2018. március 19. hétfő


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Biztosítás

...

Tájékoztatjuk tisztelt Utasainkat, hogy a KNYKK Zrt. csoportos személybiztosítással (baleseti személy és poggyászbiztosítással) rendelkezik. A biztosítás fontosabb tudnivalóiról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Biztosító társaság:

 • neve: UNIQA Biztosító Zrt.
 • székhelye: 1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.
 • elérhetősége: www.uniqa.hu

Biztosítás:

 • biztosítási időszak: 2017.07.01.- 2019.12.31.
 • területi hatály: Európa

Biztosított személyek:

 • a gazdasági társaság eszközein jogszerűen utazók
 • a gépjárművezetők és a kísérők

A biztosítás kiterjed:

 • a menetrend szerinti helyközi, helyi, távolsági és különjáratokra
 • a nemzetközi menetrend szerinti és nemzetközi különjáratokra
 • a szerződéses és bérautóbuszokra

Biztosítási feltételek:

 • 3D csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás általános és különös feltételei (kivéve poggyászbiztosítás és balesetből eredő személyi okmánypótlás)
 • Poggyászbiztosítás feltételei: poggyászkárnak minősül, ha a biztosított utast ért baleset vagy a sérelmére elkövetett rablás, továbbá a járművet ért baleset vagy elemi csapás, illetve onnan történt lopás következtében a biztosítottat poggyászaival vagy ruházatával kapcsolatban kár éri. A biztosítás nem terjed ki az ékszerekre, nemesfémekre, készpénzre, értékpapírokra, a menetjegyre és az okmányokra. A biztosítás az érintett Szerződő felelősségét nem korlátozza, biztosítási összeg a jogszabály alapján járó egyéb szolgáltatásokba nem számítható be.
 • Balesetből eredő személyi okmánypótlás feltételei: ha a biztosított személy utazása során hivatalos iratai megsérülnek vagy elvesznek, a biztosító az újbóli beszerzés költségeit (illeték, fénykép) a szerződésben meghatározott összegig megtéríti.

Utas-balesetbiztosítások kárrendezése:

 • Kárbejelentés: a balesetet és a poggyászkárt még az utazás tartama alatt be kell jelenteni az autóbuszvezetőnek. Az autóbuszvezető vagy a KNYKK Zrt. illetékes képviselője a helyszínen vagy az arra kijelölt szolgálati helyen a balesetről (káreseményről) jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv felvételét megtagadni nem lehet. Ha a biztosított sérülése miatt nem képes a balesetet (káreseményt) bejelenteni, a jegyzőkönyv felvételéről a KNYKK Zrt. hivatalból gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell az esetleges kárigényt is.
 • Kárrendezés:a biztosítási feltételekben meghatározottakon túlmenően a kárigény érvényesítéséhez be kell mutatni a KNYKK Zrt. illetékes képviselője által felvett jegyzőkönyvet.

A biztosítási kárigények bejelentése a KNYKK Zrt. Üzletszabályzata IX. Cím (Biztosítás) 2. Fejezete (Kárigények bejelentése, kárrendezés) szerint történik (lásd alább).

Biztosítási összegek:

 • Közlekedési baleseti halál esetén: 2.000.000 Ft
 • Közlekedési baleseti (100%-os) rokkantság esetén: 2.000.000 Ft
 • Baleseti kórházi napi térítés (max. 30 nap): 3.000 Ft
 • Csonttörés, csontrepedés, 28 napot meghaladó múlékony sérülés: 50.000 Ft
 • Poggyász- és ruházati kár: 100.000 Ft
 • Baleseti költségtérítés: 50.000 Ft
 • Balesetből eredő személyi okmánypótlás: 30.000 Ft

A biztosítási ügyekkel kapcsolatban további információ a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címen, vagy az szolgálati helyeken kérhető.

...

IX. Cím
BIZTOSÍTÁS

1. Fejezet
Biztosított, biztosítási szolgáltatások, kockázatviselés

1.1. Biztosítottnak tekintendő az az utas, aki érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve más az utazásra jogosító dokumentummal rendelkezik (ideértve az Utazási Feltételek szerint az ingyenes utazásra jogosult személyek körét is), és jogszerűen veszi igénybe a Szolgáltató (saját vagy alvállalkozója által végzett) menetrend szerinti helyközi vagy helyi személyszállítási szolgáltatását. A biztosítás az autóbusz vezetőjére is kiterjed.

1.2. A biztosítási szolgáltatások felsorolását, valamint a biztosítási szolgáltatásokat nyújtó Biztosító nevét és elérhetőségét a Szolgáltató a honlapján (elérhetőség: www.knykk.hu) teszi közzé, illetve a 2. sz. Függelékben felsorolt információs helyeken ad azokról tájékoztatást.

1.3. Kockázatviselés időtartama a Szolgáltató menetrend szerint közlekedő helyközi vagy helyi autóbuszain, érvényes utazási jogosultsággal a járműre való fellépéstől kezdődik, az utazás teljes időtartamára kiterjed, és a jármű elhagyásáig, azaz a járműről való lelépésig tart.

1.4. A biztosítási feltételek szerint balesetnek minősül az olyan hirtelen és váratlan esemény, mely előre nem láthatóan, külső okból kifolyólag következik be.

...

2. Fejezet
Kárigények bejelentése, kárrendezés

2.1. A biztosítási eseményt az autóbuszvezetőnél még az utazás időtartama alatt kell bejelentenie az utasnak. A helyszínen, vagy a Szolgáltató arra kijelölt legközelebbi szolgálati helyén a járati személyzet, vagy más erre illetékes alkalmazott, megbízott (erről az autóbuszvezető ad tájékoztatást) a káreseményről jegyzőkönyvet vesz fel, amit 15 munkanapon belül a Biztosító és a Biztosított rendelkezésére bocsát.

2.2. Ha a Biztosított – az őt ért sérülés miatt – nem képes a biztosítási eseményt bejelenteni, a jegyzőkönyv felvételéről a Szolgáltató képviselője hivatalból gondoskodik.  

2.3. A Biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükséges iratokon (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hatósági igazolás, vagy jogerős határozat, orvosi dokumentumok, kórházi zárójelentés) túlmenően szükséges a baleset napjára érvényes jegy, bérlet fénymásolata, vagy az utazásra jogosító egyéb irat, valamint a Szolgáltató által felvett jegyzőkönyv.

2.4. A biztosítási eseményt a bekövetkeztétől számított 8 munkanapon belül, írásban a Biztosítottnak kell bejelentenie a Biztosító felé (a Biztosító nevét és elérhetőségét a Szolgáltató a honlapján (elérhetőség: www.knykk.hu) teszi közzé, illetve a 2. sz. Függelékben felsorolt információs helyeken ad azokról tájékoztatást).  

2.5. A Biztosító a biztosítási összeget a szolgáltatás iránti igény igazolásához szükséges utolsó irat, okmány kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti ki az arra jogosultnak.

2.6. A Szolgáltató a biztosítási ügyintézés teljes időtartama alatt mindvégig együttműködik az utassal vagy megbízottjával, és számára minden elvárható segítséget megad a Biztosítóval folytatott eljáráshoz.

 ...

3. Fejezet
Biztosítással összefüggő panaszok, viták rendezése

A Biztosító minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Szerződő és a Biztosított magas színvonalú biztosítási szolgáltatásban részesüljön. Ha a Szerződő vagy a Biztosított elégedetlen a Biztosító szolgáltatásával, személyesen, telefonon vagy írásban az alábbi szervezetek bármelyike előtt panaszt terjeszthet elő:  

 • a Biztosítónál (a Biztosító neve és elérhetőségét a Szolgáltató honlapján (elérhetőség: www.knykk.hu) érhető el, illetve a Szolgáltató a 2. sz. Függelékben felsorolt információs helyeken ad azokról tájékoztatást),  
 • Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (1027 Budapest, Krisztina krt. 39.),
 • a helyi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő illetékes Békéltető Testületnél.

A Biztosító panaszkezelési szabályzata elérhető a Szolgáltató honlapjáról (elérhetőség: www.knykk.hu).

...

Az UNIQUA Biztosító Zrt. panaszkezelési szabályzata itt érhető el >>

---