézipoggyászként az autóbusz utasterébe súlya vagy mérete miatt be nem vihető tárgy útipoggyászként feladható, ha az autóbuszjárat útipoggyász-fuvarozást végez és az arra vonatkozó feltételek azt nem tiltják.

...

XI. Fejezet
Csomagszállítás

1. Csomagnak minősül az utastérben szállított, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű és/vagy méretű, azaz 10 kg-ot meghaladó, valamint a szállítás közben általában kézben, ölben el nem helyezhető és más terjedelmes tárgy – a X. fejezet 7. pontban foglaltak figyelembevételével.

2. A Szolgáltató csomagszállítást csak azokon az autóbuszjáratokon végez, amelyeken útipoggyász feladására nincs lehetőség.

3. Az utas darabonként legfeljebb 2 db, 20 kg tömegű és 100x50x50 cm mérethatárokat meg nem haladó csomagot vihet magával az útipoggyász szállítást nem végző autóbuszba. Csomagként méretüktől függetlenül is bevihető az autóbuszba személyenként 1 db szánkó, továbbá szétszedhető és összerakható vászon- vagy gumicsónak és alkatrészei, valamint 1 db legfeljebb 60 cm átmérőjű sírkoszorú csomagoltan.

4. A csomag szállítására egyebekben a kézipoggyász-szállítás feltételei vonatkoznak, illetve azt kell alkalmazni (szállításból kizárt tárgyak, csomagolás, elhelyezés, őrzés, felelősség stb.).

...

XII. Fejezet
Autóbuszba bevihető élő állatok

1. Élő állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki.

2. Az 1. pontban foglalt feltételek megtartásával zárt szállítóeszközben utasonként egy kutya szállítható. Az 1. pontban foglaltaktól eltérően, autóbuszonként egyidejűleg egy kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral (szájmaszkkal) és pórázon vezetve is szállítható. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával (Kisállat egészségügyi könyvével) és kérésre azt az autóbuszjárat személyzetének vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia.
Amennyiben ugyanazon autóbuszjárattal egyidejűleg egynél több pórázon vezetett kutya szállítására van igény, a kutya szállításában elsőbbsége a már az autóbuszjárattal utazó utasnak van, a felszállásra pórázon vezetett kutyával jelentkezők sorrendjére pedig az elszállítási sorendre vonatkozó szabályok (VII. Fejezet) érvényesek. A segítő kutyák (3. pont), továbbá a hatósági feladatok ellátását segítő szolgálati kutyák autóbusszal történő szállítására a pórázon vezetett kutyák szállítására vonatkozó korlátozás nem vonatkozik.

3. A segítő kutyák (vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő kutya), valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák az autóbuszon díjmentesen, és szájkosár nélkül is szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.

4. Baromfik (házi szárnyasok, mint csirke, jérce, tyúk, kakas, kacsa, liba, pulyka stb.) és madarak az 1. pontban foglalt feltételeknek megfelelő és az állatoktól származó szennyeződés kijutását megakadályozó szállítóeszközben (láda, doboz stb.) vihetők be az autóbuszba.

5. Mérgezni képes (mérget termelő) állat (mérges kígyó, skorpió, pók stb.) az autóbusszal nem szállítható.

6. Fertőző, beteg állat az autóbuszba nem vihető be.

7. A Szolgáltató a forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja.

8. Az autóbuszba bevitt élő állatra az utasnak kell felügyelni. Ha az élő állat az utasokra veszélyes vagy a magatartásával veszélyt jelenthet, az utasokat magatartásával zavarhatja vagy félelmet kelthet, továbbá ha számukra kényelmetlenséget okoz, a Szolgáltató az élő állat szállítását és az azt szállító utas utazását megtagadhatja, illetve a szállításból kizárhatja. A segítő kutya szállítása csak akkor tagadható meg, illetve zárható ki a szállításból, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

...

XIII. Fejezet
Útipoggyász szállítása

1. Az országos, valamint a poggyásztartóval, poggyászszekrénnyel felszerelt autóbusszal végzett elővárosi és regionális autóbuszjárat utasai a magukkal vitt tárgyakat, csomagokat stb. útipoggyászként történő fuvarozásra feladhatják. A poggyásztartóval, poggyászszekrénnyel nem rendelkező autóbuszokon a Szolgáltató a csomagszállítást lehetővé teszi, ezért a poggyászszállítást végző elővárosi vagy regionális autóbuszjáratok menetrendben való külön megjelölésétől eltekint.

Az útipoggyászok továbbítása általában az autóbuszba beépített poggyászszekrényben elhelyezve történik. Az autóbusz típusától, kialakításától, felszereltségétől függően az útipoggyászok továbbítására szolgáló hely ettől eltérő is lehet.

2. Útipoggyászként olyan tárgyak adhatók fel, amelyek bőröndbe, kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba vagy egyéb alkalmas módon vannak csomagolva, és összértékük az 100.000 Ft-ot nem haladja meg. Az útipoggyász nem tartalmazhat ékszert, nemesfémet, művészeti tárgyat, bélyeget, gyűjteményt, készpénzt, készpénzkímélő és -helyettesítő fizetőeszközt (bank- vagy hitelkártya, szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány stb.) értékpapírt, menetjegyet, bérletet, okmányt, nemes szőrmét, valamint az eredeti vásárláskori (újkori) 50.000 Ft egyedi értéket meghaladó tárgyat és tartozékait.

3. Egy utas legfeljebb 2 db útipoggyász szállítását igényelheti.

4. Egy darab útipoggyász tömege a 20 kg-ot, térfogata 100x50x50 cm mérethatárokat nem haladhatja meg.

5. Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.

Élő állat vagy élő állatot tartalmazó poggyász útipoggyászként nem adható fel.

Kizárható az útipoggyász-szállításból az olyan tárgy is, amely az utasok ruházatában, poggyászaikban vagy más küldeményekben kárt okozhat, illetve beszennyezheti azokat.

6. A Szolgáltató megtagadja olyan tárgy útipoggyászként való szállítását, amely a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

7. Ha az autóbusz poggyászterében vagy az egyéb, az útipoggyászok továbbítására szolgáló helyen elhelyezhető, akkor mérethatárokra való tekintet nélkül, és ha a következőkben más rendelkezés nincs, akkor csomagolatlanul is, útipoggyászként feladható még:

a) sífelszerelés, szánkó,
b) kerekesszék (elektromos moped nem minősül kerekesszéknek, útipoggyászként nem adható fel),
c) gyermekkocsi,
d) összecsukható kerékpár,
e) dobozba, tokba vagy más göngyölegekbe csomagolt hangszer,
f) koszorú.

8. A Szolgáltató alkalmazottja az útipoggyászként feladott küldemény tartalmát az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az szállításból kizárható tárgyat tartalmaz.

9. Amennyiben az utas útipoggyászként nem szállítható tárgyat adott fel és ez az utazás során kiderül, azt a Szolgáltató kizárja a további szállításból. Ha az utas az útipoggyász szállításból kizárt tárgytól nem hajlandó megválni, a Szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.

10. Az utas útipoggyászt csak arra az autóbuszjáratra adhat fel, amelyiken utazik és legfeljebb addig a megállóhelyig, ameddig utazási igazolványa érvényes. A rendeltetési állomásig érvényes utazási igazolványt feladáskor fel kell mutatni. A Szolgáltató az útipoggyászt megjelöli és az utas részére elismervényt (poggyászszelvényt) ad az átvételről.

11. Útipoggyászt az autóbuszjárat személyzeténél az autóbuszjáratnak az autóbusz-állomáson vagy megállóhelyeken való tartózkodási ideje alatt kell feladni. Ha valamely autóbusz-állomáson külön poggyászfelvevő működik, a poggyászok feladása ott, a helyileg közzétett feltételek szerint történhet.

12. A menetrendben külön megjelölt megállóhelyeken a Szolgáltató poggyászkezelést (felvétel-, illetve kiszolgáltatás) nem végez.

13. A Szolgáltató az útipoggyásznak vagy csomagolásának külsőleg észrevehető sérülését vagy meg nem felelő állapotát, valamint a csomagolás hiányát a poggyászszelvényre feljegyzi. Ha az utas a poggyászszelvényt elfogadja, ezzel elismeri az útipoggyásznak, illetőleg a csomagolásnak a poggyászszelvényre feljegyzett állapotát. A le nem zárt bőröndöt a Szolgáltató hiányosan csomagolt útipoggyásznak tekinti.

14. Az útipoggyásznak az autóbusz poggyászterébe vagy az egyéb, a poggyászok továbbítására szolgáló helyére való berakását, elhelyezését, valamint a fuvarozás végeztével onnan a kiadását a Szolgáltató alkalmazottja végzi.

15. Az utasnak az útipoggyász szállításáért a díjszabásban megállapított poggyász-viteldíjat a feladáskor kell megfizetnie. A feladás után felmerülő költségek (pl. a rendeltetési helyen át nem vett útipoggyász őrzési díja, értékesítéssel összefüggő költsége, stb.) az útipoggyász átvevőjét, illetve tulajdonosát terhelik.

16. A Szolgáltató az útipoggyászt annak az autóbuszjáratnak a megérkezése után, amelyikkel azt szállítani kellett, a poggyászszelvény visszaadása és az esetleg még ki nem egyenlített költségek megfizetése ellenében kiszolgáltatja. A Szolgáltató a poggyászszelvény felmutatójának átvételi jogosultságát nem vizsgálja.

A Szolgáltató a poggyászszelvény visszaadása nélkül az útipoggyászt csak abban az esetben szolgáltatja ki, ha a kiszolgáltatást követelő személy személyazonosságát igazolja és átvételi elismervényt ad. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvevő nevét, pontos lakcímét, személyazonosító igazolványának számát, az elveszett poggyászszelvény számát, az útipoggyász tartalmának részletes felsorolását és az átvevő aláírását.

Útipoggyász kiszolgáltatása poggyászszelvény helyett átvételi elismervény ellenében csak végállomáson vagy a Szolgáltató szolgálati helyén történhet.

17. A célállomáson az autóbusz megérkezésekor át nem vett (autóbuszon maradt) útipoggyászt a Szolgáltató a kijelölt szolgálati helyére szállítja, ahol azt egy évig, a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályai szerint megőrzi.

Kiszolgáltatáskor az útipoggyász őrzésért a poggyászmegőrzés díját, a ki nem szolgáltatható darabok értékesítéséért pedig annak költségét a Szolgáltató felszámítja.

18. Ha a Szolgáltató az útipoggyász sérülését vagy hiányát észleli vagy gyanítja, illetőleg ha az utas az útipoggyász kiszolgáltatásakor kármegállapítást kér, a Szolgáltató az útipoggyászt megvizsgálja, és erről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv másolatát az utas kapja meg.

A jogosult az útipoggyász átvételét megtagadhatja, ha a Szolgáltató a sérülést vagy hiányt nem igazolja, illetőleg kívánsága ellenére jegyzőkönyvet nem vesz fel.

19. Az itt nem szabályozott kérdésekben az útipoggyász szállítására, a szerződő felek (az utas és a Szolgáltató) jogaira és kötelezettségeire, valamint a szerződés teljesítésére a közúti árufuvarozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

...

XIV. Fejezet
Forgalmi zavar

1. Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, késését vagy kimaradását eredményezi, – az elháríthatatlan külső ok esetét kivéve – a Szolgáltató a rendelkezésére álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodik.

2. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg nem, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a Szolgáltató erről – a rendelkezésére álló eszközökkel és módon – az utasokat tájékoztatja.

3. A közlekedésért felelős miniszter a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok üzemeltetési és a Szolgáltató szerződéskötési kötelezettségét közérdekből, továbbá kényszerítő üzemi okból, alapos indokkal, részben vagy egészben korlátozhatja vagy felfüggesztheti. Ennek megtörténtéről a Szolgáltató a honlapján ad tájékoztatást.

...

XV. Fejezet
Tájékoztatás az utazás során

1. A Szolgáltató utastájékoztató berendezések, tájékoztató eszközök alkalmazásával és/vagy a járati személyzet útján folyamatosan tájékoztatja az utasokat a járat célállomásáról, útvonaláról, érkezési és indulási, valamint állomási tartózkodási idejéről, esetleges közlekedési korlátozásáról vagy akadályáról, illetve késéséről.

2. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg szünetel, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra is. A járatok közlekedtetésének tartós elmaradásáról vagy útvonaluk hosszabb ideig tartó módosításáról a Szolgáltató a honlapján is tájékoztatást ad.

3. Elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén (VIII. fejezet 12. pont) a Szolgáltató – a vakok és gyengénlátók számára is érzékelhető módon – tájékoztatást ad az autóbuszon folytatott megfigyelésről.

...

XVI. Fejezet
Menetjegy adatainak módosítása, menetdíj visszatérítése

1. A Szolgáltató a teljes árú menetjegy érvényességi idejének lejártáig, illetve a meghatározott naptári napra és járatra kiadott jegy esetében a járat elindulása előtt érvényességének időtartamát, az útvonalat vagy a célállomást az utas kérésére módosítja (III. fejezet 6. pont).

2. A Szolgáltató az utas kérésére visszatéríti az elővételben váltott teljes árú és kedvezményes menetjegy, kiegészítő jegy árát és a poggyászviteldíjat, ha

 • a menetjegyet egyáltalán nem használták utazásra és
 • azt az utas az érvényességi idő lejártáig, illetve a meghatározott naptári napra és járatra kiadott jegyet a járat indulási idejéig visszaadja (III./7. pont).

3. Helybiztosítás díját (helyjegy árát) a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha az utas utazásáról forgalmi akadály miatt lemond, és ezt igazoltatja.

4. Az 1. pontban foglalt módosításért vagy a 2. pont szerinti visszatérítésért a Szolgáltató kezelési költséget számít fel, kivéve, ha az utas a menetjegyet a járat elmaradása vagy férőhely hiánya miatt nem használta fel, illetve ha az utazási szándékáról forgalmi zavar miatt lemond, és ezt igazoltatja.

Az autóbuszjárat elmaradását, a férőhely hiányát, illetve a forgalmi akadályt az utas köteles igazoltatni az érintett autóbuszjárat, illetőleg az állomás személyzetével az utazásra fel nem használt menetjegy hátoldalán vagy külön igazoláson. Ezt az igazolást a visszatérítés igénylésekor le kell adni.

5. Megkezdett utazás megszakítása és a továbbutazásról való lemondás miatt a megfizetett menetdíjat (ide értve az feláras besorolású személyszállításért fizetendő kiegészítő díjat is) és a poggyászviteldíjat a Szolgáltató részben sem téríti vissza, kivéve, ha az utas a tovább-utazásról forgalmi akadály miatt mond le és azt igazoltatja.

(Menetdíj visszatérítés szempontjából forgalmi zavarnak, illetve akadálynak minősül az is, ha az utas pórázon vezetett kutyájával azért nem utazhat azzal az autóbuszjárattal, amelyre menetjegye érvényes, vagy amelyre helyjeggyel rendelkezik, mert az autóbuszjáraton zárt szállítóeszköz nélkül már pórázon vezetett kutyával utaznak, illetve egyidejűleg több utas jelentkezik szállítóeszköz nélkül pórázon vezetett kutyával utazásra, de más ilyen utasnak elsőbbsége van az elszállítás sorrendje szerint.)

6. Ha az utas a továbbutazásról forgalmi akadály miatt mond le, a visszatérítés a megtett útra eső díj levonásával történik, kivéve a helybiztosítás díját, amely nem kerül visszatérítésre. A már megtett útszakasz díjai akkor kerülhetnek visszatérítésre, ha a továbbutazásról való lemondás forgalmi akadály miatt történt és az utas a kiindulási helyre ezért tér vissza. Ezekben az eseteken a Szolgáltató a visszatérítésért kezelési költséget nem számít fel.

Ha az utas továbbutazásáról forgalmi akadály miatt lemond és visszatér a kiindulási helyre úgy, hogy a Szolgáltató a visszautazást nem díjtalanul végezte, a Szolgáltató a visszatérésre kifizetett menetdíjat, egyéb díjat és poggyászviteldíjat is – kezelési költség levonása nélkül – téríti meg.

A forgalmi zavar tényét a 4. pontban leírtak szerint igazoltatni kell, azzal, hogy az igazoláson fel kell tüntetni annak a megállóhelynek vagy állomásnak a nevét, ameddig a menetjegyet felhasználták, továbbá, hogy az utas a felszállási helyére visszatért-e vagy sem.

7. Az utazásból kizárt (az autóbuszról leszállított) utas részére a Szolgáltató sem a menetdíjat, (ide értve a feláras besorolású autóbuszjárat igénybevételéért fizetendő kiegészítő díjat is), sem a helybiztosítás díját (helyjegy árát), sem a poggyászviteldíjat, sem e díjak egy részét nem téríti vissza. Ugyancsak nem téríti vissza még részben sem a Szolgáltató a szállításból kizárt útipoggyász, csomag vagy élő állat viteldíját, továbbá az utas által megfizetett menetdíjat, kiegészítő jegy árát, helybiztosítási díjat (helyjegy árát), ha az utas a továbbutazásáról azért mond le, mert útipoggyászát, csomagját, kézipoggyászát vagy élő állatát kizárták az utazásból.

8. Bérletek, valamint más, itt nem említett utazási igazolványok árát a Szolgáltató azok érvényességének kezdetéig – kezelési költség levonásával – visszatéríti, feltéve, ha ezen időpont előtt a bérletet, illetve utazási igazolványt visszaadják. Ezek visszatérítésének részletes szabályait az Üzletszabályzat külön XI. Cím alatt tartalmazza.

9. Visszatérítés kizárólag a fel nem használt, illetőleg részben felhasznált menetjegy, bérlet stb. visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában visszatérítési igényt a Szolgáltató semmiféle igazolásra nem teljesít.

10. Elveszett menetjegyért, bérletért, poggyászszelvényért stb. visszatérítés nem jár és azok nem pótolhatók.

11. Az érvényességének időtartama, az útvonal vagy a célállomás módosításáért, valamint a visszatérítésért felszámításra kerülő kezelési díj összegét, illetve mértékét az Üzletszabályzat külön XI. Cím alatt tartalmazza.

12. A visszatérítés további általános szabályait az Üzletszabályzat külön XI. Cím alatt tartalmazza.

...

XVII. Fejezet
Felelősség

A) Alvállalkozóért és megbízottért való felelősség

1. A Szolgáltató a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna.

2. Ha a Szolgáltató kötelezettségei teljesítésével más Szolgáltatót vagy személyt bízott meg (IV/6. pont), a Szolgáltató felelős a kötelezettséget ténylegesen teljesítő tevékenységéért.

...

B) Balesetből eredő felelősség

1. A Szolgáltató felelős, ha az utas az autóbuszon való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával az utazással összefüggésben történt esemény következtében meghal, megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást (a továbbiakban együtt: károsodás) szenved, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a Szolgáltató tevékenységi körén kívül esik.

2. Ha az utas a V. fejezet 2.-7. pontokban meghatározott okok valamelyikének fennállása (pl. az okot eltitkolva, az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtéveszt) vagy a feltétel hiánya (pl. kísérő hiánya) esetén vagy alkalmatlan kísérővel az autóbuszra mégis felszáll, az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a Szolgáltatónak okozott károkat maga, illetve törvényes képviselője viseli.

3. Átszállással történő utazásra létrejött személyszállítási szerződés alapján a Szolgáltató felelőssége – a be- és kiszállás esetét kivéve – csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen bekövetkezett balesetből eredő károsodására, amennyiben az a Szolgáltató felróható magatartásának következménye.

4. A Szolgáltatónak, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetőjének felelőssége csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen – a be- és kiszállás esetét kivéve – bekövetkezett balesetből eredő károsodására, ha az a Szolgáltató, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetője felróható magatartásának következménye.

5. Az utasnak az utazással összefüggő balesetből eredő halála vagy sérülése esetében a Szolgáltató felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának, csomagjának – ideértve az utas által magával vitt élő állatokat is – a teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérüléséből származó károkra is.

6. A Szolgáltató a felelősség alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben az esemény az utas hibájának a következménye.

...

C) Utastérbe bevitt kézipoggyászokért, csomagokért vagy élő állatokért való felelősség

1. A Szolgáltató az e Fejezethez tartozó B./5. pontban foglaltakon kívül csak akkor felelős az autóbusz utasterébe bevitt tárgyaknak, kézipoggyásznak, csomagnak, kerekesszéknek vagy élő állatoknak a teljes vagy részleges elveszéséért vagy sérüléséért, ha a kárt a Szolgáltató felróható magatartása okozta.

A Szolgáltató a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem fizet, mint amennyit útipoggyász teljes elvesztése esetén kellene fizetnie. Kerekesszéket ért kár esetén a kártérítés a megrongálódott eszköz pótlásához vagy javításához kapcsolódó költség.

2. Szolgáltató nem felel az utas őrizetében lévő kézipoggyász, csomag vagy élő állat szállítása során a tevékenységi körén kívül eső okból bekövetkezett károkért. A Szolgáltató nem felel az utas által őrizetlenül hagyott kézipoggyászért, csomagért vagy élő állatért.

Az az utas, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, – függetlenül az egyéb törvényes következményektől – felelős a szabály megsértéséből származó károkért.

...

D) Útipoggyász fuvarozásért való felelősség

1. Az útipoggyász fuvarozásra az árufuvarozási felelősség szabályai vonatkoznak. Ennek megfelelően a Szolgáltató felelős azért a kárért, amely az útipoggyász – ide értve az útipoggyászként átvett kerekesszéket is - átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt az útipoggyász teljes vagy részleges elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kár

a) a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok,
b) az útipoggyász belső tulajdonsága,
c) a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága

következtében keletkezett.

2. Ha a kárt a Szolgáltató szándékosan okozta, az ebből eredő minden kárért felelős.

3. Ha az átvételkor felismerhető, hogy az útipoggyász hiányos vagy sérült, a Szolgáltatóval szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár.

4. Az átvétel után csak három napon belül és csak akkor lehet a Szolgáltatóval szemben igényt támasztani, ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni.

5. A Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta, a feladót, illetőleg az utast terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem az útipoggyász belső tulajdonságára vezethető vissza.

A csomagolás hiányosságát a Szolgáltató, azt, hogy a kár nem ennek következtében állott elő, az utas köteles bizonyítani.

6. Az útipoggyász elveszettnek tekinthető, ha a Szolgáltató azt a útipoggyász szállítási határidő (az autóbuszjáratnak a megállóhelyre érkezése, ennek elmaradása esetén a menetrend szerinti érkezési idő) lejártától számított 8 napon belül nem szolgáltatja ki.

A Szolgáltató a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíti az utast, ha az elveszettnek tekintett útipoggyász a kártérítés megfizetése után megkerül. Az utas a megkerült útipoggyásszal jogosult rendelkezni, a kárrendezés során kapott összeggel köteles azonban elszámolni.

Az útipoggyász teljes vagy részleges elveszése, illetőleg megsemmisülése esetében a Szolgáltató fuvardíjra (útipoggyász viteldíj), illetőleg a fuvardíj (útipoggyász viteldíj) arányos részére nem tarthat igényt, kivéve, ha bizonyítja, hogy az útipoggyász elveszését vagy megsemmisülését ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

7. Az útipoggyász megrongálódása esetében a Szolgáltató választása szerint vagy az értékcsökkenést téríti meg, vagy pedig a rongálódást küszöböli ki. Kártérítésként a Szolgáltató – a XIII. Fejezet 2. pontban meghatározott értékhatáron belül – a számlával igazolt összeget (kerekesszéket ért kár esetén a megrongálódott eszköz pótlásához vagy javításához kapcsolódó költséget), ennek hiányában a feladás helyén és idejében érvényes forgalmi értéket téríti meg. Kártérítésre az az utas jogosult, aki a feladott útipoggyász szállítására vonatkozó poggyászszelvényt bemutatja.

8. Ha az utas a Szolgáltatót megtévesztve olyan tárgyat ad fel útipoggyászként, amely jogszabály vagy jelen Utazási feltételek szerint útipoggyászként nem fuvarozható vagy az feltételekhez kötött, de a feltételeket hiányoznak, az útipoggyász fuvarozásából eredő minden kár és költség az utast terheli.

9. Az itt nem szabályozott kérdésekben a kártérítésre és az igényérvényesítésre a közúti árufuvarozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

...

E) Autóbuszjárat kimaradásért és késésért való felelősség

1. A Szolgáltató megtéríti

 • járat kimaradása esetén annak az utasnak a kárát, aki a járatra helyét előzetesen biztosította,
 • járat 30 percet meghaladó késése esetén annak az utasnak a kárát, aki az autóbuszjáraton utazott és – az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével – utazási igazolvánnyal rendelkezett,

kivéve, ha

 • a járatkimaradást, illetve késést a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási, út- és forgalmi viszonyok, mint: köd, hó, jég; a menetrend szerinti útvonalat érintő útelzárás, forgalmi torlódás stb.) idézte elő,
 • úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben – a személy- és vagyonbiztonság, valamint a menetrend szerinti útvonal megtartásának elsődlegessége mellett – általában elvárható.

Az autóbuszjárat kimaradtnak tekintendő, ha egyáltalán nem, vagy 90 percet meghaladó késéssel indul arról a megállóhelyről, ahonnan az utas utazását megkezdeni szándékozott, feltéve, hogy helyfoglalással attól a megállótól (állomástól) rendelkezett.

Kártérítési szempontból nem minősül járatkimaradásnak, illetve késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a Szolgáltató oly módon gondoskodott, vagy arra más autóbuszjárattal lehetőség volt úgy, hogy az utas

 • járat kimaradása esetén 90 percet,
 • járat késése esetén 30 percet

meg nem haladó késéssel a célállomására megérkezzék. Amennyiben járat kimaradása esetén az utas az itt említett módon célállomására a járat eredeti menetrend szerinti érkezési idejétől számított 90 percet meg nem haladó késéssel megérkezik, a kártérítés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a kimaradt járattal utazott volna.

2. A kártérítés alapja a bizonyított kár.

3. A kártérítés összege nem haladhatja meg járatkimaradás esetén a menetdíj tizenötszörösét, késés esetén ötszörösét.

A legmagasabb kártérítési összeg megállapításának alapjául az utas által az autóbuszjárattal leutazott (leutazni tervezett) viszonylatra szóló teljesárú menetjegy árát kell tekintetni, függetlenül attól, hogy az utas díjkedvezményt igénybe vett-e vagy sem.

...

F) Az utas felelőssége

1. Az utas felelős minden olyan kárért, amelyet az utasforgalmi létesítményekben, az autóbuszban, az autóbusz utasterében az utas magatartása vagy a magával vitt tárgy, csomag vagy élő állat a Szolgáltatónak okozott, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a Szolgáltató vagy harmadik személy hibájából keletkezett, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amelyet az utas nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el. Ezen túlmenően az utas felel a felróható magatartása következtében keletkezett, az autóbusz(ok) közlekedését gátló körülmények miatt a Szolgáltatót ért kárért is

2. Ha az autóbuszjárat indulási idejére, vagy ha a közölt tartózkodási idő leteltével az utas nem jelentkezett, a lemaradásból, továbbá a leszállási szándék jelzésének elmulasztása miatti továbbutazásból származó kárért a Szolgáltató nem felelős.

- - -