2018. október 09. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Helyközi járatok díjszabása

...

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK
DÍJSZABÁSA

I. Fejezet:
Általános határozmányok

1.  Menetdíjak megállapításának általános szabályai

1.1. Általános menetdíjak megállapítása

A belföldi menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi (továbbiakban együtt: hely­közi) autóbuszjáratokon a személyszállítási szolgáltatásért felszámítható díjak, kedvezményes díjak, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, illetve az ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények a közlekedésért felelős miniszter – mint ellátásért felelős – és a személyszállítási szolgáltató által kötött közszolgáltatási szerződésben, az utazási kedvezmények jogszabályban kerülnek meghatározásra. A Szolgáltató ezeket a díjszabásában teszi közzé. (Az általános menetdíjakat tartalmazó tájékoztatók a Szolgáltató szolgálati helyein is megtekinthetők.)

A Szolgáltató ezen díjakból a jelen díjszabásban közzétett kedvezményeken kívül is ‑ a közle­kedésért felelős miniszter engedélyével ‑adhat kedvezményt (üzletpolitikai kedvezmények).

1.2. Az egyes utazások menetdíjának megállapítása

Menetjegy, menettérti jegy vagy bérlet árát (továbbiakban: menetdíj) az utazás viszonylatára és útirányára a menetrendben feltüntetett kilométer-távolság és az általános menetdíjak alapján kell megállapítani. (Díjképzés szempontjából minden megkezdett kilométer egész kilo­méternek számít.) Ezek figyelembevételével az egyszeri utazás teljes árú menetdíjait az általában vonalanként elkészített menetdíjtáblázat tartalmazza. Egyéb, viszonylatra szóló menetdíjak megállapításánál az utazás viszonylatának és útirányának megfelelő teljes árú menetdíj díjszabási kilométer-övezetét kell figyelembe venni.

Kettő, vagy több autóbuszvonalon történő utazás esetén a Szolgáltatóa menetjegy árát vona­lanként (autóbusz-járatonként) külön-külön állapítja meg és számítja fel. Viszonylati érvé­nyességű bérletek árának megállapítása az összegzett kilométer-távolságok alapján történik.

Ha erre az önkormányzat és a közlekedésért felelős miniszter megállapodott és az autó­buszjáratok a település helyi vonalhálózatát tartalmazó menetrendben is meghirdetésre ke­rültek, akkor a regionális és elővárosi autóbuszjáratokon a kizárólag egy helység közigazga­tási határán belüli utazásért a helyi önkormányzat által megállapított menetdíjat kell meg­fizetni, illetve a helyi vonalhálózatra kiadott bérletek, egyéb utazási igazolványok hasz­nálhatók a megállapodásban foglalt utazási viszonylatokban és feltételekkel. A Szolgáltató ezen feltételeket az adott település helyi vonalhálózatára szóló díjszabásban teszi közzé.

Budapest közigazgatási határán belül – a Szolgáltató által külön meghirdetett és megjelölt autóbuszjáratokon – a belső végállomás, a közbenső menetrendi megállóhelyek és a Budapest közigazgatási határán belüli utolsó megállóhely közötti szakaszon (helyi utazás) a budapesti ún. Budapest bérletek is érvényesek.

1.3. Kedvezmények felhasználása

A kedvezmények csak az igénybevételre jogosító érvényes jogosultsági igazolás alapján igényelhetők. A Szolgáltatóa kedvezmény igénybevételének elbírálásához szükséges igazolá­sokat, azok érvényességét ellenőrizheti. Ha a kedvezmény jogosságának vagy az igazolvány jogos használatának megállapításához ez szükséges, a Szolgáltató a személyazonosító igazolvány, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas okmány felmutatását is kérheti.

Ha jegyvizsgálatkor vagy -ellenőrzéskor megállapításra kerül, hogy valamely (pl. díjtalan utazásra jogosító) utazási kedvezményt arra jogosulatlan személy veszi igénybe, vagy a kedvezményre jogosító igazolvány érvényesítése nem megfelelő, illetve azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt, továbbá ha olyan mértékben megron­gálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, a Szolgáltató az utast jegy nélküli személynek tekinti és menetdíjat, valamint pótdíjat kell fizetnie.

Ha az utas valamely viszonylatban több jogcímen is jogosult a kedvezmény igénybevételére, ugyanazon utazáshoz – ha a kedvezményre ettől eltérő szabályozás nincs – csak egy, általa választott kedvezményt vehet igénybe.

A kedvezmények kizárólag Magyarország területén belül, belföldi forgalomban vehetők igénybe. A határon átmenő utazásra, valamint a határon átmenő utazás magyarországi szaka­szára az itt meghirdetett kedvezmények nem érvényesek.

1.4. Kerülő útirányon való közlekedés menetdíjai

Ha a Szolgáltató valamilyen kényszerítő ok miatt (útelzárás stb.) járatait kerülő útirányon át közlekedteti, a menetdíjak alkalmazásának általánostól eltérő szabályait külön hirdeti meg.

1.5 Amenetdíjak tartalma

A helyközi utazás menetdíjai az általános forgalmi adó összegét magukban foglalják.

...

2.  Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok

2.1. Hosszabb utazás menetdíjának részbeni fedezése

A helyközi autóbuszjáratokra érvényesített menetjegyek, bérletek stb. (továbbiakban: utazási igazolvány) hosszabb utazás menetdíjának részbeni fedezésére érvényhatáruktól, illetve érvényhatárukig általában felhasználhatók.

A Budapest bérletek a regionális és az elővárosi utazások Budapest közigazgatásán belüli megállóhelyek közötti vonalszakaszára is érvényesek, illetve felhasználhatók, az ilyen, érvényes bérlettel rendelkezőknek utazásuk erre a szakaszára jegy vagy bérlet váltása nem szükséges. Nem vonatkozik ez a lehetőség az autóbuszvonalak menetrendjében az 1000-es vonalszámmal szereplő országos autóbuszjáratokon való utazásokra.

A határon átmenő és nemzetközi viszonylatú utazások esetében a belföldi díjszabáson alapuló utazási igazolványok nem használhatók az utazás menetdíjának részbeni fedezésére.

2.2 Utazási igazolványok érvényhatárai

Valamely utazásnál az arra felhasznált utazási igazolvány érvényhatárát az igénybevett autó­buszjáratnak az a két, az utazási igazolványon ekként feltüntetett vagy kezelt, illetve a fel­tüntetett viszonylaton (viszonylatokon) belüli legtávolabbi megállóhelye képezi, amelynél az utasnak a menetrend szerint lehetősége van utazását megkezdeni (felszállni), illetve befejezni (leszállni).

2.3. Utazási igazolvány elvesztése, bevonása

Elveszett, illetve érvénytelenség, vagy jogosulatlan használat miatt bevont utazási igazolványt vagy annak használatához szükséges egyéb igazolványt, igazolást a Szolgáltató nem pótol, árát nem téríti vissza és emiatt kártérítést sem fizet.

2.4. Utazási igazolvány átírása, kicserélése

Utazási igazolványok átírását, érvényességének módosítását a Szolgáltató a módosítandó utazási igazolvány visszaváltásával, a visszaváltásra vonatkozó szabályok alkalmazásával és új utazási igazolvány kiadásával végzi.

2.5 A visszatérítés (visszaváltás) általános szabályai

A megváltott és utazásra fel nem használt, illetőleg részben felhasznált utazási igazolványok árát a Szolgáltató csak az erre kijelölt szolgálati helyein – a fel nem használt utazási igazol­vány visszaadása ellenében – téríti (váltja) vissza.

A visszatérítési igény benyújtásának időpontját a postabélyegzés kelte, személyes benyújtás esetén az átvétel időpontja határozza meg.

Ha a visszatérítés postán történik, a Szolgáltató a visszatérítendő összegből a postaköltséget is levonja.

...

3.  Utazási igazolványok, igazolványok érvénytelensége

3.1. Menetjegyek érvénytelensége

3.1.1. A menetjegyek érvénytelenségének általános esetei

Érvénytelen a menetjegy, ha

a)   az nem eredeti,
b)   azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt,
c)   azt az utazás megkezdése után átruházták,
d)   olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,
e)   az utas nem az érvényességnek megfelelő autóbuszjáraton, viszonylaton belül, idő­pontban vagy időtartamon belül használja utazásra.

Az a)‑d) pontban említett esetekben a Szolgáltató a menetjegyet bevonja.

3.1.2. A kedvezményes menetjegyek érvénytelenségének különös esetei

A kedvezményes menetjegy – a 3.1.1. pontban foglaltakon kívül – érvénytelen

a)   ha a használatához a jogosultsági igazolást nem tudják felmutatni és/vagy a más előírt feltétel nem teljesül,
b)   ha nem a jogosultsági igazolásnak megfelelő autóbuszjáraton, időpontban, időtartamon belül, vagy viszonylatban használják utazásra,
c)   ha nem a jogosultsági igazoláson megnevezett, vagy a jogosultsági igazolás használa­tára nem jogosult személy használja utazásra, illetve a nem jogosultsági igazoláshoz kötött kedvezmények esetében, ha a kedvezményes jegyet használó a meghatározott feltételeknek – akár csak részben – nem felel meg, továbbá ha a használójának jogosult­ságát egyértelműen megállapítani nem lehet,
d)   olyan kedvezmények esetében, amelyek csak a jogosultsági igazoláson meghatározott viszonylatban (átszállás esetén rész-viszonylatban) vehetők igénybe, a kedvezményes menetjegy értéke kisebb vagy nagyobb annál, mint a jogosultsági igazolványon meg­határozott viszonylatra (átszállás esetén rész-viszonylatra) szóló, ugyanazon kedvezmé­nyű menetdíj,
e)   a meghatározott számban igénybe vehető és az igénybevételt a jogosultsági igazoláson jelölni szükséges kedvezmények esetében, ha a kedvezményes jeggyel történő utazás nem került bejegyzésre a jogosultsági igazolásba, illetve nem része a jogosultsági iga­zolásba bejegyzett utazásnak, vagy az utas a jogosultsági igazolás érvényességi idején belül, illetve az igénybevételre meghatározott időszakon belül már valamennyi kedvez­ményes utazási lehetőséget korábban igénybe vette,
f)   csoportos utazáshoz vagy több személy együttes utazásához igénybe vehető kedvezmé­nyek esetében

 • a csoport minden tagjának és a kísérők menetjegye, ha a csoport vagy az együtt­utazók létszáma a meghatározott legkisebb létszámot nem éri el, továbbá, ha a csoportra, együttutazókra más előírt feltétel nem teljesül,
 • azon személy menetjegye, aki a csoport, illetve az együttutazók egyik tagjaként uta­zik és a csoport vagy az együttutazók bármely tagjára előírt feltételnek nem felel meg, vagy a feltételként előírt utaslistában nem szerepel.


3.2. Névre szóló bérletek érvénytelensége

3.2.1. A bérletek érvénytelenségének általános esetei

Érvénytelen a névre szóló bérlet, ha

a)   az nem eredeti,
b)   azt, vagy annak bármely érvényességi adatát önkényesen módosították, abban illeték­telen törlés, javítás történt,
c)   azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen meg­állapítani nem lehet,
d)   olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,
e)   az utas nem az érvénytartamán belül használja a bérletet utazásra,
f)   a bérletről használójának neve és az érvényességet tartalmazó, a Szolgáltatónál kiváltott igazolvány, azonosító vagy jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező meg­jelölése (sorszám, egyéb azonosító jel) hiányzik.

Az a)-d) pontokban említett esetekben ellenőrzéskor a Szolgáltató a bérletet bevonja.

3.2.2. Kedvezmény nélküli bérletek érvénytelensége

A névre szóló, kedvezmény nélküli bérlet érvénytelen – a 3.2.1. pontban foglaltakon kívül – akkor is, ha

a)   a használatához az utas a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott és érvényesített igazolványt, azonosító vagy jogosító kártyát stb. (továbbiakban: bérlet-igazolvány) nem tud felmutatni;
b)   az utazásra használt bérlet értéke (km-övezete) kisebb vagy nagyobb annál, mint a bérlet-igazolványon meghatározott viszonylatra (átszállás esetén rész-viszonylatra) szóló bérlet menetdíja (km-övezete),
c)   az utas nem a bérlet-igazolványon feltüntetett és az érvényesítésnek megfelelő viszony­laton belül használja utazásra.

3.2.3. Kedvezményes bérletek érvénytelensége

Érvénytelen a névre szóló, kedvezményes árú bérlet – a 3.2.1. pontban foglaltakon kívül – akkor is, ha

a)   a használatához a bérletkedvezmény jogos igénybevételének igazolására meghatározott igazolványt, igazolást, utalványt, utaslistát vagy más egyéb okmányt, dokumentumot stb. (továbbiakban: jogosultsági igazolvány) nem tudnak felmutatni,
b)   nem a jogosultsági igazolásnak megfelelő autóbuszjáraton, időpontban, időtartamon belül, vagy viszonylatban, illetve viszonylaton belül használják utazásra,
c)   nem a jogosultsági igazoláson megnevezett személy használja utazásra, vagy ha a használójának jogosultságát egyértelműen megállapítani nem lehet,
d)   értéke (km-övezete) kisebb vagy nagyobb annál, mint ami a Szolgáltató által az Üzlet­szabályzatában erre meghatározott és érvényesített jogosultsági igazoláson, azonosító vagy jogosító kártyán az utazási viszonylat (átszállás esetén rész-viszonylat) szerint szerepel.

3.3. Igazolványok, jogosultsági igazolások érvénytelensége

3.3.1.Kedvezmény nélküli bérletekhez szükséges bérlet-igazolványok érvénytelensége

Érvénytelen a bérlet-igazolvány, ha

a)   az nem eredeti,
b)   azt, vagy annak bármely adatát önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javí­tás történt,
c)   azt nem a jogos tulajdonosa használja, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megálla­pítani nem lehet,
d)   olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,
e)   érvényessége lejárt, mert az érvényességi ideje eltelt, vagy más okból a Szolgáltató az érvényességét a lejárati idő előtt megszüntette és erről tájékoztatást adott.

Az a)‑d) pontokban említett esetekben ellenőrzéskor a bérlet-igazolvány bevonásra kerül.

3.3.2. Kedvezményes menetjegyekhez és bérletekhez szükséges jogosultsági igazolások érvény­telensége

Érvénytelen bármely jogosultsági igazolvány utazási kedvezmény felhasználásához, ha

a)   az nem eredeti,
b)   azt, vagy annak bármely adatát önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javí­tás történt,
c)   azt nem a jogos tulajdonosa vagy használatára jogosult személy használja a kedvezmé­nyes jegy vagy bérlet jogszerű használatának igazolására, illetve a tulajdonos vagy használója kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet, ide értve azt az esetet is, amikor az azon feltüntetett tulajdonos a személyi azonosságát, illetve a használatára jogosult más személy a használatra való jogosultságát nem igazolja,
d)   olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapí­tani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,
e)   nem érvényességi idejük alatt (érvényességük kezdete előtt, illetve az érvényesség le­jártát követően, vagy a felhasználás időszakára vonatkozó érvényesítés nélkül) használ­ják a kedvezmény jogszerű igénybevételének és feltételeinek igazolására.

Amennyiben ellenőrzéskor a kedvezmény igénybevételére jogosító hatósági igazolás, igazolvány a)-d) pontok szerinti érvénytelensége kerül megállapításra vagy annak gyanúja merül fel, a Szolgáltató arról az adatokat feljegyzi, és az igazolást, igazolványt kiállító hatóságot értesíti.

3.4. Egyéb utazási igazolványok és igazolványok érvénytelensége

A 3.1.‑3.3. pontokban nem említett utazási igazolványok és az egyes utazási igazolványok­hoz tartozó igazolások, jogosultsági igazolások sajátos érvénytelenségi esetei az egyes utazási igazolványok vagy kedvezmények ismertetésénél találhatók (II. és III. Fejezetek).

3.5. Pótdíj fizetés érvénytelen utazási igazolvány, bérlet-igazolvány és jogosultsági igazolás használata esetén.

A 3.1.‑3.4. pontokban említett utazási igazolványok, bérlet-igazolások és jogosultsági igazo­lások érvénytelensége esetén az utasnak a menetdíjon felül pótdíjat kell fizetnie.

...

4.  Pótdíj

4.1. Az utazási igazolványok használatával összefüggő pótdíj fizetés esetei

A megállapított menetdíjon felül 8.000 Ft pótdíjat fizet az, aki

a)   tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye, kiegészítő jegye stb. érvényes, kivéve, ha az első jegyellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként közli az autóbuszvezetővel és a továbbutazási útszakaszra a menetjegyét megváltja,
b)   jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve az feláras besorolású autóbuszjárat igénybevételéért és/vagy a kötelező ülőhely-biztosításért a kiegészítő díjat nem fizette meg (nem váltott kiegészítő jegyet, illetve helyjegyet),
c)   érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,
d)   az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
e)   a menetjegyet vagy egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,
f)   a névre szóló menetjegyét, bérletét vagy más, utazásra, illetve kedvezmény igénybe­vételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra át­adja vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,
g)   a jegyvizsgálatot (jegyellenőrzést) megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szüksé­ges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szüksé­gessé.

4.2. A pótdíj fizetés egyéb esetei

A 4.1. pontban foglaltakon kívül 8.000 Ft pótdíjat fizet az, aki

a)   az utazási feltételeket más, az itt nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha kézipoggyászként, csomagként vagy azokban olyan tárgyat, illetve olyan élő állatot visz be az autóbuszba, amely az Utazási feltételek szerint autóbusszal nem szállítható,
b)   az autóbuszt poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,
c)   a dohányzási tilalmat megszegi és az autóbuszban vagy állomási területen a dohány­zásra kijelölt helyen kívül dohányzik.

4.3. Pótdíj késedelmes megfizetése

12.000 Ftpótdíjat fizet az, aki a 4.1.-4.2. pontokban meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

4.4. Bemutatási díj

A pótdíj helyett 1.300 Ft utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal, illetve a kedvezményre jogosító, előírt igazol­vánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató által előírt módon és helyen bemutatja. Bemutatási díj fizetése esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat, illetve a szolgáltató visszatéríti a megfizetett menetdíj, pótdíj és a helyes menetdíj, vagy a bemutatási díj különbözetét.

4.5. Az egyes jegyek, bérletek érvénytelenségi esetei

A menetjegyek, bérletek és más utazási igazolványok érvénytelenségének eseteit részletesen az egyes utazási igazolványokra, kedvezményekre vonatkozó részletes szabályok tartal­mazzák (II. és III. Fejezetek).

---

II. Fejezet
Általános menetdíjak

1.  Menetjegy

1.1. Jogosultság

Teljes árú menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra használhat. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, menetjegyet kell váltania.

1.2. A menetjegy ára

A teljes árú menetjegy árát az országos személyszállítást végző járatokra az 1.1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 1.3. számú melléklet szerinti általá­nos menetdíjak alapján a vonalankénti menetdíjtáblázatok tartalmazzák. Az az utas, aki utazá­sához menetdíjkedvezményre nem jogosult vagy azt valamilyen okból nem kívánja igénybe venni, a menetjegyét csak teljes áron vásárolhatja meg.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege. Az feláras besorolású autóbuszjáratokra szóló kiegé­szítő díjat az 1.1. számú melléklet tartalmazza. A kiegészítő díjat ugyanazon utazási távolságra kell megfizetni, mint amilyen távolságra a menetdíjat, kivéve, ha az igénybe vett autóbusz­járat rövidebb távolságon közlekedik feláras besorolású járatként, mint amilyen távolságon az utas a járattal utazik. Ez utóbbi esetben a kiegészítő díjat az utazás csak azon útszakaszára és távol­ságára kell megfizetni, amelyen a járat feláras besorolású járatként közlekedik.

A kiegészítő díjból kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, valamint a hadirokkant személyeket, igazolt esetben kísérőjét és a hadiözvegyeket.

A kiegészítő díj megfizetésére és az feláras besorolású járat igénybevételére jogosító kiegészítő jegyre egyebekben az 1.3.‑1.7. pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

A kötelező helybiztosítás díja a menetdíjon felül és a kiegészítő díjon felül 150 Ft. Nem kell a kötelező helybiztosítás díját megfizetni a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermek után, valamint a hadirokkant személyeknek, igazolt esetben kísérőjüknek és a hadiözvegyeknek.

A kötelező helybiztosítás díjára és a helyjegyre egyebekben az 1.5.‑1.7. pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

A Szolgáltató a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek – ezen állapotuk miatt – a helyfoglalásért és a menetjegyek kiadásáért az előzőekben említetteken kívül, külön díjat vagy egyéb pótdíjat nem számít fel.

1.3. A menetjegy érvényessége

A menetjegy csak arra a viszonylatra, távolságra, járatra és időtartamra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték).

Az elővételben járati és időtartam-érvényesítés nélkül váltott menetjegyek a megváltástól számított 30 napon belül használhatók fel utazásra az érvényességnek megfelelő viszony­latban közlekedő bármely VOLÁN társaság autóbuszjáratán. A Szolgáltató egyes autóbusz-állomásokon (megállóhelyeken) vagy vonalakra elővételben kiadott menetjegyek felhasználá­sának időtartamát ettől eltérően is meghatározhatja (pl. csak a kiadás napján használható fel), amelyet külön hirdet meg.

1.4. Közbeeső megállóhelyen fel- és leszállás. Útmegszakítás

Az utazás a teljes árú menetjeggyel, helyjeggyel és – feláras besorolású autóbuszjárat esetében – a hozzá tartozó kiegészítő jeggyel az érvényességi viszonylat közbeeső állomásain vagy megállóhelyein is befejezhető.

Elővételben váltott menetjeggyel és – feláras besorolású autóbuszjárat esetében – a hozzá tartozó kiegészítő jeggyel az utazás a közbeeső állomásokon (megállóhelyeken) is megkezdhető.

Útmegszakítás esetén a menetjegy és a kiegészítő jegy a további útszakaszra érvényességét veszti.

A helyjeggyel (helybiztosítást is tartalmazó menetjeggyel) rendelkező utas közbeeső állomá­son való felszállásának lehetőségeit az Utazási feltételek tartalmazza.

1.5. Használatra jogosultság

A menetjegy használatára az jogosult, aki azzal az utazást megkezdte.

1.6. Jegyvizsgálat

Az elővételben váltott menetjegyet az utazás megkezdésekor az autóbuszjáraton szolgálatot teljesítő alkalmazottal kezeltetni kell.

1.7. Átírás, kicserélés, visszatérítés

Az elővételben megváltott menetjegy adatainak átírása – a menetjegy érvényességi idejének lejárta előtt – a I/2.4. pontban foglaltak szerint történhet.

Az elővételben megváltott és utazásra fel nem használt menetjegy árának visszatérítési felté­teleit az Üzletszabályzat, továbbá az abban foglalt Utazási feltételek tartalmazza.

...

2.  Kiegészítő jegy továbbutazásra

2.1. Jogosultság

Kiegészítő menetjegy váltására jogosult az az utas, aki utazásának menetdíját részben a birtokában lévő érvényes utazási igazolvány felhasználásával kívánja fedezni. Kiegészítő jegyet az utazási igazolvánnyal nem fedezett útszakaszra kell váltani.

2.2. A továbbutazásra szóló kiegészítő jegy ára

A kiegészítő jegy ára azonos a más utazási igazolvánnyal nem fedezett útszakasz menet­díjával. Ha az utas ezen az útszakaszon is jogosult valamely egyszeri utazásnál igénybe vehető díjkedvezményre, azt a továbbutazásra szóló kiegészítő jegy árából is igénybe veheti.

2.3. Egyéb határozmányok

Egyebekben a 1.3.‑ 1.7. pontokban foglaltak a kiegészítő jegyre is vonatkoznak.

...

3.  Általános bérlet

3.1. Jogosultság

Az általános bérletet bárki megválthatja és használhatja.

3.2. A bérlet ára

Az általános bérlet érvényességi területtől (viszonylattól, annak távolságától) és időtartamtól függő árait az 5. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját (II/1.2. pont) utazási alkalmanként külön-külön meg kell fizetni. (Ennek alkalmazása alól az egyes vonalakra kapott felmentések a Szolgáltató honlapján külön kerülnek meghirdetésre.)

3.3. Érvényességi terület

Az általános bérlet lehet:

a)   megyei,
b)   viszonylati

érvényességű.

A bérlet a rajta feltüntetett területen, illetőleg az útiránnyal meghatározott viszonylaton belül közlekedő valamennyi, bármely VOLÁN társaság belföldi közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratán – a díjszabás-korlátozás alá vont járatok kivételével – jogosít utazásra. Ha a viszonylati érvényességű bérlettel a bérlet érvényesítése szerinti viszonylatban több irányon át lehetséges utazás, a magasabb értékű bérlet a rövidebb útirányon át is érvényes.

3.4. Érvénytartam

Az általános bérletek naptári évre vagy naptári hónapra válthatók.

Az éves bérletek a tárgyév január 1-én 0.00 órától a tárgyévet követő év január 5-én 24.00 óráig, a havi bérletek a tárgyhó első napjának 0.00 órájától a tárgyhónapot követő hónap 5-én 24.00 órájáig használhatók fel utazásra.

3.5. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás

A viszonylati érvényességű általános bérlettel az utazás az érvényességi viszonylat közbeeső állomásain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető vagy megszakítható.

3.6. Utazások száma

Az általános bérletek – érvénytartamukon belül – korlátlan számú utazásra jogosítanak.

3.7. Használatra jogosultság

Az általános bérlettel az jogosult utazni, aki azzal az utazást megkezdte.

3.8. Érvénytelenségi esetek

Érvénytelen az általános bérlet, ha

a)   az nem eredeti,
b)   azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt,
c)   azzal használatára jogosulatlan személy utazik,
d)   olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapí­tani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,
e)   az utas nem a bérleten feltüntetett területre vagy viszonylatra megállapított árú bérlet­tel kísérli meg az utazást,
f)   az utas azt nem az érvényességnek megfelelő területen vagy viszonylaton belül hasz­nálja utazásra,
g)   az utas nem a bérleten és a 3.4. pontban megjelölt érvényességi időn belül használja a bérletét utazásra.

A felsorolt érvénytelenségi esetekben az utasnak menetdíjat és pótdíjat kell fizetnie. Ezen felül az a)‑d) pontokban felsorolt esetekben a Szolgáltató a bérletet bevonja.

3.9. Átírás, kicserélés

A Szolgáltató a bérletet más érvényességűre nem írja át és a bérletet nem cseréli ki.

...

4.  Havi (félhavi) és 30 napos bérlet

4.1. Jogosultság

A havi (félhavi) és a 30 napos bérletet bárki megválthatja, használatának feltételeit a 4.7. pont tartalmazza.

4.2. A bérlet ára

A havi (félhavi) és a 30 napos bérlet árát az országos személyszállítást végző járatokra a 2. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 4. számú melléklet tartal­mazza.

Feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját (II/1.2. pont) utazási alkalmanként és járatonként külön meg kell fizetni. (Ennek alkalmazása alól az egyes vonalakra kapott felmentések a Szolgáltató honlapján külön kerülnek meghirdetésre.)

4.3. Érvényességi viszonylat

A havi (félhavi) és a 30 napos bérlet a tulajdonosát az érvényesítésnek megfelelő viszonylaton belül bármely VOLÁN társaság autóbuszjáratán jogosítja utazásra. A viszonylati érvényesí­tést vagy maga a bérlet, vagy külön, a Szolgáltató Üzletszabályzatában megjelölt helyeken ki­váltható, a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott és érvényesített igazol­vány, azonosító vagy jogosító kártya stb. (továbbiakban: bérlet-igazolvány) tartalmazza. Ha valamely viszonylatban két vagy több útirányon át lehetséges utazás, a hosszabb útirányra érvényes bérlet-igazolvány és a hozzá használt bérlet a rövidebb útirányon át is használható utazásra.

4.4. Érvénytartam

A havi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig, a félhavi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap 4-én 0.00 órától a hónap 20. napjának 24.00 órájáig vagy 19-én 0.00 órától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

A 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes.

4.5. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás

A havi (félhavi) és a 30 napos bérlettel az utazás az érvényességi viszonylat közbeeső állomá­sain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető vagy megszakítható.

4.6. Utazások száma

A havi (félhavi) és a 30 napos bérletek – érvénytartamukon belül – korlátlan számú utazásra jogosítanak.

4.7. Jogosultság igazolása

A havi (félhavi) és a 30 napos bérletet csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot és az érvényességi viszonylatot

 • ha a tulajdonos nevét és az érvényességi viszonylatot a bérlet tartalmazza, a személy­azonosság igazolásával,
 • egyéb esetben a 4.3. pontban említett bérlet-igazolvánnyal

igazolni kell. A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra a használójának nevét és/vagy – az azzal való együttes érvényességre való utalásként – a Szolgáltatónál kiváltott (érvénye­sített), a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott igazolvány, azonosító vagy jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező megjelölését (sorszám, egyéb azonosító jel) tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni.

4.8. Átírás, kicserélés

A megváltott bérlet adatainak átírása – a bérlet érvényességi idejének kezdete előtt – az I/2.4. pontban foglaltak szerint történhet.

---

III. Fejezet
Kedvezmények

1.  Gyermekek kedvezménye

1.1. Jogosultság

A gyermekek kedvezményére a 14 évesnél fiatalabb gyermekek jogosultak. A 6. év alatti gyermekek a kedvezményt jegyváltás nélkül, az ezen életkor felettiek pedig kedvezményes menetjeggyel vehetik igénybe.

1.2. A kedvezmény mértéke

A gyermekek felnőtt kísértében 6. éves korukig a helyközi autóbuszjáratokon díjtalanul (menetdíj megfizetése nélkül) utazhatnak.

A 6‑14 éves korú gyermekek 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak.

Az 50%-os kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartal­mazza.

Az feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbusz­járat igénybevételéért fizetendő kiegészítő díjból, illetve a helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermek. Ezért a feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybizto­sítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját (II/1.2. pont) a díjtalan utazásra jogosult személyeknek is – a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermek kivételével – utazási alkal­manként és járatonként külön, teljes áron meg kell fizetniük. A 6. év feletti gyermekek esetében a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege.

A kötelező helybiztosítás díja (II/1.2. pont) a kedvezményes menetdíjon és a kiegészítő díjon felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény – a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermek kivételével – nem vehető igénybe.

1.3. Érvényességi viszonylat

Gyermekek kedvezménye alapján a díjtalan utazás, illetve a kedvezményes menetjegy bár­mely belföldi helyközi autóbuszjáraton, bármilyen viszonylatban történő utazásra igénybe vehető, illetve használható.

1.4. Jegyváltás

Kedvezményes menetjegy – az elővételben történő vásárlás kivételével – a kedvezményre jogosító életkor igazolásával váltható.

1.5. A díjtalan utazási jogosultság és a kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosul­tság igazolása

A díjtalan utazási jogosultság és a kedvezményes jegy használatához a gyermek életkorát a kísérő vagy a kísérő nélkül utazó gyermek a szülőnek a gyermek adatait is tartalmazó igazol­ványával vagy a gyermek saját nevére szóló, az életkorra utaló adatot tartalmazó igazolványá­val igazolhatja.

Jogosultság tekintetében az utazás napján betöltött életkor a mérvadó.

1.6. Egyéb határozmányok

A gyermekek kedvezményes menetjegyére egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban a menet­jegyekre meghatározottak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy az 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvez­ményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

2.  Tanulók kedvezményei

2.1.  Tanulók általános menetjegy kedvezménye

2.1.1. Jogosultság

A tanulók általános menetjegy kedvezményére tanulói, hallgatói jogviszonya alapján jogosult az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolvánnyal vagy az ott meghatározott a tanintézet által kiadott „Igazolás”-sal rendelkező

 • oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanulója 18 éves korig, vagy a középiskolai tanulói jogviszonyt igazoló diákigazolvány érvényességének lejártáig,
 • a felsőoktatási intézmények nappali és esti tanrendben részt vevő hallgatója.

Jogosultak továbbá azok a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező (2007. évi I. törvény 1. § a/ pontja) tanulók és hallgatók, akik olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában vesznek részt, amely az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban vagy nemzetközi megállapodás alapján más olyan államban történik, amelynek állampolgáraival azonos jogállást élveznek.

2.1.2. A kedvezmény mértéke

A tanulók az általános menetjegy kedvezményük alapján 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak. Az 50%-os kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díjból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

2.1.3. Érvényességi viszonylat

Tanulók általános menetjegy kedvezménye alapján kedvezményes menetjegy bármely belföl­di helyközi autóbuszjáraton, bármely viszonylatban történő utazásra használható.

2.1.4. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A tanulók általános menetjegy kedvezményére jogosult magyar állampolgárságú továbbá a Magyarországon tanuló tanulók, hallgatók a kedvezményes menetjegyüket csak a saját nevük­re kiállított, az oktatási igazolványokról szóló jogszabályban meghatározott érvényes diák­igazolvánnyal, vagy azt helyettesítő, ideiglenes diákigazolványnak tekintendő, a tanintézet által kiadott „Igazolás”-sal együtt használhatják. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak diákigazolványát félévenként, az egyéb iskolák tanulóinak diákigazolványát pedig tanéven­ként érvényesítik. A tankötelezettség felső határát még el nem ért életkorú tanulók diákigazol­ványát az oktatási intézmények külön nem érvényesítik. Ezen tanulók diákigazolványának érvényességét az azon szereplő születési időpont alapján kell megállapítani.

A tanulók általános menetjegy kedvezménye tekintetében a tanév I. félévére érvényesített diákigazolvány a tanév kezdetétől, illetve az érvényesítés napjától a következő év március 31-ig érvényes. A diákigazolvány valamely tanévre, illetve a tanév II. félévére vonatkozó érvé­nyessége az érvényesítéstől a tanévet követő október 31-ig tart. A közoktatási diákigazolvány külön érvényesítés nélkül érvényes azt a tanévet követő október 31-ig, amelyben a tanuló a tankötelezettsége felső határát elérte.

A diákigazolványt helyettesítő vagy pótló, a tanintézet által kiadott „Igazolás”-on az érvényességének utolsó naptári napja feltüntetésre kerül. Ha a kedvezményt igénybevevő rendelkezik személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal, az „Igazolás” csak annak együttes felmutatásával érvényes. (Az iskolától kapott „Iskolalátogatási igazolás”, illetve „Tanulói/Hallgatói jogviszony igazolás” nem elégséges dokumentum a kedvezményre való jogosultság igazolására.)

A tanulók általános menetdíjkedvezményére jogosult, a 2.1.1. pontban meghatározottak szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező külföldi állampolgároknak a ked­vezmény igénybevételéhez személyazonosságukat, állampolgárságukat, tanulmányi viszonyu­kat és az iskola (tanintézet) székhelyét igazolniuk kell.

2.1.5. Egyéb határozmányok

A tanulók általános kedvezménye alapján váltott menetjegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy az 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

2.2.  Levelező tagozatos tanulók, hallgatók menetjegy kedvezménye

2.2.1. Jogosultság

A kedvezményre tanulói, hallgatói jogviszonyuk alapján az oktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanulói, hallgatói jogosultak lakóhelyükről (tartózkodási helyükről) oktatási intézménybe járásra, illetőleg gyakorlati oktatásra való utazásra a lakóhely (tartózkodási hely) és a képzés helye között, ha az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolvánnyal vagy az ott meghatározott, a tanintézet által kiadott „Igazolás”-sal rendelkeznek.

Az utazási viszonylat megállapítására a diákigazolvány vagy az „Igazolás” szolgál. Ha a jogosultság viszonylata a diákigazolványból („Igazolás”-ból) nem állapítható meg, azt a tanuló, hallgató egyéb okmánnyal pótolhatja (2.2.5. pont).

A kedvezményt a levelező tagozatos tanulók, hallgatók a tanév I. félévére érvényesített diák­igazolvány alapján a következő év március 31-ig, a tanévre vagy annak II. félévére érvénye­sített diákigazolvány alapján a tanév befejezésének évében október 31-ig vehetik igénybe.

2.2.2. A kedvezmény mértéke

A levelező tagozatos tanulók, hallgatók 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogo­sultak.

Az 50%-os kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartal­mazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

2.2.3. Érvényességi viszonylat

A levelező tagozatos tanulók, hallgatók kedvezménye alapján a kedvezményes menetjegy a diákigazolványon vagy a tanintézet által kiadott „Igazolás”-on feltüntetett lakóhely (tartóz­kodási hely) és a képzés (oktatás, gyakorlati foglalkozás) helye közötti utazásra használható.

Ha a diákigazolványon nem szerepel az a lakóhely vagy tartózkodási hely, illetve a képzés helye, ahová (ahonnan) utazáshoz a tanuló (hallgató) kedvezményre jogosult, az Üzletsza­bályzatában erre meghatározott és érvényesített igazolványban („Igazolás diákok kedvez­ményes utazásának viszonylatairól”), azonosító vagy jogosító kártyán stb. tünteti fel. Ha az utazás több útirányon át lehetséges, a kedvezményes jegy bármely útirányon át történő utazás­ra használható.

2.2.4. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A levelező tagozatos tanulók, hallgatók kedvezményére jogosultak kedvezményes menetjegye csak a személyükre kiállított „Diákigazolvány”-nyal, („Igazolás”-sal) illetve a „Diákigazol­vány”-nyal („Igazolás”-sal) és az „Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól” megnevezésű nyomtatvánnyal vagy más, a Szolgáltató által érvényesített azonosító vagy jogo­sító kártyával stb. együtt érvényes utazásra.

A kedvezmény igénybevételének jogosságát igazoló diákigazolvány, illetve a tanintézet által kiadásra kerülő „Igazolás” érvényességét a 2.1.4. pont tartalmazza.

2.2.5. Egyéb határozmányok

A levelező tagozatos tanulók, hallgatók kedvezménye alapján váltott kedvezményes menet­jegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy

 • az utazási viszonylat átírása csak a jogosultságnak megfelelő viszonylatra történhet.
 • a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 50%-os kedvezményű menetjegy hasz­nálatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte,

...

2.3.  Tanulók iskolába járási kedvezménye

2.3.1. Jogosultság

A tanulók iskolába járási bérletkedvezményére jogosult:

 • az oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanulója 18 éves korig, vagy a középiskolai tanulói jogviszonyt igazoló diákigazolvány érvényességének lejártáig,
 • a felsőoktatási intézmények nappali és esti tanrendben részt vevő hallgatója,

aki az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolvánnyal vagy az ott meghatározott „Igazolás”-sal és a Szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott és általa érvényesített igazolvánnyal, igazolással, azonosító vagy jogosító kártyával stb. rendelkezik, továbbá

 • a 6 éven felüli óvodás a részére – az óvoda igazolása alapján – a Szolgáltató által kiállított és érvényes igazolvány, igazolás, azonosító vagy jogosító kártya felmutatásával, illetve kezelésével.

(A Szolgáltató által kiadásra kerülő igazolványok, igazolások, azonosító és jogosító kártyák stb. használatát és kiváltásukat a 2.3.7. pont, továbbá az Üzletszabályzat tartalmazza.)

A tanulók iskolába járási bérletkedvezményét a tanuló, hallgató, illetve óvodás a lakóhelye (tartózkodási helye) és az oktatási intézmény vagy a gyakorlati foglalkozás, illetve az óvoda székhelye közötti utazásra havi, félhavi, illetve 30 napos bérlettel veheti igénybe.

A kedvezmény óvodások esetében a tanévet követő október havi bérlet érvényességének lejár­táig, tanulók, hallgatók esetében a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésőbb

 • a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a márciusi,
 • a tanévre, illetőleg a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál az októberi,
 • érvényesítés nélküli közoktatási diákigazolványnál a tanuló tankötelezettsége felső határának elérését követő októberi

havi bérlet érvényességi idejének lejártáig vehető igénybe.

A 30 napos bérletek használata esetében is legfeljebb ugyanezen időpontokig vehető igénybe a kedvezmény – függetlenül attól, hogy a bérlet érvényessége esetleg később jár le.

2.3.2. A kedvezmény mértéke, a bérlet ára

A tanulók, hallgatók iskolába járási bérletkedvezményére jogosultak a 90%-os, kiemelt ked­vezményű bérlettel utazhatnak.

A 90%-os kiemelt kedvezményű bérletek árát az országos személyszállítást végző járatokra a 2. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 4. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját (II/1.2. pont) utazási alkalmanként és járatonként külön, teljes áron meg kell fizetni. A kiegészítő díj­ból, illetve a helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe. (Ennek alkalmazása alól az egyes vonalakra kapott felmentések a Szolgáltató honlapján külön kerülnek meghirdetésre.)

2.3.3. Érvényességi viszonylat

A viszonylati érvényesítést vagy maga a bérlet, vagy külön, a Szolgáltató Üzletszabályzatában megjelölt helyeken kiváltható, a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott és érvényesített igazolvány (tanulók és a hallgatók esetében „Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól”, óvodások esetében a „Tanuló igazolvány”), azonosító vagy jo­gosító kártya stb. tartalmazza. Az óvodások, tanulók, hallgatók az iskolába járási bérletked­vezményt csak az ebben feltüntetett viszonylat(ok)ban vehetik igénybe utazásra bármely VOLÁN társaság autóbuszjáratán. Ha valamely viszonylatban két vagy több útirányon át lehetséges utazás, a hosszabb útirányra érvényes igazolvány és a hozzá használt bérlet a rövi­debb útirányon is használható utazásra.

2.3.4. Érvénytartam

A tanulók, hallgatók iskolába járási bérletkedvezményére használható havi bérlet a rajta fel­tüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órájától a tárgyhónapot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényes. A hónap negyedik napjától 20-áig vagy 19-étől a következő hónap 5-ig érvé­nyes félhavi bérlet is váltható. A Szolgáltató a tanév végéig szóló érvényesítéssel több hónap­ra egyszerre megváltott kiemelt kedvezményű bérletet is kiadhat, amelyek érvényessége a ki­szolgáltatástól, de legkorábban szeptember 1-jén 0.00 órától a következő év július 5-én 24.00 óráig tart.

A tanulók iskolába járási bérletkedvezményére használható 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a követ­kező hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes.

A Szolgáltató a havi és félhavi bérletet az érvényesség hónapjának, illetve félhónapjának, a 30 napos bérletet az érvényesség első és utolsó napjának feltüntetésével adja ki.

2.3.5. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás

A tanulók, hallgatók iskolába járási bérletkedvezményére használható bérletekkel az utazás az érvényességi viszonylat közbeeső állomásain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető és az utazás ‑ a bérlet érvénytartamán belül ‑ megszakítható.

2.3.6. Utazások száma

A tanulók, hallgatók iskolába járási bérletkedvezményére használható bérletek – érvény­tartamukon belül – korlátlan számú utazásra jogosítanak.

2.3.7. A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság

A kiemelt kedvezményű havi (félhavi) és a 30 napos bérletet csak jogos tulajdonosa használ­hatja. A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot és az érvényességi viszonylatot

 • az érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazo­lás”-sal és a személyazonosság igazolásával, továbbá
 • a Szolgáltató Üzletszabályzatában megjelölt helyeken kiváltható, ott meghatározott és érvényesített igazolvánnyal (tanulók és a hallgatók esetében „Igazolás diákok kedvez­ményes utazásának viszonylatairól”, óvodások esetében a „Tanuló igazolvány”), azo­nosító vagy jogosító kártyával stb.

igazolni kell. A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra a használójának nevét és/vagy – az azzal való együttes érvényességre való utalásként – oktatási azonosító számát, illetve akinek diákigazolványa ezt nem tartalmazza, annak a Szolgáltatónál kiváltott (érvényesített), a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott igazolvány, igazolás, azonosító vagy jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező megjelölését (sorszám, egyéb azonosító jel) tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni.

A diákigazolvány, illetve a tanintézet által kiadásra kerülő „Igazolás” érvényességét a 2.1.4. pont, az egyéb, a Szolgáltató által kiadásra kerülő, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás, azonosító vagy jogosító kártya érvényességét az Üzletszabályzat tartalmazza. (Az iskolától kapott „Iskolalátogatási igazolás”, illetve „Tanulói/Hallgatói jogviszony igazolás” nem elégséges dokumentum a kedvezményre való jogosultság igazolására.)

2.3.8. Átírás, kicserélés

A megváltott kedvezményes bérlet adatainak átírása – a bérlet érvényességi idejének kezdete előtt ‑ a I/2.4. pontban foglaltak szerint történhet. azzal az eltéréssel, hogy a viszonylat, illetve az annak megfelelő bérlet ár csak a jogosultságnak megfelelő más viszonylat, illetve annak megfelelő más ár lehet.

...

2.4.  Átképzésben részesülő állást kereső kedvezménye

2.4.1. Jogosultság

A kedvezményre az az álláskereső jogosult, aki a Munkaerőpiaci Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt. A jogosult a kedvezményt a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) munkaügyi kirendeltsége által kiadott igazolás alapján, a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra veheti igénybe, az igazolásban feltüntetett időpontig.

2.4.2. A kedvezmény mértéke

Az átképzésben részesülő állást keresők 90%-os, kiemelt kedvezményű menetjegy hasz­nálatára jogosultak.

A 90%-os, kiemelt kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

2.4.3. Érvényességi viszonylat

Az átképzésben részesülő állást keresők kedvezménye alapján a kedvezményes menetjegy csak a járási (fővárosi kerületi) munkaügyi kirendeltség által kiadott igazolásban feltüntetett viszonylatban történő utazásra használható, illetve átszállásos utazás esetén ezen belül az átszállóhelyig, illetve onnan a célállomásig. Ha az utazás több útirányon át lehetséges, a kedvezményes jegy bármely útirányon történő utazásra igényelhető.

2.4.4. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

Az átképzésben részesülő állást keresők kedvezményes menetjegye csak a járási (fővárosi kerületi) kirendeltség által kiadott igazolással együtt érvényes utazásra.

A Igazolás tartalmazza a jogosult személyi adatait, személyazonosító igazolványának számát, továbbá a kedvezményre való jogosultság első és utolsó napját, valamint viszonylatát, továbbá a kiállító aláírását és a bélyegzőlenyomatot. Az érvényesség meghosszabbítása lehetséges, az új érvényességi időpontokat a járási (fővárosi kerületi) hivatal az igazolvány hátoldalára jegyzi be. Az igazolás belső oldalainak rovataiban a tanfolyamokon való részvétel igazolása történik.

Az igazolás használatakor a személyazonosságot igazolni kell.

2.4.5. Egyéb határozmányok

Az átképzésben részesülő állást keresők kedvezménye alapján váltott kiemelt kedvezményű menetjegyekre egyebekben a II/1.3-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy

 • az utazási viszonylat átírása csak a jogosultságnak megfelelő viszonylatra történhet,
 • a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 90%-os kedvezményű menetjegy hasz­nálatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

3.  Nyugdíjasok kedvezménye

3.1 Jogosultság

A nyugdíjasok kedvezményére jogosult az „Ellátottak utazási utalványá”-val rendelkező, a 65. életévét be nem töltött

a)   személy, aki

aa)  a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részsül,
ab)  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,
ac)  2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetésé­ről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,
ad)  rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a reha­bilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,
ae)  rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,
af)  rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,

b)   külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
c)   nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
d)   gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.

Az a)‑c) pontban meghatározott kedvezményre jogosult az őt megillető kedvezményt házas­társával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt (1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete) már elérte.

A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.

A „GY”, „Gyám”, illetve „GO” megjelölésű utalványokat a gyám és a gyámolt személy élet­koruktól függetlenül megosztva használhatja.

3.2. A kedvezmény mértéke

A nyugdíjasok ‑ esetenkénti választásuk szerint ‑ az 50%-os általános kedvezményű vagy a 90%-os, kiemelt kedvezményű menetjegy használatára jogosultak a 3.4. pontban foglaltak szerint.

Az általános és a kiemelt kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (I/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

3.3. Érvényességi viszonylat

Nyugdíjasok kedvezménye alapján a kedvezményes menetjegy bármely helyközi autóbusz­járaton, bármely viszonylatban történő utazásra használható. Egy kedvezményes utazásnak minősül

 • a célállomásra történő közvetlen utazás,
 • az átszállással történő utazás az utazás megkezdését követő nap 24. óráig, függetlenül az átszállások számától és attól, hogy az utazás csak autóbusszal vagy vonattal és autó­busszal (kombináltan) történik.

Visszairányú utazás (visszautazás) külön kedvezményes utazásnak számít még akkor is, ha az odautazást követő nap 24. óráig megtörténik.

3.4. Utazások száma

A nyugdíjasok kedvezményére jogosultak évente 16 alkalommal vehetnek igénybe 50%-os, általános kedvezményt. A jogosultak két 50%-os kedvezményű utazási lehetőséget össze­vonva – helyettük – egy 90%-os kedvezményű utazást választhatnak. A 16 kedvezményes utazási lehetőség felhasználása után további 2 alkalommal ez utóbbi kedvezménnyel utazhat­nak.

3.5. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A nyugdíjasok kedvezményére jogosult a kedvezményes menetjegyet az „Ellátottak utazási utalványá”-val használhatja, ha abban az utazás bejegyzésre került.

Az „Ellátottak utazási utalványá”-t a nyugdíjfolyósító szerv állítja ki és minden év elején megküldi a 3.1. pont első bekezdése szerinti azon jogosultaknak, akik az utalvány kiküldésé­nek éve április 1. napját megelőzően még nem töltötték be a 65. életévüket. Az utalvány rova­tokat tartalmaz a 16+2 alkalommal történő utazás rögzítésére.

Amennyiben a nyugdíjas házastársa (élettársa) önállóan vagy a jogosulttal megosztva veszi igénybe a kedvezményt, jogosultságát a házastársi (élettársi) viszony és az életkor igazolá­sával, valamint a jogosult utazási utalványával igazolhatja.

Ha a „Gy”, „Gyám” vagy „GO” megjelölésű utalványt a gyám és a gyámolt személy megoszt­va használja, akkor a gyámsági kapcsolatot igazolni kell.

A jegykiadó vagy legkésőbb az utazás megkezdésekor a jegykezelő az utazási utalványra fel­jegyzi az utazás napját, a felszállási helyet, és a bejegyzést aláírja. (A vasúti jegypénztárak és hivatalos menetjegyirodák keletbélyegzést alkalmaznak.)

Az utazási utalvány érvényessége évente január 1-től a következő év március 31-ig tart. Az utalvány érvényességének lejárta előtt megváltott hosszabb érvénytartamú menetjeggyel az utazás a menetjegy érvénytartamán belül az utalvány lejárta után is teljesíthető.

3.6. Egyéb határozmányok

A nyugdíjasok kedvezménye alapján váltott kedvezményes menetjegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy

 • a kedvezményes menetjegy csak akkor írható át, illetve cserélhető vagy érvényessége csak akkor módosítható, ha a módosítás is az utazási utalvány érvénytartamán belül tör­ténik és egyidejűleg az utalvány adatai is módosításra kerülnek,
 • a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 50, illetve az utazási alkalmak össze­vonása esetén 90%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte,

...

4.  Alkalmazásban állók menettérti kedvezménye

4.1 Jogosultság

Az alkalmazásban állók menettérti kedvezményére jogosult az erre jogosító érvényes utazási utalványuk alapján

a)   a költségvetési szervek és intézmények – beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is – közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony (ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszonyt is) keretében foglalkoztatott, továbbá a közigazgatási szerveknél 2001. június 30-áig ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott és 2001. július 1-jétől munkaviszony keretében foglal­koztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója,
b)   az egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok azon dolgo­zója, aki az előző pontban hivatkozott személlyel azonos munkakört tölt be kórházak­ban, szeretetotthonokban, alsó-, közép- és felsőfokú oktatási és nevelési intézetekben.

4.2. A kedvezmény mértéke

Az alkalmazásban állók menettérti kedvezményében részesülők mind az oda-, mind a vissza­utazás alkalmával az 50%-os, általános kedvezményű menetjegy használatára jogosultak.

Az 50%-os kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartal­mazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (I/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (I/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

4.3. Érvényességi viszonylat

Az alkalmazásban állók menettérti kedvezménye alapján az általános kedvezményű menet­jegy bármely helyközi autóbuszjáraton bármely viszonylatban történő menettérti utazásra használható. Egy kedvezményes menettérti utazásnak minősül az odairányban

 • a célállomásra történő közvetlen utazás,
 • az átszállással történő utazás az utazás megkezdését követő nap 24. óráig, függetlenül az átszállások számától és attól, hogy az utazás csak autóbusszal vagy vonattal és autó­busszal (kombináltan) történik,

valamint az ugyanilyen, az odautazással azonos viszonylatú, de visszairányú utazás (vissza­utazás), függetlenül attól, hogy kombinált utazás esetén az odautazás vonattal vagy autó­busszal kezdődött.

4.4. Utazások száma

A 4.1. pontban meghatározott alkalmazásban állók menettérti kedvezményére jogosultak az 50%-os, általános kedvezményű menetjegyet évente – az utazási utalvány érvényessége szerint – 12 alkalommal vehetik igénybe menettérti utazásra.

4.5. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

Az alkalmazásban állók menettérti kedvezményére jogosultak jogosultságukat a munkáltató­juk által kiállított, tárgyévre érvényesített „Utazási utalvány”-nyal és annak jogszerű használa­tának igazolásával (személyazonosság igazolása) igazolhatják. Az utalvány rovatokat tartal­maz a 12 alkalommal történő menettérti utazás rögzítésére.

A jegykiadó vagy legkésőbb az utazás megkezdésekor a jegykezelő az utazási utalvány erre rendelkezésére álló, soron következő rovatába feljegyzi az odautazás napját, a felszállási helyet, és a bejegyzést aláírja. A vasúti jegypénztárak és hivatalos menetjegyirodák keletbé­lyegzést alkalmaznak. A visszautazás megkezdésekor azt ugyanezen adatokkal kell ugyan­abba a rovatba bejegyezni. (Az oda- és visszautazás bejegyzésére ugyanazon bejegyzési hely áll rendelkezésre.)

Az utazási utalvány érvényessége évente április 1-jétől a következő év március 31-ig tart.

A tárgyévre kiküldött utazási utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idő előtt is felhasznál­ható. Az utalvány érvényességének lejárta előtt megváltott hosszabb érvénytartamú menet­jeggyel az utazás a menetjegy érvénytartamán belül, az utalvány lejárta után is teljesíthető.

4.6. Egyéb határozmányok

Az alkalmazásban állók kedvezménye alapján váltott kedvezményes menetjegyekre egye­bekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy

 • a kedvezményes menetjegy csak akkor írható át, illetve cserélhető vagy érvényessége csak akkor módosítható, ha a módosítás is az utazási utalvány érvénytartamán belül történik és egyidejűleg az utalvány adatai is módosításra kerülnek,
 • az 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

5.  A 65. éven felüli magyar és egyes külföldi állampolgárok kedvezménye

5.1. Jogosultság

A kedvezményre a 65. életévük betöltése napjától a magyar állampolgárok, a menekültek, a letelepedett jogállású személyek, a külön törvény meghatározása szerint (2007. évi I. törvény 1. § a/ pontja) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint nem­zetközi szerződés alapján a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgárok jogosultak személyazonosító igazolványuk, útlevelük vagy bármely más, személyi azonosításra alkalmas igazol­vány (igazolás) felmutatásával.

Jogosultak még erre a kedvezményre a magyar jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65. éven felüli külföldi állampolgárok, a nyugdíj­folyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány alapján.

5.2. A kedvezmény mértéke

Az 5.1. pontban meghatározott 65 éven felüli személyek a helyközi autóbuszjáratokon díjtalanul (menetdíj megfizetése nélkül) utazhatnak.

Az feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbusz­járat igénybevételéért fizetendő kiegészítő díjból, illetve a helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe. Ezért a feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybizto­sítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját (II/1.2. pont) a díjtalan utazásra jogosult személyeknek utazási alkalman­ként és járatonként külön, teljes áron meg kell fizetniük.

5.3. Érvényességi viszonylat

Az 5.1. pontban meghatározott 65. éven felüli személyek bármely belföldi helyközi autóbuszjáraton bármely viszonylatban igénybe vehetik a kedvezményt.

5.4. A jogosultság igazolása

A 65. évet betöltött magyar állampolgárok jogosultságukat személyazonosító igazolványukkal vagy más, a személyi azonosságot, életkort és állampolgárságot igazoló arcképes hatósági igazol­vánnyal (pl. útlevél) igazolhatják. A külföldi állampolgároknak személyazonosságukat, állam­polgárságukat, életkorukat, valamint  – ha a nemzetközi szerződés a kedvezményhez más felté­telt is meghatároz – a feltétel meglétét kell igazolniuk.

Jogosultság tekintetében az utazás napján betöltött életkor a mérvadó.

...

6.  Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók és kísérőik kedvezménye

6.1. Jogosultság

Az utazási kedvezményre a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló jogosult a köznevelési szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmény, korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyúj­tó intézmény székhelye (telephelye) és a lakóhely (tartózkodási hely) közötti utazásoknál, az intézmény igazolása alapján. A kedvezmény a jogosultat attól függetlenül megilleti, hogy a köznevelési szolgáltatást bentlakással, rendszeres vagy alkalmi bejárással, a többségi köznevelési szolgáltatást nyújtó intézményben vagy a fogyatékosság típusa szerint létrehozott intéz­ményben veszi igénybe.

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) ugyanezen kedvezményre jogosult az intézmény székhelye és a gyermek (óvodás diák) lakó­helye (tartózkodási helye) között, az intézmény által kiállított Igazoláson feltüntetett kísérői létszámnak megfelelően. Az utazási kedvezményt a kísérő(k) a gyermek, tanuló kísérése nél­kül is igénybe vehetik.

6.2. A kedvezmény mértéke

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló és kísérőik a 90%-os, kiemelt kedvezményű menetjegy használatára jogosultak.

A 90%-os, kiemelt kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (I/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

6.3. Érvényességi viszonylat

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók és kísérőik kedvezménye alapján a kiemelt kedvezményű menetjegy a használatához szükséges Igazoláson (6.5. pont) feltüntetett megál­lóhelyek közötti utazásra használható, illetve átszállásos utazás esetén az ezen belüli viszony­latokban.

Ha az igazolványon szereplő viszonylatban az utazás több útirányon át lehetséges, a kedvez­ményes menetjegy bármely útirányban történő utazásra igényelhető.

6.4. Érvényesség idő

A sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók és kísérőik az utazási kedvezményt a kedvez­ményre jogosító Igazoláson (6.5 pont) feltüntetett érvényességi időn belül vehetik igénybe.

6.5. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A sajátos nevelési igényű

 • gyermek, tanuló az érvényes „Igazolás a közforgalmú személyszállítási utazási ked­vezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) d) pontjában biztosított 90%-os utazási kedvezmény igénybevételéhez” megnevezésű igazolás,
 • gyermekkel, tanulóval együtt utazó kísérő(k) a kísért gyermek, tanuló által használt fenti Igazolása, valamint a kísérő(k) számára rendszeresített, az Igazolás melléklete­ként kiadott „Utazásnyilvántartó-lap”,
 • gyermek, illetve tanuló nélkül utazó kísérő(k) a gyermek, tanuló náluk lévő érvényes Igazolása, valamint az Utazásnyilvántartó-lap

egyidejű felmutatásával jogosult az őt megillető kedvezmény igénybevételére. Az Utazásnyil­vántartó-lap csak az Igazolással együtt érvényes. A kísérőknek önállóan, a gyermek, illetve a tanuló nélküli utazásuk alkalmával az utazást a jegykiadó az Utazásnyilvántartó-lapra be­jegyzi.

A kísérő személyazonosságát a Szolgáltató nem vizsgálja. Kísérőnek az a személy tekinthető, aki a gyermekkel, illetve tanulóval együtt utazik, vagy annak Igazolásával együtt a hozzá tar­tozó Utazásnyilvántartó-lapot is felmutatja.

Az Igazolás és az Utazásnyilvántartó-lap kiállítására a köznevelési szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmények, korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmények jogosul­tak. A kedvezményre való jogosultságot az intézmény bírálja el és érvényesíti az Igazolást, illetve az Utazásnyilvántartó-lapot.

A névre szóló Igazolás tartalmazza az érvényessége utolsó napját, a gyermek, illetve a tanuló, valamint a közoktatási intézményének nevét, címét, a gyermek, illetve tanuló lakóhelyét és a közoktatási intézmény székhelyét (telephelyét) – amelyek között a kedvezményes menet­jegy használatára jogosít –, az utazáshoz szükséges kísérők számát (legfeljebb 2 fő), valamint a kísérők számára kiadásra került Utazásnyilvántartó-lap sorszámát és a kiadás időpontját.

Az Utazásnyilvántartó-lap tartalmazza annak az Igazolásnak a számát, amelyhez kiadásra került, valamint a gyermek, illetve tanuló nevét. Jegyváltáskor a jegykiadó bejegyzi a Utazás­nyilvántartó-lapra az utazás időpontját, a kiadott jegy azonosító sorszámát, valamint a bejegy­zést aláírásával látja el. A gyermek köznevelését ellátó intézménybe történő kísérését köve­tően a megjelenést az intézmény vezetőjével vagy megbízottjával igazoltatni kell. Kedvezmé­nyes menetjegy gyermek, tanuló nélkül utazó kísérő(k)nek – az Utazásnyilvántartó-lappal történő első utazást kivéve – csak akkor adható ki, ha az előző utazás időpontjában történt megjelenés igazolása megtörtént.

Az Igazolás tanévenként kerül kiadásra és a kiadást követő év szeptember 30-ig érvényes.

6.6. Egyéb határozmányok

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, kísérőik kedvezménye alapján váltott kiemelt kedvezményű menetjegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, az­zal az eltéréssel, hogy

 • a kedvezményes menetjegy csak akkor írható át, illetve cserélhető vagy érvényessége csak akkor módosítható, ha a módosítás is az Igazolás érvénytartamán belül történik és egyidejűleg az Utazásnyilvántartó-lap bejegyzett adatai is módosításra kerülnek,
 • az utazási viszonylat átírása csak a jogosultságnak megfelelő viszonylatra történhet,
 • a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 90%-os kedvezményű menetjegy hasz­nálatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

7.  Nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos intézmény gondozottainak, kísérőinek és látogatóinak kedvezménye

7.1. Jogosultság

A kedvezményre a nappali ellátást nyújtó intézményben, a bentlakásos intézményben (ápo­lást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) bentlakó vagy oda rendszeresen, illetve esetenként bejáró gondozott jogo­sult, a gondozott lakóhelye (tartózkodási helye) és a nappali ellátást nyújtó, illetve a bentlaká­sos intézmény székhelye (telephelye) között.

A nappali ellátást nyújtó intézménybe bejáró, illetve a bentlakásos intézményben ápolt gondo­zott legfeljebb két kísérője ugyanezen kedvezményre jogosult az intézmény székhelye és a gondozott lakóhelye (tartózkodási helye) között az intézmény által kiállított igazoláson feltün­tetett kísérői létszámnak megfelelően.

A bejáró gondozott kísérőjét a kedvezmény akkor illeti meg, ha a gondozott egészségi álla­pota a kísérést szükségessé teszi.

Ez a kedvezmény illeti meg a szociális intézményekben (szociális otthonban, szociális inté­zetben) bentlakó gondozottat látogatót is, az intézmény székhelye és a látogató állandó lakóhelye között.

7.2. A kedvezmény mértéke

A nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos intézmény gondozottai, kísérőikés látogatóika 90%-os, kiemelt kedvezményű menetjegy használatára jogosultak.

A 90%-os, kiemelt kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

7.3. Érvényességi viszonylat

A nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos intézmény gondozottainak, kísérőinek és látogató­inak kedvezménye alapján a kiemelt kedvezményű menetjegy a használatához szükséges iga­zolványon feltüntetett megállóhelyek közötti utazásra vehető igénybe, illetve átszállásos uta­zás esetén az ezen belüli viszonylatokban.

Ha az igazolványon szereplő viszonylatban az utazás több útirányon át lehetséges, a kedvez­ményes menetjegy bármely útirányon történő utazásra igényelhető.

7.4. Érvényesség napja

A nappali ellátást nyújtó vagy a bentlakásos intézmény gondozottai kedvezményének érvé­nyességét az intézmény határozza meg és a gondozott igazolásán feltünteti. Ehhez hasonlóan a kísérő vagy látogató a számára kiadott igazolás is tartalmazza az érvényességet. Ha az egy oda-vissza utazásra kiadott ilyen igazoláson érvényességi bejegyzés nincs, a jegykiadó feltün­teti az utazás napját.

7.5. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A nappali ellátást nyújtó intézmény, a bentlakásos intézmény (ápolást, gondozást nyújtó intéz­mény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) gondo­zottjai, gondozottainak kísérői vagy látogatói az intézmény igazolása egyidejű felmutatásával jogosultak az őket megillető kedvezmény igénybevételére.

Az igazolás formája, tartalma nincs meghatározva, azt az egyes intézmények maguk alakítják ki. Csak olyan igazolás jogosít a kedvezmény igénybevételére, amelyből egyértelműen meg­állapítható a kedvezményre jogosult személye, az utazási viszonylat, amelyben a kedvezmé­nyes menetjegy kiadható, továbbá az igazolás érvényessége vagy a kedvezmény igénybevéte­lének lehetséges napja vagy időszaka. Az igazolásnak eredetiben tartalmaznia kell a kiállító névaláírását és az intézmény olvasható bélyegzőlenyomatát.

Az igazolás felhasználásakor a személyazonosságot igazolni kell.

7.6. Egyéb határozmányok

A nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos intézmény gondozottainak, kísérőinek és látoga­tóinak kedvezménye alapján váltott kedvezményes menetjegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy

 • a kedvezményes menetjegy csak akkor írható át, illetve cserélhető vagy érvényessége csak akkor módosítható, ha a módosítás is az Igazolás érvénytartamán belül történik,
 • az utazási viszonylat átírása csak a jogosultságnak megfelelő viszonylatra történhet,
 • a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 90%-os kedvezményű menetjegy hasz­nálatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

8.  Fogyatékkal élők és kísérőik kedvezményei

8.1.  Fogyatékkal élők és kísérőik menetjegy kedvezménye

8.1.1. Jogosultság

A fogyatékkal élők menetjegy kedvezményére jogosult:

a)   az a vak személy, aki a külön jogszabályban meghatározott vakok személyi járadéká­ban részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes tagsági igazolványával rendelkezik,
b)   az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvé­nyes arcképes igazolványával rendelkezik,
c)   aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a Magyar Államkincstár területi szervének vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság erre vonatkozó igazolása alapján,
d)    aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, a Magyar Államkincstár területi szervének vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság erre vonatkozó igazolása alapján,
e)   az a)‑d) pontban meghatározott személlyel együtt utazó személy (kísérő).

8.1.2. A kedvezmény mértéke

A 8.1.1. pontban meghatározott fogyatékkal élők és kísérőik a 90%-os kiemelt kedvezményű menetjegy használatára jogosultak.

A 90%-os, kiemelt kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

A Szolgáltató a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek – ezen állapotuk miatt – a helyfoglalásért és a menetjegyek kiadásáért az előzőekben említetteken kívül, külön díjat vagy egyéb pótdíjat nem számít fel.

8.1.3. Érvényességi viszonylat

A fogyatékkal élők menetjegy kedvezménye alapján a kiemelt kedvezményű menetjegy bár­mely belföldi helyközi autóbuszjáraton bármely viszonylatban történő utazásra használható.

8.1.4. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A kiemelt menetjegy kedvezményre jogosult vakok, a magasabb összegű családi pótlékban részesülők, továbbá az 1998. évi XXVI. törvény alapján súlyos fogyatékossági támogatásban részesülő személyek és velük utazó kísérőjük a kedvezményes menetjegy használatára vonatkozó jogo­sultságukat a Magyar Államkincstár vagy területi szervei, vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiadott sorszámozott „Hatósági Igazolvánnyal” vagy az ideiglenes használatra kiadott „Hatósági bizonyítvány”-nyal és sze­mélyi azonosságuk igazolásával igazolhatják. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezők és velük utazó kísérőjük a jogosultságukat ezzel az igazolvánnyal igazolhatják.

A hallássérültek és velük utazó kísérőjük jogosultságukat a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége arcképes tagsági igazolványának egyidejű felmutatásával igazolhatják. Az igazolványt évenként érvé­nyesíteni kell. Az előző évi érvényesítéssel a igazolvány a tárgyévben március 31-ig jogosít kedvezményes utazásra.

A kísérő személyazonosságát a Szolgáltató nem vizsgálja. Kísérőnek az a személy tekinthető, aki a kedvezményre jogosult személlyel együtt utazik.

A kísérő kedvezménye:

A igényjogosulttal együtt utazó egy kísérő 90%-os mérséklésű kedvezményes árú menetjegyet válthat. A kísérő akkor is jogosult a kedvezményes árú menetjegy váltására, ha az igényjogosult magasabb mértékű kedvezményt vesz igénybe. A kísérő az egyedül (nem az igényjogosulttal együtt) történő utazásánál a kedvezmény igénybevételére nem jogosult.

8.1.5. Egyéb határozmányok

A fogyatékkal élők és kísérőik kedvezménye alapján váltott menetjegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy

 • a kedvezményes menetjegy csak akkor írható át, illetve cserélhető vagy érvényessége csak akkor módosítható, ha a módosítás is az Igazolás érvénytartamán belül történik,
 • a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 90%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

8.2.  Fogyatékkal élők bérletkedvezménye

8.2.1. Jogosultság

A fogyatékkal élők bérletkedvezményére a 8.1.1. a)‑d) pontban meghatározott személyek jogosultak.

 A jogosultak a kedvezményt bármely utazási viszonylatra és havi, félhavi, illetve 30 napos bérlethez igényelhetik.

8.2.2. A kedvezmény mértéke

A 8.2.1. pontban meghatározott fogyatékkal élők bérletkedvezményére jogosultak a 90%-os kiemelt kedvezményű bérletet használhatják.

A 90%-os kiemelt kedvezményű bérletek árát az országos személyszállítást végző járatokra a 1.2. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 1.4. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját (II/1.2. pont) utazási alkalmanként és járatonként külön, teljes áron meg kell fizetni. A kiegészítő díjból, illetve a helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe. (Ennek alkalmazása alól az egyes vonalakra kapott felmentések a Szolgáltató honlapján külön kerülnek meghirdetésre.)

8.2.3. Érvényességi viszonylat

A viszonylati érvényesítést vagy maga a bérlet, vagy külön, a Szolgáltató Üzletszabályzatában megjelölt helyeken kiváltható, a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott és érvényesített igazolvány („Igazolás fogyatékkal élők bérletes utazásának viszonylatairól”), azonosító vagy jogosító kártya stb. tartalmazza. A fogyatékkal élők bérletkedvezményét csak az ebben feltüntetett viszonylat(ok)ban vehetik igénybe utazásra bármely VOLÁN társaság autóbuszjáratán.. Ha valamely viszonylatban két vagy több útirányon át lehetséges utazás, a hosszabb útirányra érvényes igazolvány és a hozzá használt bérlet a rövidebb útirányon is használható utazásra.

8.2.4. Érvénytartam

A kiemelt kedvezményű havi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órá­jától a tárgyhónapot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényes. A félhavi bérletek közül a hó­nap első félhónapjára érvényesített a tárgyhó negyedik napjának 0.00 órától 20-án 24.00 óráig, a második félhónapra érvényesített 19-én 0.00 órától a következő hónap 5-én 24.00 óráig érvényes.

A kiemelt kedvezményű 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes.

A Szolgáltató a havi és félhavi bérletet az érvényesség hónapjának, illetve félhónapjának, a 30 napos bérletet az érvényesség első és utolsó napjának feltüntetésével adja ki.

8.2.5. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás

A kiemelt kedvezményű bérlettel az utazás az érvényességi viszonylat közbeeső állomásain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető és az utazás – a bérlet érvénytarta­mán belül – megszakítható.

8.2.6. Utazások száma

A kiemelt kedvezményű bérletek – érvénytartamukon belül – korlátlan számú utazásra jogo­sítanak.

8.2.7 A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság

A kiemelt kedvezményű havi (félhavi) és a 30 napos bérletet csak jogos tulajdonosa használ­hatja. A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot és az érvényességi viszonylatot

 • a 8.1.1. a)‑d) pont szerint jogosultak a 8.1.4. pontban meghatározott érvényes igazol­vánnyal, igazolással és a személyazonosság igazolásával, továbbá
 • a Szolgáltató Üzletszabályzatában megjelölt helyeken kiváltható, ott meghatározott és érvényesített igazolvánnyal („Igazolás fogyatékkal élők bérletes utazásának viszonyla­tairól”), azonosító vagy jogosító kártyával stb.

igazolni kell. A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra a használójának nevét és/vagy – az azzal való együttes érvényességre való utalásként – a Szolgáltatónál kiváltott (érvénye­sített), a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott igazolvány, azonosító vagy jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező megjelölését (sorszám, egyéb azo­nosító jel) tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni.

A Szolgáltató részéről kiadásra kerülő, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás, azonosító vagy jogosító kártya érvényességét az Üzletszabályzat tartalmazza.

8.2.8. Átírás, kicserélés

A megváltott kedvezményes bérlet adatainak átírása – a bérlet érvényességi idejének kezdete előtt – a I/2.4. pontban foglaltak szerint történhet. azzal az eltéréssel, hogy a viszonylat, illetve az annak megfelelő bérlet ár csak a jogosultságnak megfelelő más viszonylat, illetve annak megfelelő más ár lehet.

...

9.  Hadigondozottak, kísérőik és családtagjaik kedvezménye

9.1.  Hadigondozottak és kísérőik kedvezménye

9.1.1. Jogosultság

A kedvezményre a hadigondozottak közül a hadirokkantak és a hadiözvegyek – továbbá, ha a hadirokkant kísérőre szorul, akkor a kísérője is – jogosultak.

9.1.2. A kedvezmény mértéke

A kedvezményre jogosult hadigondozottak és kísérőjük a helyközi autóbuszjáratokon díjtalanul utazhatnak. A jogosultak – az 1994. évi XLV. törvény 22. §-a alapján – mentesülnek a feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbusz­járat igénybevételéért fizetendő kiegészítő díj, illetve a helybiztosítás díjának megfizetése alól is.

9.1.3. Érvényességi viszonylat

A 9.1.1. pontban meghatározott hadirokkantak és hadiözvegyek, valamint – ha kísérésre szorulnak – kísérőjük bármely helyközi autóbuszjáratonbármely viszonylatban igénybe vehetik a kedvezményt.

9.1.4. Jogosultság igazolása

A hadirokkantak és hadiözvegyek, illetve kísérőjük a kedvezményt a lakóhely szerinti tele­pülés önkormányzatának jegyzője által kiadott „Hadigondozotti igazolvány” felmutatásával vehetik igénybe. (A hadigyámolt, hadiárva, illetve hadigondozott családtag részére kiállított igazolványok díjtalan utazásra nem jogosítanak.) Az igazolvány névre szóló, azt csak tulajdo­nosa használhatja személyazonosságának igazolásával.

Amennyiben a „Hadigondozotti igazolvány” belső oldalán történt bejegyzés szerint a hadi­rokkant állandó kísérőre szorul, a hadirokkanttal együtt egy fő kísérő is díjtalanul utazhat. A kísérő személyazonosságát a Szolgáltató nem vizsgálja. Kísérőnek az személy tekinthető, aki a jogosult hadigondozottal együtt utazik.

...

9.2.  Hadirokkantak családtagjainak kedvezménye

9.2.1. Jogosultság

A kedvezményre a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkanttal közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek (továbbiakban együtt: családtag) jogo­sult. Igényjogosult családtagnak minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek. A kedvezmény szempontjából gyermeknek tekintendők a 18 éven aluliak, a 26 éven aluliak, ha nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkeznek, továbbá életkortól függetlenül az, akire munkaképtelenség folytán magasabb összegű családi pótlék jár és ezt a kifizetőhely igazolja.

9.2.2. A kedvezmény mértéke

A hadirokkantak családtagjai az 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak.

Az 50%-os kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartal­mazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjá­ból kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket.

9.2.3. Érvényességi viszonylat

A hadirokkantak 9.2.1. pontban meghatározott családtagjai bármely belföldi helyközi autóbuszjáraton bármely viszonylatban igénybe vehetik a kedvezményt.

9.2.4. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A hadirokkantak kedvezményére jogosult családtagjának a jogosultságot személyazonosításra alkalmas okmánnyal és a jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolnia. Ez utóbbiak különösen:

 • a családtagi kapcsolat megállapításához: a hadirokkant hadigondozotti igazolványa és a jogosult személyazonosító igazolványa vagy más, személyazonosításra alkalmas okmánya személyi lapja, diákigazolványa, házassági anya­könyvi kivonata,
 • élettársi viszony megállapításához: önkormányzati igazolás és közös lakcím igazolása személyazonosításra alkalmas okmánnyal és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,
 • gyermekekre vonatkozó feltételek megállapításához: diákigazolvány, személyazonosító igazol­vány vagy más, személyazonosításra alkalmas okmány személyi lap, emelt összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.

9.2.5. Egyéb határozmányok

A hadirokkantak családtagjainak kedvezményes menetjegyére egyebekben a II/1.3.-1.7. pon­tokban foglaltak vonatkoznak azzal a kiegészítéssel, hogy érvénytelen a menetjegy akkor is, ha az utas a kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, azzal az eltéréssel, hogy a jogosult­ságnak megfelelő viszonylatra kiadott 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogo­sultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

10.  Nagycsaládosok kedvezménye

10.1. Jogosultság

A nagycsaládosok utazási kedvezményére együttutazásuk esetén a szülő(k) és a vele(ük) együtt utazó legalább három gyermeke jogosult, aki

 • 18 éven aluli,
 • 26 éven aluli és érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezik,
 • után életkortól függetlenül, a munkaképtelensége miatt magasabb összegű családi pót­lék jár, és ezt a kifizetőhely igazolja.

10.2. A kedvezmény mértéke

A nagycsaládosok utazási kedvezményében részesülők a 90%-os, kiemelt kedvezményű menetjegy használatára jogosultak. Amennyiben a család valamely tagja egyéb kedvezményre való jogosultsággal rendelkezik, annak igénybevételével utazhat, és az nem érinti a többi családtag kedvezményre való jogosultságát.

A 90%-os, kiemelt kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (I/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (I/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket.

10.3. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A család tagjai a kedvezményre való jogosultságot családi kapcsolatuk, valamint a gyerme­kekre vonatkozó feltételek (10.1. pont) meglétének bizonyításával (személyazonosító igazolvánnyal vagy más, személyazonosításra alkalmas okmánnyal, személyi lappal, diákigazolvánnyal, illetve az emelt összegű családi pótlékra való jogosult­ságot bizonyító irattal) igazolhatják.

10.4. Egyéb határozmányok

A nagycsaládosok kedvezménye alapján váltott kedvezményes menetjegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, az eltéréssel, hogy a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 90%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

11.  Menekültek és menekültként való elismerést kérelmezők kedvezménye

11.1. Jogosultság

A menekültek és menekültkénti elismerést kérők kedvezményes utazására jogosult a kérel­mező

 • menekültkénti, oltalmazottkénti vagy menedékeskénti elismerést kérő, továbbá
 • a menekült és menedékes

személy, a külföldi számára rendszeresített érvényes tartózkodási engedély felmutatásával a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, annak illetékes szerve vagy befogadó állomás által kiállított igazolás alapján.

11.2. A kedvezmény mértéke

A 11.1 pontban meghatározott engedély, illetve igazolás alapján az ott felsorolt személyek díjtalanul utazhatnak a helyközi autóbuszjáratokon a Bevándorlási és Állampolgársági Hiva­tal, annak illetékes szerve vagy befogadó állomás által kiállított igazoláson meghatározott napon vagy időszakban, a feltüntetett számú alkalommal és viszonylatban.

A feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbusz­járat igénybevételéért fizetendő kiegészítő díjból, illetve a helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket. Ezért a feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybizto­sítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját (II/1.2. pont) a díjtalan utazásra jogosult személyeknek is – a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermek kivételével – utazási alkal­manként és járatonként külön, teljesáron meg kell fizetniük.

11.3. Érvényességi viszonylat

A Belügyminisztérium illetékes szerve által kiállított igazoláson megnevezett személy csak az azon feltüntetett viszonylatban jogosult díjtalan utazásra. Ha az igazoláson szereplő viszony­latban az utazás több útirányon át lehetséges, a kedvezmény bármely útirányban történő uta­zásra igényelhető.

11.4. Érvényesség napja

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, annak illetékes szerve vagy a befogadó állomás által kiállított igazolás érvényesítése történhet egy napra vagy egy időszakra, továbbá egy vagy több alkalomra. Az igazolás a kedvezményes utazásra csak az azon feltüntetett napon vagy időszakon belül és csak a meghatározott számú alkalommal jogosít. Ha az igazolás több utazási alkalomra szól, az egyes utazások ténye az igazolásra bejegyzésre kerül.

11.5. Jogosultság igazolása

A menekültek és menekültkénti elismerést kérők kedvezményére jogosult nem magyar állam­polgárok jogosultságukat az érvényes Tartózkodási engedély és a Bevándorlási és Állam­polgársági Hivatal, annak illetékes szerve vagy befogadó állomás által kiállított „Igazolás” együttes bemutatásával vehetik igénybe.

...

12.  Csoportos utazások és csoportkísérők kedvezményei

12.1.  Állami gondozott gyermekek csoportos utazási kedvezménye

12.1.1. Jogosultság

A kedvezményre együttutazásuk esetén az állami gondozott gyermekeket ellátó gyermekköz­pontban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportjának tagjai és az őket kísérő két nevelő, 10-nél több gyermek együttes utazása esetén minden 10 fő után további két kísérő jogosult, ha az utazás napjára kiállított utaslistán szerepelnek. Az utaslistán fel nem tüntetett gyermekek és kísérők a kedvezményre nem jogosultak. A kísérő csak a gyermekekkel történő együttes uta­zása esetén jogosult a kedvezményre.

12.1.2. A kedvezmény mértéke

Az állami gondozott gyermekek és kísérőik csoportos utazás esetén a 90%-os, kiemelt ked­vezményű menetjegy használatára jogosultak.

A 90%-os, kiemelt kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartalmazza.A 6. év alatti gyermekek a díjtalan utazás kedvezményét vehetik igénybe és az nem érinti a többi csoporttag kedvezményre való jogosultságát.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor annak igénybe­vételéért kiegészítő díjat kell fizetni (II/1.2. pont). A 6. év feletti gyermekek és a kísérők esetében a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege. A kiegészítő díjból kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket.

A kötelező helybiztosítás díja (II/1.2. pont) a kedvezményes menetdíjon és a kiegészítő díjon felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket.

12.1.3. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A kedvezményre való jogosultságot jegyváltáskor és -ellenőrzéskor a gyermekközpont által a tárgynapi utazásra összeállított utaslista felmutatásával, továbbá az azon feltüntetett szemé­lyeknek személyazonosságukat személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyi azonosságot igazoló igazolvánnyal kell igazolni.

12.1.4. Egyéb határozmányok

Az állami gondozott gyermekek csoportos utazási kedvezménye alapján váltott kedvezményes menetjegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, az eltéréssel, hogy a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 90%-os kedvezményű menetjegy használa­tára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

12.2.  Óvodások csoportos utazási kedvezménye

12.2.1. Jogosultság

Az óvodások csoportos utazási kedvezményére együttutazásuk esetén a legalább 10 fő óvodásból álló csoportok tagjai és 10 gyermekenként három kísérő jogosult, ha az utazásra kiállított utaslistán szerepelnek. A 6. év alatti gyermekek a díjtalan utazás kedvezményét vehetik igénybe és az nem érinti a többi csoporttag kedvezményre való jogosultságát. Az utaslistán fel nem tüntetett gyermekek és kísérők a kedvezményre nem jogosultak. A kísérők csak az óvodásokkal történő együttes utazásuk esetén jogosultak a kedvezményre.

12.2.2. Egyéb határozmányok

Az óvodás csoportok kedvezményes utazására egyebekben a 12.1. pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az óvodás gyermekek személyazonos­ságát nem kell igazolni.

...

12.3.  10 éven aluli gyermekek csoportos utazása kísérőinek kedvezménye

12.3.1. Jogosultság

A kedvezményre a 10 éven aluli gyermekek legalább 6 gyermekből álló csoportjának együtt­utazása esetén az őket kísérő két fő, 10-nél több gyermek együttes utazása esetén minden 10 fő után további két kísérő jogosult – a csoportos utazás szervezőjének előzetes megrendelése alapján. A kísérők csak a gyermekekkel történő együttes utazásuk esetén jogosultak a kedvez­ményre.

12.3.2. A kedvezmény mértéke

A 10 éven aluli gyermekek csoportos utazásának a 12.3.1. pont szerinti kísérői az 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak.

Az 50%-os kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartal­mazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

12.3.3. Jogosultság igazolása

A kísérő csak nyilvánvalóan előre megszervezett csoport tagjainak együttes utazása alkal­mával (ugyanazon járaton, ugyanazon célállomásra utazás, stb.), a gyermekekkel történő együttes utazása esetén jogosult a kedvezményre. A kedvezményre való jogosultság a szerve­ző megrendelésének visszaigazolásával és az együtt utazó gyermekek életkorának bizonyítá­sával igazolható. Ez utóbbi személyazonosításra alkalmas okmánnyal, diákigazolvánnyal, személyi lappal vagy más erre alkalmas igazolvánnyal történhet.

A megrendelést annak a VOLÁN társaságnak kell megadni, amelyik az utazásra igénybe ven­ni tervezett autóbuszjáratot üzemelteti. Átszállással vagy oda-vissza utazás esetén annyi autó­buszjáratra kell a megrendelést átadni, amennyit a csoport az utazás során igénybe vesz. A megrendelést írásban kell megtenni olyan időpontban, hogy megérkezését követően kellő idő álljon rendelkezésre annak írásbeli visszaigazolására és az autóbuszjárat személyzetének elő­zetes értesítésére. A megrendelésben meg kell jelölni az utazás napját és az utazásra igénybe venni kívánt autóbuszjáratot, a létszámot, valamint az utazás szervezőjének nevét, címét. A bejelentés visszaigazolását jegyváltáskor fel kell mutatni.

12.3.4. Egyéb határozmányok

A 10 éven aluli gyermekek csoportos utazása kísérőjének kedvezménye alapján váltott ked­vezményes menetjegyekre egyebekben a II/1.3-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, az eltéréssel, hogy

 • a kedvezményes menetjegy csak akkor írható át, illetve cserélhető vagy érvényessége csak akkor módosítható, ha az új időpontban is megvalósul a csoport tagjaival való együt­tes utazás, valamint a megrendelés és visszaigazolás adatai is módosításra kerülnek,
 • az utazási viszonylat átírása csak a csoport utazási viszonylatára történhet,
 • a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 50%-os kedvezményű menetjegy hasz­nálatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

12.4.  Nappali tagozatos diákok csoportos utazása kísérőjének kedvezménye

12.4.1. Jogosultság

Nappali tagozatos diákok csoportos utazásakor 10 fő diákonként egy fő kísérőt illeti meg a kedvezmény. A kísérő csak nyilvánvalóan előre megszervezett csoport tagjainak együttes uta­zása alkalmával (ugyanazon járaton, ugyanazon célállomásra utazás, stb.), a diákokkal történő együttes utazása esetén jogosult a kedvezményre.

12.4.2. A kedvezmény mértéke

A diákok csoportos utazásának a 12.4.1. pont szerinti kísérői az 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak.

Az 50%-os kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartal­mazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

12.4.3. Egyéb határozmányok

A nappali tagozatos diákok csoportos utazásának kísérése alapján váltott kedvezményes menetjegyre egyebekben a II/1.3.‑1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, az eltéréssel, hogy

 • a kedvezményes menetjegy csak akkor írható át, illetve cserélhető vagy érvényessége csak akkor módosítható, ha az új időpontban is megvalósul a csoport tagjaival való együt­tes utazás,
 • az utazási viszonylat átírása csak a csoport utazási viszonylatára történhet,
 • a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 50%-os kedvezményű menetjegy hasz­nálatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

13.  A szomszédos államokban élő magyarok és családtagjaik utazási kedvezményei

13.1.  A szomszédos államokban élő magyarok és családtagjaik kedvezményes utazásainak általános feltételei

A 13.2.‑13.5. pontban foglalt utazási kedvezményekre jogosult a Magyarország Kormánya által erre kijelölt magyar központi közigazgatási szerve (a továbbiakban: elbíráló hatóság) által kiállított, arcképes, a személyükre szóló adatokkal ellátott, érvényes „Magyar igazol­vány”-nyal, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkező,

a)   a Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban, Romániában, a Szlovén Köztársa­ságban, a Szlovák Köztársaságban és Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát ma­gyar nemzetiségűnek valló személy, kivéve, ha

 • magyar állampolgárságát önkéntes lemondással veszítette el,
 • magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg,
 • Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogál­lást szerzett,

b)   az a) pontban meghatározott személlyel együtt élő házastársa és a közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermek akkor. is, ha magát nem vallja magyar nemzetiségűnek.

A „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” érvényessége nincs korlá­tozva. A korábban kiadott igazolványok öt éves érvénytartamra szóló bejegyzését figyelmen kívül kell hagyni.

...

13.2.  A 6. életévüket be nem töltött gyermekek és a 65. életévüket betöltött személyek kedvezménye

13.2.1. Jogosultság

A kedvezményt a 13.1.1. pontban megnevezett jogosultak közül a

 • a 6. életévet még be nem töltött gyermekek, valamint
 • a 65. életévüket betöltött személyek

vehetik igénybe, életkoruk igazolásával.

13.2.2. A kedvezmény mértéke

A 13.2.1. pontban meghatározott személyek a helyközi autóbuszjáratokon díjtalanul utazhatnak.

Az feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbusz­járat igénybevételéért fizetendő kiegészítő díjból, illetve a helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket. Ezért az feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiz­tosítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját (II/1.2. pont) a díjtalan utazásra jogosult személyeknek is – a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermek kivételével – utazási alkalmanként és járatonként külön, teljesáron meg kell fizetniük.

13.2.3. Jogosultság igazolása

A 6 év alatti és 65 év feletti életkorú jogosultak jogosultságukat a Magyar igazolványukkal vagy a Magyar hozzátartozói igazolványukkal, és az abban szereplő születési időponttal igazolhatják.

Jogosultság tekintetében az utazás napján betöltött életkor a mérvadó.

...

13.3  A 6. és 65. életév közötti életkorú személyek kedvezménye

13.3.1. Jogosultság

A 13.1. pontban foglalt személyek közül a 6. és 65. év közöttiek jogosultak a kedvezményre.

13.3.2. A kedvezmény mértéke

A 13.3.1. pontban meghatározott személyek a meghatározott számú menettérti utazásaik során mind az oda-, mind a visszautazás alkalmával 90%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak.

A 90%-os, kiemelt kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díjból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menetdíjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

13.3.3 Érvényességi viszonylat

A szomszédos államokban élő magyarok és családtagjaik menettérti kedvezménye alapján a kedvezményes menetjegy bármely helyközi autóbuszjáraton bármely viszonylatban történő menettérti utazásra használható. Egy kedvezményes menettérti utazásnak minősül az odairányban

 • a célállomásra történő közvetlen utazás, vagy
 • az átszállással történő utazás az utazás megkezdését követő nap 24.00 óráig, függetlenül az átszállások számától és attól, hogy az utazás csak autóbusszal vagy vonattal és autó­busszal (kombináltan) történik,

valamint az ugyanilyen, az odautazással azonos viszonylatú, de visszairányú utazás (vissza­utazás), függetlenül attól, hogy kombinált utazás esetén az odautazás vonattal vagy autó­busszal kezdődött.

13.3.4 Utazások száma

A szomszédos állomokban élő magyarok és családtagjaik 90%-os kedvezményt évente 4 menettérti utazásra vehetnek igénybe.

13.3.5 A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A kedvezményre jogosultak jogosultságukat a „Magyar igazolvány”-nyal, a „Magyar hozzá­tartozói igazolvány”-nyal, illetve – ha van – a hozzájuk tartozó „Pótfüzet”-tel együtt igazol­hatják. Az egyes naptári éveken belül a kedvezmény esetenkénti igénybevételének bejegyzé­sére az igazolványokban található mellékletek rovatokat tartalmaznak. Ha az igazolványokban a bejegyzésre szolgáló rovatok beteltek (újabb naptári évre vonatkozó bejegyzésére már nincs hely), azonos rovatokat tartalmazó „Pótfüzet” kerül kiadásra, és a továbbiakban azokba kell a bejegyzéseket megtenni. A „Pótfüzet” előoldalán kézírással feltüntetve található annak sor­száma, az igazolvány tulajdonosának neve, annak a „Magyar igazolvány”-nak, illetve a „Ma­gyar hozzátartozói igazolvány”-nak a száma, amelyhez tartozóan kiadták, továbbá a kiállító személy aláírása és a kiadó szervezet bélyegzőlenyomata. A kedvezményes menetjegy akkor kerül kiadásra, ha a meghatározott számú évenkénti utazási alkalmak mindegyike még nem került felhasználásra. Az utazás megkezdésekor a Szolgáltató az igazolványba vagy a pót­füzetbe bejegyzi annak napját, a felszállási helyet és a Szolgáltató alkalmazottja a bejegyzést aláírja. (A vasúti jegypénztárak és hivatalos menetjegyirodák keletbélyegzést alkalmaznak.)

13.3.6 Egyéb határozmányok

A szomszédos államokban élő magyarok és családtagjaik kedvezménye alapján váltott ked­vezményes menetjegyekre egyebekben a II/1.3.‑1.7. foglaltak vonatkoznak, azzal az el­téréssel, hogy

 • a kedvezményes menetjegy csak akkor írható át, illetve cserélhető vagy érvényessége csak akkor módosítható, ha a módosítás is ugyanabban az évben megtörténik, mint a jegykiadás és egyidejűleg a „Magyar igazolvány”-ba, a „Magyar hozzátartozói igazol­vány”-ba, illetve – ha van – a hozzájuk tartozó „Pótfüzet”-be tett bejegyzések adatai is módosításra kerülnek,
 • az 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

13.4.  A 18. év alattiak csoportos menettérti utazási kedvezménye

13.4.1. Jogosultság

A csoportos menettérti utazási kedvezményre a 13.1. pontban foglalt személyek közül a 18. éven aluliak legalább 10 főből álló csoportja – együttutazásuk esetén – és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője jogosult – a csoportos utazás szervezőjének előzetes megrendelése alapján. A kísérők csak a gyermekekkel történő együttes utazásuk esetén jogosultak a kedvez­ményre.

13.4.2 A kedvezmény mértéke

A 13.4.1. pontban meghatározott személyek a visszaigazolt csoportos menettérti utazásaik során mind az oda-, mind a visszautazás alkalmával 90%-os kedvezményű menetjegy haszná­latára jogosultak.

A 90%-os, kiemelt kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartalmazza.A 6. év alatti gyermekek a díjtalan utazás kedvezményét vehetik igénybe és az nem érinti a többi csoporttag kedvezményre való jogosultságát.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díjból kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket.

13.4.3 Érvényességi viszonylat

A szomszédos államokban élő „Magyar igazolvány”-nyal, illetve a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkező 18 éven aluliak csoportos menettérti kedvezménye bármely bel­földi helyközi autóbuszjáraton bármely viszonylatban történő utazásra használható. Csoportok esetében egy kedvezményes utazási alkalomnak a csoport egy oda-vissza utazása minősül. Az oda-, illetve visszautazás történhet

 • a célállomásra történő közvetlen utazással, vagy
 • átszállással történő utazással, az utazás megkezdését követő nap 24.00 óráig, függetlenül az átszállások számától és attól, hogy az utazás csak autóbusszal vagy vonattal és autó­busszal (kombináltan) történik.

A menettérti utazáson belül a visszautazás csak azon célállomásra történhet kedvezményesen, amely az odautazás indulási állomása (megállóhelye) volt, függetlenül attól, hogy kombinált utazás esetén az odautazás vonattal vagy autóbusszal kezdődött.

13.4.4 Utazások száma

A 13.4.1. pontban meghatározott személyek a 13.4.2. pont szerinti csoportos menettérti ked­vezményt évente egy alkalommal vehetik igénybe.

13.4.5 A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A csoport tagjai és kísérőik a kedvezményre való jogosultságot (beleértve az életkorukat is) a csoportos utazás megrendelésének visszaigazolásával és a „Magyar igazolvány”-nyal, a „Ma­gyar hozzátartozói igazolvány”-nyal, illetve – ha van – a hozzájuk tartozó „Pótfüzet”-tel együtt igazolhatják.

A megrendelést annak a Szolgáltatónak kell megadni, amelyik az utazásra igénybe venni tervezett autóbuszjáratot üzemelteti. Átszállással történő vagy oda-vissza utazás esetén annyi autóbuszjáratra kell a megrendelést átadni, amennyit a csoport az utazás során igénybe vesz. A megrendelést írásban kell megtenni olyan időpontban, hogy megérkezését követően kellő idő álljon rendelkezésre annak írásbeli visszaigazolására és az autóbuszjárat személyzetének előzetes értesítésére. A megrendelésben meg kell jelölni az utazás napját és az utazásra igény­be venni kívánt autóbuszjáratot, a létszámot, valamint az utazás szervezőjének nevét, címét. A bejelentés visszaigazolását jegyváltáskor fel kell mutatni.

A kedvezmény évenkénti igénybevételének bejegyzésére az igazolványokban található mellékletek rovatokat tartalmaznak Ha az igazolványokban a bejegyzésre szolgáló rovatok beteltek (újabb naptári évre vonatkozó bejegyzésére már nincs hely), azonos rovatokat tartal­mazó „Pótfüzet” kerül kiadásra, és a továbbiakban azokba kell a bejegyzéseket megtenni. A „Pótfüzet” előoldalán kézírással feltüntetve található annak sorszáma, az igazolvány tulaj­donosának neve, annak a „Magyar igazolvány”-nak, illetve a „Magyar hozzátartozói igazol­vány”-nak a száma, amelyhez tartozóan kiadták, továbbá a kiállító személy aláírása és a kiadó szervezet bélyegzőlenyomata. A kedvezményes menetjegy akkor kerül kiadásra, ha a tárgyévi kedvezményes utazási alkalom még nem került felhasználásra. Az utazás megkezdésekor a Szolgáltató az igazolványba vagy a pótfüzetbe bejegyzi annak napját, a felszállási helyet és a Szolgáltató alkalmazottja a bejegyzést aláírja. (A vasúti jegypénztárak és hivatalos menetjegy­irodák keletbélyegzést alkalmaznak.)

13.4.6. Egyéb határozmányok

A szomszédos államokban élő magyarok és családtagjaik kedvezménye alapján váltott ked­vezményes menetjegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy

 • a kedvezményes menetjegy csak akkor írható át, illetve cserélhető vagy érvényessége csak akkor módosítható, ha a módosítás is a tárgyévben történik, ha az új időpontban is megvalósul a csoport tagjaival való együttes utazás, és egyidejűleg a „Magyar igazol­vány”-ba, illetve a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ba vagy a hozzájuk tartozó Pót­füzetbe bejegyzett adatai is módosításra kerülnek,
 • az utazási viszonylat átírása csak a csoport utazási viszonylatára történhet,
 • a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 50%-os kedvezményű menetjegy hasz­nálatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

13.5  Diákkedvezmény

13.5.1. Jogosultság

A diákkedvezményre a 13.1. pontban foglalt személyek közül az alap-, közép és felsőfokú intézményében tanulmányokat folytató tanuló vagy hallgató a „Magyar igazolvány”-ához, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ához kiadott és abba bejegyzett, érvényes „Diák­igazolvány”-a alapján, illetve az igazolványok mellékletében, vagy ha az betelt, az azonos rovatokat tartalmazó „Pótfüzet”-ben, a „Diákkedvezmény” rovatban történt érvényesítés alap­ján jogosult.

13.5.2 A kedvezmény mértéke

A 13.5.1. pontban meghatározott személyek az 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak.

Az 50%-os kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú melléklet tartal­mazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont). A kiegészítő díj­ból kedvezmény nem vehető igénybe.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menet­díjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe.

13.5.3 Érvényességi viszonylat

A diákkedvezmény alapján kedvezményes menetjegy bármely belföldi helyközi autóbusz­járaton bármely viszonylatban történő utazásra váltható.

13.5.4 A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A 13.5.1. pontban meghatározottak diákkedvezményére jogosultak kedvezményes menetjegye csak a tulajdonosa „Magyar igazolvány”-ával, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ával és az abba bejegyzett sorszámú érvényes „Diákigazolvány”-nyal együtt, illetve annak mellék­letében vagy a hozzá tartozó „Pótfüzet”-ben a „Diákkedvezmény” rovatban történt érvényesí­téssel vehető igénybe. A diákigazolványt, illetve az igazolványok mellékletében vagy a hoz­zájuk tartozó „Pótfüzet”-ben az érvényesítést tanévenként (az utóbbi esetekben az erre vonat­kozó matrica beragasztásával és az érvényesítést igazoló aláírással és bélyegzőlenyomattal) érvényesítik.

A valamely tanévre érvényesített diákigazolvány, illetve a „Diákkedvezmény”- re vonatkozó érvényesítés a tanévet követő október 31-ig érvényes.

13.5.5. Egyéb határozmányok

A szomszédos államokban élő magyarok és családtagjaik kedvezménye alapján váltott ked­vezményes menetjegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy az 50%-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak közül utazás­ra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

...

14.  A 18. év alatti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők csoportos menettérti kedvezménye

14.1. Jogosultság

A menettérti kedvezményre a külön törvény meghatározása szerint (2007. évi I. törvény 1. § a/ pont) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 18. éven aluliak legalább 10 főből álló csoportja – együttutazásuk esetén – és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője jogosult – a csoportos utazás szervezőjének előzetes megrendelése alapján. A kísérők csak a gyermekekkel történő együttes utazásuk esetén jogosultak a kedvezményre.

14.2. A kedvezmény mértéke, az utazási viszonylat és az utazások száma

A 14.1. pontban meghatározott személyek csoportos utazási kedvezménye mértékére, az utazási viszonylatra és az utazások számára is a 13.4.2. ‑ 13.4.4. pontokban, a szomszédos államokban élő „Magyar igazolvány”-nyal, illetve a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkező 18. éven aluliak csoportos kedvezményére meghatározottak vonatkoznak.

14.3. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A csoport tagjai és kísérőik a kedvezményre való jogosultságot (beleértve az állampolgár­ságukat, az életkorukat is) a csoportos utazás megrendelésének visszaigazolásával és útleve­lük vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas igazolvány (igazolás) felmutatásával együtt igazolhatják.

A megrendelést annak a Szolgáltató társaságnak kell megadni, amelyik az utazásra igénybe venni tervezett autóbuszjáratot üzemelteti. Átszállással vagy oda-vissza utazás esetén annyi autóbuszjáratra kell a megrendelést átadni, amennyit a csoport az utazás során igénybe vesz. A megrendelést írásban kell megtenni olyan időpontban, hogy megérkezését követően kellő idő álljon rendelkezésre annak írásbeli visszaigazolására és az autóbuszjárat személyzetének előzetes értesítésére. A megrendelésben meg kell jelölni az utazás napját és az utazásra igény­be venni kívánt autóbuszjáratot, a létszámot, valamint az utazás szervezőjének nevét, címét. A bejelentés visszaigazolását jegyváltáskor fel kell mutatni.

A Szolgáltató a megrendelt utazást a kedvezmény évenkénti igénybevételének rögzítése céljából nyilvántartásba veszi.

14.4. Egyéb határozmányok

A 18 év alatti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők csoportos utazási kedvezmé­nye alapján váltott kedvezményes menetjegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglal­tak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy

 • a kedvezményes menetjegy csak akkor írható át, illetve cserélhető vagy érvényessége csak akkor módosítható, ha a módosítás is a tárgyévben történik, ha az új időpontban is megvalósul a csoport tagjaival való együttes utazás,
 • az utazási viszonylat átírása csak a csoport utazási viszonylatára történhet,
 • a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 50%-os kedvezményű menetjegy hasz­nálatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a kedvezményes jeggyel az utazást megkezdte.

---

IV. Fejezet
Egyéb díjak

1.  Kézipoggyász szállítás díja

Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a Szolgáltató díjtalanul szállítja.

2.  Élő állat szállítás díja

A kézipoggyász méretét meghaladó vagy nem zárt szállítóeszközben szállított kutya szállítá­sának díja az útipoggyász fuvardíjjal azonos. A kézipoggyász módjára, zárt szállítóeszközben szállított, a segítő kutyák (27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet) és a rendőrségi, valamint a vám- és pénzügyőrségi szolgálati kutyák díjtalanul szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizs­gáját) a hámján elhelyezett logoval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.Az utazási feltételek szerint a szállítható egyéb élő állatok szállítása szintén díjtalan.

3.  Útipoggyász fuvarozás és csomagszállítás díja

Az útipoggyász fuvarozás díját a 6. sz. melléklet tartalmazza. A kézipoggyásznál nagyobb tömegű vagy terjedelmű, az utastérbe bevitt csomagok továbbításáért (csomagszállítás) – ide értve az arra alkalmas autóbuszon történt kerékpár szállítását is – az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Az útipoggyász fuvarozás díja megállapításánál járatonként figyelembe vehető távolság azonos azzal a távolsággal, amely alapján az utas utazási viszony­latának megfelelő teljes árú menetjegy árat kell megállapítani.

Menetdíjak a helyközi járatokon >>

- - -