2018. október 09. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Autóbusz-állomások szolgáltatásai és használata

Autóbuszállomások:

Dunaújváros, autóbusz-állomás >>

Esztergom, autóbusz-állomás >>

Kisbér, autóbusz-állomás >>

Komárom, autóbusz-állomás >>

Mór, autóbusz-állomás >>

Székesfehérvár, autóbusz-állomás >>

Tata, autóbusz-állomás >>

Tatabánya, autóbusz-állomás >>

Egyéb jegy-és bérletárusító, illetve információt adó szolgálati helyek:

Oroszlány, forgalmi telep >>

Székesfehérvár, Jancsár utcai decemtrum >>

Székesfehérvár, ügyfélszolgálati iroda >>

Székesfehérvár, vasútállomás >>

---

VIII. CÍM
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁSOK HASZNÁLATA

1. Fejezet
A Szolgáltató által működtetett autóbusz-állomások

A Szolgáltató által működtetett autóbusz-állomásokat, – azok közül azokat is, amelyek az Európai Unió követelményeinek megfelelő, a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek megkülönböztetés-mentes hozzáférését, segítését és tájékoztatását biztosító szolgáltatásokat nyújtják – címüket, elérhetőségeiket (telefon, fax, e-mail) és az ott igénybe vehető szolgáltatásokat az 2. sz. Függelék tartalmazza.

...

2. Fejezet
Az autóbusz-állomások használatára való jogosultság

2.1. Az autóbusz-állomások egyik rendeltetése, hogy, az autóbusz-állomást érintő autóbuszjáratok utasai, az elutazásra várakozók és kísérőik, az autóbuszjárattal érkező utasok és az őket váró személyek, az átszálló utasok, a Szolgáltató autóbusz-állomáson nyújtott szolgáltatásait (felvilágosítás, jegy- és bérletárusítás stb.) igénybe vevők várakozási idejüket megfelelő körülmények között és a lehető legnagyobb biztonságban tölthessék el, ehhez az autóbusz-állomás nyilvánosság számára rendelkezésre álló helyiségeit (váróterem, mosdók stb.), berendezéseit és felszerelési tárgyait igénybe vehessék, illetve használhassák, számukra rendelkezésre álljanak különféle szolgáltatások. Ugyanakkor a Szolgáltatónak biztosítania kell azt is, hogy az autóbusz-állomásokon dolgozók (a Szolgáltató alkalmazottai, más közlekedési szolgáltatók munkavállalói, a Szolgáltató hozzájárulásával az autóbusz-állomáson működő más szolgáltatók és munkatársaik, továbbá az ellenőrzést, vizsgálatot folytató hatóságok munkatársai) munkájukat zavartalanul és biztonságosan végezhessék. E kettős rendeltetés feltételeinek biztosítása érdekében a Szolgáltató az autóbusz-állomások használatát korlátozza és feltételekhez köti.

2.2. Az autóbusz-állomásokat bárki használhatja, aki a használatukra vonatkozó jelen VIII. Címben foglalt feltételeknek megfelel, és a feltételeket megtartja. Az autóbusz-állomás használója egyben jogosult az autóbusz-állomás kiszolgáló létesítményeit, berendezéseit is használni, az autóbusz-állomási szolgáltatásokat igénybe venni.

2.3. Az autóbusz-állomást nem használhatja

  • az állomást használó többi személy egészségét veszélyeztető fertőző betegségben szenvedő személy,
  • 6 éves életkor alatti gyermek kísérő nélkül,
  • kísérő nélkül az olyan mértékű fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy, aki szükségletei ellátására önállóan nem képes,
  • aki magatartásával az állomás forgalmának biztonságát, a többi használó testi épségét, egészségét veszélyezteti,
  • az ittas vagy bódult személy, továbbá aki botrányosan viselkedik és ezzel vagy más visszatetszést keltő magatartásával az állomás többi használója terhére van és ezen magatartását felszólításra sem hagyja abba,
  • ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon
    • az autóbusz-állomást, annak berendezési és felszerelési tárgyait, az ott tartózkodó autóbuszokat,
    • az állomást használó többi személy testi épségét, ruházatuk vagy poggyászuk épségét veszélyezteti, azokban sérülést vagy egyéb módon kárt okozhat, beszennyezheti azokat.

2.4. Az autóbusz-állomások területének, azon belül külön a váróterem és egyes más helyiségek használatának időtartamát a Szolgáltató korlátozhatja. A lehetséges igénybevétel időszakát (nyitvatartási idő) a Szolgáltató a 2. sz. Függelékben és a helyszínen teszi közzé.

...

3. Fejezet
A használat általános szabályai

3.1. Tűz- robbanás- és sugárveszélyes anyag a jogszabályban autóbuszon történő szállításra engedélyezett mértéken felüli mennyiségben az autóbusz-állomás területére sem vihető. Szagával undort keltő anyag sem az állomás várótermébe, sem más helyiségébe nem vihető be.

3.2. Az autóbusz-állomások területén bármilyen árusítást folytatni vagy szolgáltatást nyújtani – akár alkalomszerűen is – csak a Szolgáltató engedélyével szabad.

3.3. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni, kéregetni vagy játékszerrel, bármilyen más eszközzel, tárggyal és módon zajt okozni az állomás területén nem szabad.

3.4. Az autóbusz-állomások területén a gyalogosok és a járművek tartózkodására, mozgá­sára a közúti közlekedés (KRESZ) szabályai érvényesek, azok betartása minden ott tartóz­kodó személyre és a járműre kötelező.

3.5. Valamennyi autóbusz-állomás teljes területén (fedett és nyitott területeken egyaránt) és összes helyiségeiben, valamint az állomás külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – nem szabad dohányozni.

3.6. A Szolgáltató Székesfehérvár autóbusz-állomáson, Dunaújváros autóbusz-állomáson és Tatabánya autóbusz-állomáson az utasok életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény korlátozó rendelkezéseinek betartásával, elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést végez, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készít, és ezeket kezeli. Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és/vagy hangfelvétel érinti, a rögzítéstől számított 15 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a kép-, illetve hangfelvételt annak kezelője ne semmisítse meg vagy ne törölje. Amennyiben a kérés megtételére meghatározott határidő letelt és előterjesztett kéréstől számított 72 órán belül sem kérte bíróság vagy hatóság a rögzített kép- illetve hangfelvételt felhasználásra, az megsemmisítésre vagy törlésre kerül.

3.7. Az autóbusz-állomást használó személyek kötelesek alávetni magukat az állomás személyzetének vagy a biztonsági és rendfenntartó szolgálat munkatársainak a rend megőr­zésével összefüggő intézkedéseinek.

...

4. Fejezet
A Szolgáltató autóbusz-állomásokon nyújtott szolgáltatásai és a felelőssége

4.1. A nyújtott szolgáltatások állomásonkénti felsorolását az 2. sz. Függelék tartalmazza.

4.2. A Szolgáltatónak, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetőjének felelőssége csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen – a be- és kiszállás esetét kivéve – bekövetkezett balesetből eredő károsodására, ha az a Szolgáltató, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetője felróható magatartásának következménye.

...

Az autóbusz-állomások elérhetősége >>

Jegyek, bérletek árusítása >>

- - -