2018. március 19. hétfő


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

A KNYKK Zrt. Üzletszabályzatának tervezett módosítása (8. módosítás)

2017. március 03.

Tájékoztatjuk tisztelt Utasainkat, hogy a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. módosítani tervezi Üzletszabályzatát. Ez úton tesszük közzé a KNYKK Zrt. módosított Üzletszabályzatának tervezetét észrevételek megtétele céljából.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 19. § (4) bekezdése alapján a KNYKK Zrt. elkészítette Üzletszabályzatát a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan. A KNYKK Zrt. 2017. február 10-től érvényes, jelenleg is hatályos Üzletszabályzata itt érhető el >>

...

Az Üzletszabályzatban a következő módosításokat tervezzük:

Üzletszabályzat 25. oldal A/RÉSZ II. Fejezet Az Utazási feltételeket megalapozó szabályok az alábbi szerint kerültek aktualizálásra:

A Szolgáltató közforgalmú helyközi és határon átmenő menetrend szerinti személyszállítást

 • a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) (2013. évi V. törvény) szerződésekre vonatkozó általános, valamint vállalkozási és a fuvarozási szerződésekre, továbbá az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai,
 • a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 2009. október 21-ei 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény,
 • a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet,
 • az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet,
 • a közlekedésért felelős miniszter részéről a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek

szerint végeznek. Jelen Utazási feltételek a felsoroltakkal együttesen alkalmazandók.

Üzletszabályzat 28. oldal V. Fejezet Utazási jogosultság a 6. pont alábbi szövegezésű utolsó mondata törlésre kerül, mely más szövegezéssel beépítésre kerül a X. Fejezet Kézipoggyász 7. a) pontjába.
A gyerekkocsit akkor is elmozdulás ellen rögzíteni kell, ha a gyermek nem abban utazik.

Üzletszabályzat 35. oldal IX. Fejezet Ellenőrzés, pótdíj fizetés 9. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:
9. Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni. Az igazolás megtagadása esetén az ellenőrzést végző személy az adatok megismerése érdekében rendőri intézkedést kérhet vagy az utast az utazásból kizárhatja.

Üzletszabályzat 35. oldal IX. Fejezet Ellenőrzés, pótdíj fizetés új 10. pont kerül felvételre az alábbiak szerint:
10. A közúti közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás sajátosságaira, valamint az autóbuszvezető munkaköri feladatainak összetettségére figyelemmel, aki érvényes utazási igazolvány vagy díjmentes utazási jogosultságot igazoló okmány nélkül kísérli meg az utazást, utazási kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, vagy az utazási feltételeket más módon megsérti, a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása vagy az utazásból történő kizárása során eredményesen nem hivatkozhat az autóbuszvezető ellenőrzési kötelezettségének elmulasztására.
A jelenlegi 10. pont átszámozásra kerül 11. pontra, változatlan szövegezéssel.

Ezzel összefüggésben módosul az Üzletszabályzat 36. oldal X. Fejezet Kézipoggyász 7. a) pontja az alábbiak szerint:
a)    Kisgyermekek szállítására használt mózeskosár, gyermekhordozó, gyermekülés, gyermekbiztonsági rendszer stb. az autóbuszba bevihető; gyermekkocsi (akár nyitott, akár összecsukott állapotában) csak akkor vihető kézipoggyászként az autóbusz utasterébe, ha ott úgy elhelyezhető, hogy az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását nem gátolja, elmozdulás ellen biztosítható és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okozhat. A gyermekkocsit az autóbuszban elsősorban a kerekesszékek szállítására kijelölt helyen kell elhelyezni, és elmozdulás ellen rögzíteni kell.

Üzletszabályzat 36. oldal X. Fejezet Kézipoggyász 3. pont az alábbi mondattal kerül kiegészítésre:
Az ülőhelyek feletti poggyásztartóban nem helyezhető el folyadékkal töltött edény, vagy azt tartalmazó csomag, továbbá olyan tárgy, amely elmozdulhat, vagy a poggyásztartó túlterhelését okozhatja.

Ezzel összefüggésben az Üzletszabályzat 36. oldal X. Fejezet Kézipoggyász 7 d) alpontja törlésre kerül. A további e) és f) pontok d) és e) pontra módosulnak.

Üzletszabályzat 36. oldal X. Fejezet Kézipoggyász 7. pont b) alpont az alábbi második bekezdéssel egészül ki:
Éghető folyadékot tartalmazó edények nem szállíthatók az autóbusszal. Összetevőként éghető folyadékot tartalmazó élelmiszerek, háztartási cikkek, lakkok, festékanyagok stb., valamint ezek oldószerei személyenként legfeljebb 5 liter mennyiségben vihetők be az autóbuszba.

Üzletszabályzat 36. oldal X. Fejezet Kézipoggyász 7. pont d) alpont szövegezése az alábbi szerint módosul:
d)    Kerekesszék és egyéb mozgást segítő eszköz (továbbiakban: kerekesszék) a tömegére és mérethatárára tekintet nélkül az autóbuszba kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott úgy elhelyezhető, hogy az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását nem gátolja, elmozdulás ellen biztosítható és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okozhat. A kerekesszéket az autóbuszban a kerekesszékben ülő utasnak vagy kísérőjének az e célra kialakított helyen, az ott elhelyezett tájékoztatóban foglaltak szerint kell elhelyeznie. Tájékoztató hiányában a kerekesszéket az e célra kialakított helyen, a menetirányt tekintve az elülső korlátnál, a menetiránynak háttal kell elhelyezni, a saját fékberendezésével - és ha a kialakított helyen erre a célra felszerelt biztonsági öv is található, akkor a biztonsági övvel is - rögzíteni kell. (Az elektromos moped nem minősül kerekesszéknek, az autóbusz utasterében nem szállítható.)

Üzletszabályzat 36. oldal X. Fejezet Kézipoggyász 7. pont új f) alpont kerül felvételre az alábbi szövegezéssel:
f) Roller csak összecsukott állapotában szállítható az autóbusz utasterében.

Üzletszabályzat 36. oldal X. Fejezet Kézipoggyász 10. pont szövegezése az alábbi szerint kerül módosításra:
10. Amennyiben az utas kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vitt az autóbuszba és ez az utazás során kiderül, a kézipoggyászt és az utast a Szolgáltató kizárja a további szállításból, illetve az utazásból.

Üzletszabályzat 38. oldal XI. Fejezet Csomagszállítás 3. pont második mondata az alábbi szerint módosul:
Csomagként méretüktől függetlenül is bevihető az autóbuszba személyenként 1 db szánkó vagy 1 db legfeljebb 60 cm átmérőjű sírkoszorú csomagoltan.

Üzletszabályzat 39. oldal XII. Fejezet Autóbuszba bevihető élő állatok 2. pontja szövegezése az alábbira módosul:
2. Az 1. pontban foglalt feltételek megtartásával zárt szállítóeszközben utasonként egy kutya szállítható. Az 1. pontban foglaltaktól eltérően, autóbuszonként egyidejűleg egy kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral (szájmaszkkal) és pórázon vezetve is szállítható. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával (Kisállat egészségügyi könyvével) és kérésre azt az autóbuszjárat személyzetének vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia.

Amennyiben ugyanazon autóbuszjárattal egyidejűleg egynél több pórázon vezetett kutya szállítására van igény, a kutya szállításában elsőbbsége a már az autóbuszjárattal utazó utasnak van, a felszállásra pórázon vezetett kutyával jelentkezők sorrendjére pedig az elszállítási sorendre vonatkozó szabályok (VII. Fejezet) érvényesek. A segítő kutyák (3. pont), továbbá a hatósági feladatok ellátását segítő szolgálati kutyák autóbusszal történő szállítására a pórázon vezetett kutyák szállítására vonatkozó korlátozás nem vonatkozik.

Ezen változással összefüggésben módosítani szükséges az Üzletszabályzat 43. oldal XVI. Fejezet Menetjegy adatainak módosítása, menetdíj visszatérítése 4. pontját az alábbiak szerint:
4. Az 1. pontban foglalt módosításért vagy a 2. pont szerinti visszatérítésért a Szolgáltató kezelési költséget számít fel, kivéve, ha az utas a menetjegyet a járat elmaradása vagy férőhely hiánya miatt nem használta fel, illetve ha az utazási szándékáról forgalmi zavar miatt lemond, és ezt igazoltatja.

Az autóbuszjárat elmaradását, a férőhely hiányát, illetve a forgalmi akadályt az utas köteles igazoltatni az érintett autóbuszjárat, illetőleg az állomás személyzetével az utazásra fel nem használt menetjegy hátoldalán vagy külön igazoláson. Ezt az igazolást a visszatérítés igénylésekor le kell adni.

Fentiekkel összefüggésben kiegészül a XVI. Fejezet Menetjegy adatainak módosítása, menetdíj visszatérítése 5. pontja az alábbi szövegezés szerint:
(Menetdíj visszatérítés szempontjából forgalmi zavarnak, illetve akadálynak minősül az is, ha az utas pórázon vezetett kutyájával azért nem utazhat azzal az autóbuszjárattal, amelyre menetjegye érvényes, vagy amelyre helyjeggyel rendelkezik, mert az autóbuszjáraton zárt szállítóeszköz nélkül már pórázon vezetett kutyával utaznak, illetve egyidejűleg több utas jelentkezik szállítóeszköz nélkül pórázon vezetett kutyával utazásra, de más ilyen utasnak elsőbbsége van az elszállítás sorrendje szerint.)

Üzletszabályzat 39. oldal XII. Fejezet Autóbuszba bevihető élő állatok 3. pont szövegezése az alábbi szerint kerül módosításra:
3. A segítő kutyák (vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő kutya), valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák az autóbuszon díjmentesen, és szájkosár nélkül is szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.

Ugyanezen XII. Fejezet Autóbuszba bevihető élő állatok 4., 5., 6., 7. pontjai szövegezése az alábbiakra változik:
4. Baromfik (házi szárnyasok, mint csirke, jérce, tyúk, kakas, kacsa, liba, pulyka stb.) és madarak az 1. pontban foglalt feltételeknek megfelelő és az állatoktól származó szennyeződés kijutását megakadályozó szállítóeszközben (láda, doboz stb.) vihetők be az autóbuszba.

5. Mérgezni képes (mérget termelő) állat (mérges kígyó, skorpió, pók stb.) az autóbusszal nem szállítható.

6. Fertőző beteg állat az autóbuszba nem vihető be.

7. A Szolgáltató a forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja.

Fenti szövegezésmódosításokkal összefüggésben új 8. pont kerül felvételre az alábbi szövegezéssel:
8. Az autóbuszba bevitt élő állatra az utasnak kell felügyelni. Ha az élő állat az utasokra veszélyes vagy a magatartásával veszélyt jelenthet, az utasokat magatartásával zavarhatja vagy félelmet kelthet, továbbá ha számukra kényelmetlenséget okoz, a Szolgáltató az élő állat szállítását és az azt szállító utas utazását megtagadhatja, illetve a szállításból kizárhatja. A segítő kutya szállítása csak akkor tagadható meg, illetve zárható ki a szállításból, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

Üzletszabályzat 39. oldal XIII. Fejezet Útipoggyász szállítása 5. pont az alábbi bekezdéssel egészül ki:
Élő állat vagy élő állatot tartalmazó poggyász útipoggyászként nem adható fel.

Üzletszabályzat 39. oldal XIII. Fejezet Útipoggyász szállítása 7. pont alpontjai pontozása és szövegezése az alábbi szerint módosulnak:
a)    sífelszerelés, szánkó,
b)    kerekesszék (elektromos moped nem minősül kerekesszéknek, útipoggyászként nem adható fel),
c)    gyermekkocsi,
d)    dobozba, tokba vagy más göngyölegekbe csomagolt hangszer,
e)    koszorú.

Ugyanezen XIII. Fejezet Útipoggyász szállítása 9. pont szövegezése az alábbi szerint módosul:
9. Amennyiben az utas útipoggyászként nem szállítható tárgyat adott fel és ez az utazás során kiderül, az útipoggyászt és az utast a Szolgáltató kizárja a további szállításból, illetve az utazásból.

Üzletszabályzat 39. oldal XIII. Fejezet Útipoggyász szállítása 17. pont szövegezése az alábbi szerint módosul:
17. A célállomáson az autóbusz megérkezésekor át nem vett (autóbuszon maradt) útipoggyászt a Szolgáltató a kijelölt szolgálati helyére szállítja, ahol azt egy évig a Polgári Törvénykönyv megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályai szerint megőrzi.

Kiszolgáltatáskor az útipoggyász őrzésért a poggyászmegőrzés díját, a ki nem szolgáltatható darabok értékesítéséért pedig annak költségét a Szolgáltató felszámítja.

Üzletszabályzat 44. oldal XVII. Fejezet Felelősség C) Utastérbe bevitt kézipoggyászokért, csomagokért vagy élő állatokért való felelősség 1. pont második bekezdése utolsó mondat törlésre kerül, mely az alábbi:
Szükség esetén a Szolgáltató mindent megtesz ideiglenes csereeszköz vagy csereberendezés gyors biztosítása érdekében.

Ugyanezen XVII. Fejezet D) Útipoggyász fuvarozásért való felelősség 6. pont az alábbi szerint kerül módosításra:
6. Az útipoggyász elveszettnek tekinthető, ha a Szolgáltató azt az útipoggyász szállítási határidő (az autóbuszjáratnak a megállóhelyre érkezése, ennek elmaradása esetén a menetrend szerinti érkezési idő) lejártától számított harmincadik napon belül nem szolgáltatja ki.

A Szolgáltató a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíti az utast, ha az elveszettnek tekintett útipoggyász a kártérítés megfizetése után megkerül. Az utas a megkerült útipoggyásszal jogosult rendelkezni, a kárrendezés során kapott összeggel köteles azonban elszámolni.

Az útipoggyász teljes vagy részleges elveszése, illetőleg megsemmisülése esetében a Szolgáltató fuvardíjra (útipoggyász viteldíj), illetőleg a fuvardíj (útipoggyász viteldíj) arányos részére nem tarthat igényt, kivéve, ha bizonyítja, hogy az útipoggyász elveszését vagy megsemmisülését ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Üzletszabályzat 49. oldal B/RÉSZ II. Fejezet Az Utazási feltételeket megalapozó szabályok az alábbi szerint kerülnek aktualizálásra:
A Szolgáltató közforgalmú helyközi és határon átmenő menetrend szerinti személyszállítást

 • a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) (2013. évi V. törvény) szerződésekre vonatkozó általános, valamint vállalkozási és a fuvarozási szerződésekre, továbbá az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai,
 • a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 2009. október 21-ei 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény,
 • a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet,
 • az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabá-lyozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet,
 • a közlekedésért felelős miniszter részéről a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek

szerint végeznek. Jelen Utazási feltételek a felsoroltakkal együttesen alkalmazandók.

Üzletszabályzat 56. oldal IX. Fejezet Ellenőrzés, pótdíj fizetés 9. pont az alábbiak szerint kerül módosításra:
9. Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni. Az igazolás megtagadása esetén az ellenőrzést végző személy az adatok megismerése érdekében rendőri intézkedést kérhet vagy az utast az utazásból kizárhatja.

Üzletszabályzat 58. oldal IX. Fejezet Ellenőrzés, pótdíj fizetés új 10. pont kerül felvételre az alábbiak szerint:
10. A közúti közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás sajátosságaira, valamint az autóbuszvezető munkaköri feladatainak összetettségére figyelemmel, aki érvényes utazási igazolvány vagy díjmentes utazási jogosultságot igazoló okmány nélkül kísérli meg az utazást, utazási kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, vagy az utazási feltételeket más módon megsérti, a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása vagy az utazásból történő kizárása során eredményesen nem hivatkozhat az autóbuszvezető ellenőrzési kötelezettségének elmulasztására.
A jelenlegi 10. pont átszámozásra kerül 11. pontra, változatlan szövegezéssel.

Üzletszabályzat 58. oldal X. Fejezet Kézipoggyász 6. pont szövegezése az alábbi szerint módosul:
6. Kerekesszék és egyéb mozgást segítő eszköz (továbbiakban: kerekesszék) a tömegére és mérethatárára tekintet nélkül az autóbuszba kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott úgy elhelyezhető, hogy az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását nem gátolja, elmozdulás ellen biztosítható és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okozhat. A kerekesszéket az autóbuszban a kerekesszékben ülő utasnak vagy kísérőjének az e célra kialakított helyen, az ott elhelyezett tájékoztatóban foglaltak szerint kell elhelyeznie. Tájékoztató hiányában a kerekesszéket az e célra kialakított helyen, a menetirányt tekintve az elülső korlátnál, a menetiránynak háttal kell elhelyezni, a saját fékberendezésével - és ha a kialakított helyen erre a célra felszerelt biztonsági öv is található, akkor a biztonsági övvel is - rögzíteni kell. (Az elektromos moped nem minősül kerekesszéknek, az autóbusz utasterében nem szállítható.)

Üzletszabályzat 58. oldal X. Fejezet Kézipoggyász 7. pontja új e) ponttal egészül ki az alábbi szerint:
e) Roller csak összecsukott állapotában szállítható az autóbusz utasterében.

Üzletszabályzat 141. oldal 2.4. Átképzésben részesülő állást kereső kedvezménye
2.4.1. Jogosultság pont az alábbiak szerint változik:
A kedvezményre az az álláskereső jogosult, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt. A jogosult a kedvezményt az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által kiadott igazolás alapján, a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra veheti igénybe, az igazolásban feltüntetett időpontig.

2.4.3. Érvényességi viszonylat pont az alábbiak szerint változik:
Az átképzésben részesülő állást keresők kedvezménye alapján a kedvezményes menetjegy csak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által kiadott igazolásban feltüntetett viszonylatban történő utazásra használható, illetve átszállásos utazás esetén ezen belül az átszállóhelyig, illetve onnan a célállomásig. Ha az utazás több útirányon át lehetséges, a kedvezményes jegy bármely útirányon történő utazásra igényelhető.

2.4.4. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság pont az alábbiak szerint változik:
Az átképzésben részesülő állást keresők kedvezményes menetjegye csak a járási (fővárosi kerületi) hivatal által kiadott igazolással együtt érvényes utazásra.
Az Igazolás tartalmazza a jogosult személyi adatait, személyazonosító igazolványának számát, továbbá a kedvezményre való jogosultság első és utolsó napját, valamint viszonylatát, továbbá a kiállító aláírását és a bélyegzőlenyomatot. Az érvényesség meghosszabbítása lehetséges, az új érvényességi időpontokat a járási (fővárosi kerületi) hivatal az igazolvány hátoldalára jegyzi be. Az igazolás belső oldalainak rovataiban a tanfolyamokon való részvétel igazolása történik.

Az igazolás használatakor a személyazonosságot igazolni kell.

Üzletszabályzat 153. oldal 9. Hadigondozottak, kísérőik és családtagjaik kedvezménye 9.1. Hadigondozottak és kísérőik kedvezménye
9.1.4. Jogosultság igazolása pont az alábbiak szerint változik:
A hadirokkantak és hadiözvegyek, illetve kísérőjük a kedvezményt a lakóhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal által kiadott „Hadigondozotti igazolvány” felmutatásával vehetik igénybe. (A hadigyámolt, hadiárva, illetve hadigondozott családtag részére kiállított igazolványok díjtalan utazásra nem jogosítanak.) Az igazolvány névre szóló, azt csak tulajdonosa használhatja személyazonosságának igazolásával.

Amennyiben a „Hadigondozotti igazolvány” belső oldalán történt bejegyzés szerint a hadirokkant állandó kísérőre szorul, a hadirokkanttal együtt egy fő kísérő is díjtalanul utazhat. A kísérő személyazonosságát a Szolgáltató nem vizsgálja. Kísérőnek az személy tekinthető, aki a jogosult hadigondozottal együtt utazik.

Egyéb módosítások:

Üzletszabályzat 15. oldal 2. Fejezet Az Üzletszabályzat hatálya 2.1. pontban a szolgáltatás piacfelügyeletét ellátó hatóság neve és címe megváltozott, ezért javításra kerül az alábbi szerint: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1440 Budapest, Pf.: 1.

Üzletszabályzat 85. oldal 2. Fejezet A panaszok kezelése, intézése 2.3. pont a Szolgáltató piacfelügyeletét ellátó javításra került: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meghatározásra.

Üzletszabályzat 3. sz. Függelék 117. oldal KNYKK Zrt., 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. Fejér megye jegy- és bérletárusító helyei 121. oldalon található Jegyárusítók Székesfehérvár, Dunaújváros törlésre kerül. Ezek a kisebb jegy- és bérletárusító helyek sűrűn változnak. Társaságunk ezért ezen Jegyárusítókat a továbbiakban a KNYKK Zrt. honlapján a www.knykk.hu honlapon az Utazási információk/Jegyek, bérletek árusítás/Jegy- és bérletárusító helyek Székesfehérvár és Jegy- és bérletárusító helyek Dunaújváros elérhetőségen kívánja meghirdetni, ahol a változások is naprakészen lekövethetővé válnak.

...

A közúti személyszállítási üzletszabályzatról szóló 213/2012 (VII. 30.) Kormányrendelet 10. § 5. bekezdésében foglaltak szerint kiadás vagy módosítás esetén az üzletszabályzat készítője annak tervezetét a hivatalos honlapján közzéteszi. A közzétételt követő 15 napon belül arra bárki észrevételt tehet.

A fentieknek megfelelően a KNYKK Zrt. ez úton teszi közzé Üzletszabályzatának módosítási tervezetét észrevételek megtétele céljából. A módosított Üzletszabályzat tervezete itt tölthető le (PDF, 2 MB) >>

...

Utasaink észrevételeit a közzétételt követően 15 napig, azaz 2017. március 18-án 24.00 óráig várjuk a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen. Társaságunk ezt követően az Üzletszabályzat tervezetet a beérkezett észrevételekkel együtt megküldi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya  részére jóváhagyás céljából.

Kérjük, hogy észrevételeivel Ön is segítse munkánkat. Segítő együttműködését megköszönjük.

Autóbuszjáratainkon kellemes utazást kívánunk!
KNYKK Zrt.

- - -